FAC_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C7D17

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2018-12-03

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 10 december 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4. Venezuela

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om situationen i Venezuela.

Förslag till svensk ståndpunkt: Den politiska och ekonomiska situationen i Venezuela, i synnerhet vad avser de mänskliga rättigheterna, är oacceptabel. Den humanitära situationen är katastrofal, och har lett till att ett stort antal venezolaner har lämnat landet, med betydande konsekvenser för grannländerna.

Regeringen anser att en politisk lösning på konflikten i Venezuela måste komma till stånd. EU och dess medlemsstater undersöker nu möjligheterna att etablera en kontaktgrupp med uppdrag att sondera förutsättningarna för att återuppta den avbrutna dialogen mellan regering och opposition. Ytterst är syftet att bidra till att demokratin kan återupprättas.

Regeringen är öppen för att, vid lämplig tidpunkt, utöka sanktionerna mot Venezuela. Regeringen anser att sanktionerna bör användas för att åstadkomma positiv förändring.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Venezuela behandlades senast i EU-nämnden den 12 oktober 2018.

5.Västra Balkan

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen på västra Balkan.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen stödjer ett förstärkt EU- engagemang på västra Balkan och ökad synlighet på alla nivåer i regionen med EU:s utvidgningsprocess som grund. Den är ett av unionens mest kraftfulla verktyg för att skapa fred, stabilitet och välstånd i vårt närområde. EU bör ytterligare stärka sin kapacitet gällande strategisk kommunikation. Det är även viktigt för den regionala stabiliteten och utvecklingen att EU engagerar sig och stödjer lokala processer gällande regeringsbildningen i Bosnien och Hercegovina, namnfrågan i Makedonien samt normaliseringsdialogen mellan Kosovo och Serbien.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Västra Balkan och utvidgningen behandlades senast i EU-nämnden den 20 juni 2018, inför GAC den 26 juni.

6.Samarbetet EU-Afrikanska unionen

Diskussionspunkt

2 (4)

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera partnerskapet mellan EU och Afrikanska Unionen (AU) inför utrikesministermötet mellan EU och AU den 21-22 januari 2019 i Bryssel.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med AU. EU:s partnerskap med AU är av strategisk betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar en rad samarbetsområden. Regeringen har genomgående betonat vikten av afrikanskt ägarskap och konsultationer med AU och dess medlemsländer inför utrikesministermötet mellan EU och AU. Utrikesministermötet är ett tillfälle att diskutera uppföljningen av AU-EU-toppmötet i Abidjan 2017, inte minst på området fred och säkerhet där ett samförståndsavtal mellan EU och AU antogs i maj i år.

Regeringen välkomnar den nya alliansen mellan EU och Afrika för hållbara investeringar och jobb som uppföljning av toppmötet i Abidjan, särskilt dess fokus på utbildning, inklusive yrkesutbildning, och sysselsättning för unga. Migration står inte i fokus vid utrikesministermötet, men regeringen välkomnar att den nya alliansens fokus på lång sikt även har potential att bidra till att hantera grundorsaker till irreguljär migration.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Partnerskapet mellan EU och AU behandlades senast i EU-nämnden den 8 december 2017.

7. Iran (lunchpunkt)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en informell diskussion om EU:s relationer med Iran.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar det fortsatt fulla och effektiva genomförandet av den kärntekniska överenskommelsen med Iran, JCPOA. Det är beklagligt att USA valt att lämna överenskommelsen och återinföra sanktionerna mot Iran kopplade till kärnteknik. Irans

3 (4)

uppfyllande av överenskommelsen bekräftades senast i IAEA:s trettonde inspektionsrapport. EU:s ansträngningar för att kunna presentera tydligt politiskt stöd, även konkret och operationellt, för att skydda JCPOA bör fortsätta.

Andra aspekter avseende Iran förväntas också behandlas under lunchen. Regeringen är djupt oroad över situationen för mänskliga rättigheter i Iran, inklusive situationen för kvinnor, religiösa minoriteter och oliktänkande, samt tillämpandet av dödsstraff. EU måste fortsätta att på ett tydligt sätt markera gentemot Iran och verka för förändring.

Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, uttryckte den 31 oktober ett mycket tydligt stöd till Danmark i förhållande till Irans aktiviteter i landet. EU förväntas diskutera frågan.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran behandlades senast i EU-nämnden den 25 maj 2018.

4 (4)