Herrelösa verk i kulturarvsinstitutonernas samlingar

Departementsserien 2013:63

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll ..................................

5

1

Promemorians lagförslag ............................................

7

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk....................

7

2

Ärendet..................................................................

19

3

Det upphovsrättsliga regelverket ...............................

21

4

Direktivet ...............................................................

25

5

Genomförande av direktivet......................................

29

5.1

En ny inskränkning ska införas...........................................

29

5.2

Vilka användare och vilket material ska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida