Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

Departementsserien 2014:45

Sammanfattning

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av
icke-finansiell
information och mångfaldspolicy. I denna promemoria föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet. Det föreslås att alla stora företag, företag av allmänt intresse och sådana moderföretag i stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport med
icke-finansiella
upplysningar. Vidare föreslås att vissa noterade bolag i sin bolagsstyrningsrapport ska upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas i fråga om styrelsen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

5

1 Promemorians lagförslag

1.1Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida