Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget -stabilitetsmekanism för euroländer, del 1

Departementsserien 2011:25

Innehåll

Förkortningar....................................................................

7

Promemorians huvudsakliga innehåll ..................................

9

1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500)

med anledning av Sveriges anslutning till

Europeiska unionen.................................................

11

2

Ärendet..................................................................

15

3

Bakgrund till inrättande av en permanent

stabilitetsmekanism för euroländerna ........................

17

3.1

Den statsfinansiella krisen i euroområdet ..........................

17

3.1.1

Bakomliggande faktorer ...........................................

17

3.1.2 Stödpaket till förmån för Grekland.........................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida