Protokoll sammanträde 2018/19:17

EU-nämndens dokument 2018/19:17

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:17

DATUM

2019-01-18

TID

10.15 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 7 januari 2019 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Dokument på bordet

- Utkast till rådsslutsatser om EU och Asean

- Utkast till rådsslutsatser om Nicaragua

§ 3

Utrikes frågor
Statsrådet Margot Wallström m. fl. från Utrikesdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 21 januari 2019.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 10 december 2018

- Aktuella frågor
- Desinformation II AM (SD)
- EU och Arabförbundet II
- EU och Asean I
- Övriga frågor:

- Slovakiens ordförandeskapsprioriteringar i OSSE

- Möte om Mellanöstern i Polen

- Information från Malta om möte mellan länderna i västra
Medelhavet
- Genomfört besök i Ukraina av Litauens utrikesminister.

Under § 3 närvarade utskottshandläggare Ludwig Höghammar Mitkas från utrikesutskottet.

§ 4

Ekonomiska och finansiella frågor

Statsrådet Magdalena Andersson m.fl. från Finansdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 22 januari 2019.


Ämnen:

- Återrapport från möte i rådet den 4 december 2018

- Invest EU II AM (SD)

- Översyn av det europeiska samarbetet för finansiell tillsyn II AM (SD)

- Presentation av ordförandeskapets arbetsprogram II

- Europeiska planeringsterminen 2019
a) Slutsatser om den årliga tillväxtöversikten I AM (V)

b) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen I

c) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet

- Ekonomiska och monetära unionen – uppföljning av Europeiska rådets decembermöte II

Under § 4 närvarade utskottshandläggare Madeleine Orvelius från finansutskottet.

§ 5

Justering

Uppteckningar från sammanträdena den 12 och 14 december 2018 och protokoll från sammanträdet den 7 januari 2019.

Vid protokollet

Åsa Westlund

Cecilia Kennergren

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:17

Namn

§ 1-3

§ 4

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S) (Ordf.)

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

Karin Enström (M)

D

D

Björn Wiechel (S)

N

D

Åsa Coenraads (M)

D

D

Martin Kinnunen (SD)

D

D

Markus Selin (S)

D

N

Jens Holm (V)

Johan Hultberg (M)

Ludvig Aspling (SD)

Maria Strömkvist (S)

D

N

Désirée Pethrus (KD)

Pyry Niemi (S)

N

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

D

D

Jessika Roswall (M)

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

D

N

Helena Bouveng (M)

D

D

Mathias Tegnér (S)

D

N

Arin Karapet (M)

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

N

D

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

N

D

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

Pia Nilsson (S)

Anna Vikström (S)

N

D

Johan Andersson (S)

Erik Ezelius (S)

Alexandra Anstrell (M)

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

Hans Rothenberg (M)

D

D

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

Hanif Bali (M)

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson I Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

D

D

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

D

D

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Mattinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Robert Halef (KD)

D

D

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

D

D

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

N

N

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

D

D

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Erik Bengtzboe (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Jessica Rosencrantz (M)

Lotta Finstorp (M)

Maria Gardfjell (MP)

Abir Al-Sahlani (C)

N

N

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:
1) D till kl.
2) D från kl.


EU-NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 2018/19:17

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder (Ukraina) och restriktiva åtgärder (spridning och användning av kemiska vapen).

Samrådet avslutades den 16 januari 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande beslut om undertecknande och ingående av UK:s utträdesavtal samt godkännande av not om utträdesavtalet till tredje länder.
Samrådet avslutades den 11 januari 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK).

Samrådet avslutades den 10 januari 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande genomförande av beslut om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali, samt godkännande av notiser.

Samrådet avslutades den 9 januari 2019. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 2. AM (V)

Samrådet avslutades den 8 januari 2019. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:
Punkt 10 avvikande mening
Vi anser inte att Sverige och rådet ska motsätta sig EU-domstolens dom som ogiltigförklarar EUs terrorstämpling av PKK. Domen borde istället välkomnas av Sverige och rådet.