Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget -stabilitetsmekanism för euroländer, del 2

Departementsserien 2011:25

6.4.2011 SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/1

II

(Icke-lagstiftningsakter)

BESLUT

EUROPEISKA RÅDETS BESLUT av den 25 mars 2011

om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta

(2011/199/EU)

EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 48.6,

med beaktande av förslaget om ändring av artikel 136 i för­ draget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket lades fram för Europeiska rådet av den belgiska regeringen den 16 december 2010,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (2),

efter att ha erhållit Europeiska centralbankens yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)Enligt artikel 48.6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) får Europeiska rådet, med enhällighet och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen samt i vissa fall Europeiska centralbanken, anta ett beslut om ändring av samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funk­ tionssätt (EUF-fördraget). Ett sådant beslut får inte utöka de befogenheter som unionen tilldelas i fördragen, och dess ikraftträdande är beroende av att det efter antagan­ det godkänns av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

medlemsstaterna inrättar en permanent krismekanism för att trygga den finansiella stabiliteten i euroområdet som helhet, och de uppmanade ordföranden för Europeiska rådet att samråda med medlemmarna i Europeiska rådet om en begränsad fördragsändring i detta syfte.

(3)Den 16 december 2010 lade den belgiska regeringen i enlighet med artikel 48.6 första stycket i EU-fördraget fram ett förslag om ändring av artikel 136 i EUF-fördra­ get genom tillägg av en punkt enligt vilken de medlems­ stater som har euron som valuta får inrätta en stabilitets­ mekanism som ska aktiveras om det är oundgängligt för att trygga stabiliteten i euroområdet som helhet och en­ ligt vilken beviljande av varje erforderligt finansiellt stöd inom ramen för mekanismen kommer att vara föremål för strikta villkor. Vid samma tillfälle antog Europeiska rådet slutsatser om den framtida stabilitetsmekanismen (punkterna 1–4).

(4)Stabilitetsmekanismen kommer att utgöra det nödvän­ diga instrumentet för att hantera sådana risker för den finansiella stabiliteten i euroområdet som helhet som har förekommit under 2010 och följaktligen bidra till att bevara den ekonomiska och finansiella stabiliteten i unio­ nen som sådan. Vid sitt möte den 16 och 17 december 2010 enades Europeiska rådet, med hänvisning till att denna mekanism är avsedd att trygga den finansiella sta­ biliteten i euroområdet som helhet, om att artikel 122.2 i EUF-fördraget inte längre kommer att behövas i detta syfte. Stats- och regeringscheferna enades därför om att den inte bör användas i detta syfte.

(2)Vid Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober 2010 enades stats- och regeringscheferna om behovet av att

               
(1) Yttrande av den 23 mars 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Yttrande av den 15 februari 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) Yttrande av den 17 mars 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(5)Den 16 december 2010 beslutade Europeiska rådet att i enlighet med artikel 48.6 andra stycket i EU-fördraget höra Europaparlamentet och kommissionen om förslaget. Europeiska rådet beslutade även att höra Europeiska cent­ ralbanken. Europaparlamentet (1), kommissionen (2) och Europeiska centralbanken (3) antog yttranden om försla­ get.

L 91/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 6.4.2011
         

(6)Ändringen avser en bestämmelse i tredje delen i EUF- fördraget och utökar inte de befogenheter som unionen tilldelas i fördragen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska läggas till i artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

3. De medlemsstater som har euron som valuta får in­ rätta en stabilitetsmekanism som ska aktiveras om det är oundgängligt för att trygga stabiliteten i euroområdet som helhet. Beviljande av varje erforderligt finansiellt stöd inom ramen för mekanismen kommer att vara föremål för strikta villkor.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål meddela rådets generalsek­ reterare när de har slutfört förfarandena för godkännande av

detta beslut i enlighet med sina respektive konstitutionella bestämmelser.

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013, under förutsätt­ ning att samtliga meddelanden som avses i första stycket har mottagits, eller, om så inte är fallet, den första dagen i den månad som följer på mottagandet av det sista av de meddelan­ den som avses i första stycket.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 2011.

På Europeiska rådets vägnar

H. VAN ROMPUY

Ordförande