GAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C083A

Kommenterad dagordning rådet

2018-03-12

Statsrådsberedningen

Allmänna rådets möte den 20 mars 2018

Kommenterad dagordning

1. Godkännande av dagordningen

Icke lagstiftande verksamhet

2.(Ev.) A-punkter

3.Förberedelser inför Europeiska rådet den 22-23 mars 2018 – Utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 22–23 mars kommer att diskuteras vid mötet i Allmänna rådet den 20 mars 2018. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En annoterad dagordning till mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 27 februari.

Enligt dagordningen väntas Europeiska rådet fokusera på frågor under rubriken jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Här förväntas inremarknadsstrategierna följas upp, liksom – i sedvanlig ordning – även den europeiska terminen behandlas. Europeiska rådet har också enats om att ta upp arbetet

med EU:s sociala dimension. Därtill väntas det ske en lägesuppdatering av den senaste utvecklingen på handelsområdet.

Under övriga frågor väntas Europeiska rådet mot bakgrund av kommissionens västra Balkan-strategi också komma att anta slutsatser om förberedelserna inför det toppmöte om EU-Västra Balkan som ska hållas i Sofia den 17 maj i år.

Under frågor om externa relationer väntas den senaste utvecklingen i förhållandet till Turkiet att tas upp.

Europeiska rådet väntas också fatta beslut om utseende av ny vice ordförande för den Europeiska centralbanken.

Under Ledaragendan väntas beskattningsfrågor diskuteras, särskilt i relation till digitalisering. Inga beslut kommer att fattas i denna del.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att Europeiska rådet följer upp inremarknadsstrategierna och verkar för att dessa slutförs så skyndsamt som möjligt enligt vad som beslutats om dessa.

Regeringen verkar för att Europeiska rådet befäster att europeiska pelaren för sociala rättigheter ska följas upp på ett systematiskt sätt genom den europeiska terminens processer för medlemsstaternas sysselsättnings- och socialpolitik. Ett politiskt åtagande behövs för att medlemsstaterna på nationell nivå ska kunna fortsätta stärka konkurrenskraften och öka sysselsättningen för såväl kvinnor som män.

När det gäller handelsfrågorna avser regeringen även fortsatt stå upp för det multilaterala regelbaserade handelssystemet.

Regeringen välkomnar toppmötet EU-Västra Balkan i Sofia den 17 maj och ser positivt att dessa frågor står högt upp på dagordningen.

4. Uppföljning av Europeiska rådet

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska

2 (4)

rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp föregående möten i Europeiska rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare fattats. Regeringen välkomnar därför att uppföljningen sker.

5. Europeiska terminen

Syntesrapport om 2018 års europeiska termin

Diskussionspunkt

Bakgrund

Den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning 2018 inleddes den 22 november 2017 genom att kommissionen presenterade den årliga tillväxtöversikten som innehåller förslag till övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken i EU det kommande året. Tillväxtöversikten har behandlats i flera rådsformationer och samråd med EU-nämnden har ägt rum inför respektive rådsmöte. Det bulgariska ordförandeskapet förväntas presentera en rapport som sammanfattar rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska termin.

Förslag till svensk ståndpunkt

Rapporten har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet: överföring till Europeiska rådet

Informationspunkt

Bakgrund

Utkastet till rekommendation till euroområdet kommer att tillställas Europeiska rådet för att sedan formellt godkännas av rådet. Endast euroländerna har rösträtt om rekommendationen. Euroområdet får likt förra året fem rekommendationer. De handlar om att fortsätta med reformer, bland annat för att öka produktiviteten och främja investeringar och jobbskapande, om finanspolitikens utformning, om färdigställandet av EMU och bankunionen samt om sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter. Euroområdet som helhet rekommenderas bedriva en överlag neutral

3 (4)

finanspolitik, där behovet av att säkra hållbarheten i de offentliga finanserna balanseras mot behovet av att stödja den ekonomiska återhämtningen. Ekofinrådet ställde sig bakom rekommendationen den 23 januari 2018.

Tidigare behandling i riksdagen

Europeiska terminen behandlades senast i EU-nämnden inför Ekofinrådet 23 januari 2018.

6. (Ev.) Övriga frågor

4 (4)