Protokoll sammanträde 2014/15:28

EU-nämndens dokument 2014/15:28

EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2014/15:28

DATUM

2015-03-06

TID

8.30–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta särskilt.

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 27 februari återfinns i bilaga 2.

Rättsliga och inrikes frågor

Justitieminister Morgan Johansson, åtföljd av dels internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, planeringschefen Ola Henrikson, ämnesrådet Maria Westman-Clément, ämnessakkunniga Frida Persson och departementssekreteraren Frida Tottmar, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Anki Fritzsche, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12-13 mars 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014

Migrationstryck: trender och fortsatta insatser II AM (SD)

Den grekiska regeringens färdplan på asylområdet för 2015

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter I

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om

provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade I

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

om främjande av medborgares och företags fria rörlighet I
Gemensamma kommittén

-
Migrationstryck: trender och fortsatta insatser II AM (SD)

Den grekiska regeringens färdplan på asylområdet för 2015

Rättsliga och inrikes frågor

Statsrådet Anders Ygeman, åtföljd av dels internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, politiskt sakkunnige Johan Moström, kanslirådet Tomas Färndahl och departementssekreteraren Frida Tottmar, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Anki Fritzsche, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 12-13 mars 2015.


Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 4-5 december 2014

Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 januari

Terrorismbekämpning I AM (SD), (C), (V)

Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska

åklagarmyndigheten II AM (FP)

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) I

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (socialpolitik)
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll åtföljd av dels kansliråden Ulrika Hall och Håkan Nyman, departementssekreteraren Carina Lindström, pressekreteraren Tora Heckscher och praktikanten Johan Ryde, Socialdepartementet, dels kanslirådet Anki Fritzsche, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 mars 2015.

Ämnen:

Den Europeiska planeringsterminen 2015

- Det sociala Europa I

Finansieringsarrangemang och resursfördelningens

ändamålsenlighet och effektivitet I AM (SD)

Förslag till rådets beslut om inrättande av kommittén för

socialt skydd I AM (SD)

Justering

Nämnden justerade protokoll från sammanträdet den 27 februari.

Övrigt

Ordförande informerade om att de ledamöter som ska åka på studieresa till Bryssel behöver ange sina personuppgifter till kansliet.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av dels statssekreteraren Karolina Ekholm, politiskt sakkunnige Gustaf Löfgren, departementsråden Eva-Lena Norgren, Erik Eldhagen och Ulf Rehnberg, ämnesrådet Carl Asplund samt departementssekreterarna Ellinor Edvardsson och Emma Lindqvist, Finansdepartementet, dels praktikanten Lisa Erkander, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 10 mars 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 17 februari

Investeringsplan för Europa II AM (SD)

Genomförande av bankunionen II

Bidrag till Europeiska rådet den 19-20 mars 2015

Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten

Övriga frågor
- EU:s fortsatta arbete med BEPS II

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (sysselsättning)
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson åtföljd av dels kanslirådet Thomas Göransson, departementssekreterarna Ann Sofie Daleng och Abukar Omarsson, pressekreteraren Natali Sial och praktikanten Sigrid Solvin, Arbetsmarknadsdepartementet, dels kanslirådet Ulrika Hall, Socialdepartementet, dels kanslirådet Sofia Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 mars 2015.

Ämnen:

Den Europeiska planeringsterminen 2015: bidrag till

Europeiska rådet den 19-20 mars II AM (SD)

- Prioriterade åtgärder på områdena sysselsättnings- och socialpolitik
- Utkast till rådets slutsatser I AM (SD)

- Utkast till gemensam sysselsättningsrapport I AM (SD)

- Utkast till rådets slutsatser om mer inkluderande

arbetsmarknader I AM (SD)

- Utkast till rådets slutsatser om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014-2020 I AM (SD)

Förslag till rådets beslut om inrättande av en

sysselsättningskommitté I AM (SD)

Transport, telekommunikation och energi (transport)
Statsrådet Anna Johansson, åtföljd av dels politiskt sakkunnige Eric Birksten, kansliråden Marcus Nordmeyer och Ulf Andersson, ämnesråden Maria Rosander och Tomas Brolin samt departementssekreteraren Kajsa Lindström, Näringsdepartementet, dels kanslirådet Sofia Johansson, Statsrådsberedningen, informerade och samrådde inför möte i rådet den 9 mars 2015.

Ämnen:

Återrapport från möte i rådet den 3 december 2014

Fjärde järnvägspaketet II AM (M, SD, C, V, FP, KD)

Bidrag till EU:s konkurrenskraft, tillväxt och

sysselsättning genom utveckling av transportpolitiken II

Övriga frågor

– Uppföljning av luftfartsdialogen mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd II

Vid protokollet

Carl Schlyter

Helena Fridman Konstantinidou

Justerat den


EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2014/15:28

Namn

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-6

§ 7

§ 8

§ 9

LEDAMÖTER

Carl Schlyter (MP (Ordf.)

D

D

D

D

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

D

D

D

D

Marie Granlund (S)

D

D

D

D

D

D

Ulrika Karlsson (M)

Börje Vestlund (S)

D

D

D

D

D

D

Maria Plass (M)

D

D

D

D

D

D

Jan-Olof Larsson (S)

Johnny Skalin (SD)

D

D

D

D

D

D

Fredrik Schulte (M)

N

N

N

D

D

D

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (FP)

D

D

D

D

D

D

Jens Holm (V)

D

D

D

D

D

D

Désirée Pethrus (KD)

Teresa Carvalho (S)

D

D

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Ingemar Nilsson (S)

Jessica Rosencrantz (M)

N

N

N

N

N

D

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

D

D

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

D

N

N

N

Johan Nissinen (SD)

D

D

D

D

D

D

Christian Holm (M)

D

D

D

D

D

D

Peter Jeppson (S)

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP)

Margareta Cederfelt (M)

Suzanne Svensson (S)

N

N

N

D

D

D

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (FP)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

N

D

D

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Sara Karlsson (S)

D

D

D

D

N

D

Eva-Lena Jansson (S)

N

N

N

D

D

D

Emanuel Öz (S)

D

D

D

D

D

D

Krister Hammarbergh (M)

D

D

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

N

D

D

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

N

N

D

D

D

N

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Namn

Annika Hirvonen (MP)

N

N

Pernilla Stålhammar (MP)

Valter Mutt (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

D

D

D

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Johan Pehrson (FP)

Emma Carlsson Löfdahl

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Roger Haddad (FP)

Christer Nylander (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

D

Maria Weimer (FP)

Gunnar Hedberg (M)

D = Deltagande

Anmärkning:

N = Närvarande

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.EU–NÄMNDEN

Bilaga 2 till protokoll 2014/15:28

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 10

Samrådet avslutades den 5 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Ingen avvikande mening har anmälts

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför rådsbeslut om restriktiva åtgärder (Ukraina, Libyen)

Samrådet avslutades den 4 mars. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM (C)

Följande avvikande mening har inkommit från Centerpartiet:

All förändring som innebär minskade sanktioner är ej acceptabelt. Ej kunnat utläsa helt, men uppfattar att det kan bli en följd. Fel signal. Ej stöd.