TTE_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2234

Kommenterad dagordning rådet

2018-06-04

Miljö- och energidepartementet

Internationella sekretariatet

Rådets möte (energiministrarna) den 11 juni 2018

13) Acer-förordningen

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Allmän riktlinje

Ansvarigt statsråd:

Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Den 30 november 2016 presenterade kommissionen det så kallade Ren energi-paketet som innehåller förslag till revidering av flera elmarknadsrelaterade rättsakter, inklusive förslag till en reviderad byråförordning (713/2009/EU) för ACER – byrån för samarbete mellan nationella energitillsynsmyndigheter. Vid ministerrådsmötet den 11 juni väntas ministrarna fatta beslut om en allmän riktlinje i rådet om förslaget till reviderad byråförordning.

Syftet med kommissionens förslag är att anpassa byråförordningen till den pågående omställningen av energisystemet och till revideringarna av övriga rättsakter inom ramen för Ren energi-paketet. Se även FaktaPM 2016/17:FPM44.

Den reviderade byråförordningen, ACER-förordningen, är den sista delen i ren energi-paketet för rådet att enas om. Förslaget från kommissionen

innebär att den nuvarande modellen bibehålls där ACER har en koordinerande roll gentemot de nationella tillsynsmyndigheterna i gränsöverskridande frågor. I detta ligger att övervaka, rådgiva och ta över beslutsfattande till exempel i fall där nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens. Jämfört med nu gällande byråförordning ges ACER några nya uppgifter mot bakgrund av de nya bestämmelserna i ren energi-paketet.

Diskussionerna i rådet har under hösten och våren främst handlat om i vilken utsträckning ACER ska ges mandat att fatta beslut inom ramen för framtida nätkoder och hur ansvarsfördelningen mellan direktören och tillsynsnämnden ska se ut. I dagsläget ansvarar direktören för att presentera förslag till beslut som sedan godkänns av tillsynsnämnden genom tvåtredjedels majoritet. Några medlemsstater anser att tillsynsnämnden ska ges möjlighet att ändra i direktörens förslag inför omröstning.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att ACER har en viktig roll i genomförandet av den inre marknaden för energi och behöver ges ett tillräckligt flexibelt mandat för att undvika behov av automatisk revidering av lagstiftning i takt med att den inre elmarknaden utvecklas, och att ACER ska kunna fatta beslut inom ramen för nätkoderna i gränsöverskridande frågor som har bäring på samtliga medlemsstater. Vidare anser regeringen att nuvarande ansvarsfördelning mellan direktören och tillsynsnämnden fungerar väl och ser ingen anledning till större förändringar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Överläggningar med Näringsutskottet om ren energi-paketet som helhet ägde rum den 24 januari 2017. Information till Näringsutskottet gavs den 23 februari inför TT(E) den 27 februari och den 20 juni inför TT(E) den 26 juni. Information gavs också i Näringsutskottet om aktuellt förhandlingsläge den 26 oktober 2017. Samråd med EU-nämnden ägde rum den 24 februari 2017 inför TT(E) den 27 februari; information om förhandlingsläget för ren energi-paketet som helhet gavs i EU-nämnden 21 juni inför lägesrapport vid TT(E) den 26 juni 2017.

2 (4)

Fortsatt behandling av ärendet:

Trepartsförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen väntas påbörjas inom de närmaste månaderna.

Faktapromemoria:

EU-kommissionens förslag till nya bestämmelser på elmarknadsområdet. Faktapromemoria 2016/17:FPM44.

14) Övriga frågor

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Paketet för ren energi

Rådet antog allmän riktlinje för förslaget till reviderat energieffektiviseringsdirektiv i juni 2017, liksom allmän riktlinje för förslaget till reviderat direktiv för förnybar energi och förslaget till en styrningsförordning för Energiunionen i december 2017. Under våren har trepartsförhandlingar om samtliga tre förslag genomförts och ytterligare trepartsförhandlingar väntas under juni månad. Bulgarien har fortsatt ambitionen att nå i mål med förhandlingarna under sitt ordförandeskap. Ordförandeskapet förväntas under denna dagordningspunkt informera om läget i de pågående förhandlingarna.

b)Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet

3 (4)

c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

Det inkommande österrikiska ordförandeskapet kommer under denna punkt att lämna information om sina prioriteringar för det kommande halvåret.

4 (4)