Dagordning för rådet transport, telekommunikation och energi

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C2233

Lagstiftningsöverläggningar

ENERGI
 1. Acer-förordningen
  - Allmän riktlinje
 2. Övriga frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  Paketet för ren energi
  i) Förordningen om styrningen av energiunionen
  ii) Direktivet om förnybar energi (omarbetning)
  iii) Direktivet om energieffektivitet
  - Lägesrapport från ordförandeskapet
  b) Den senaste utvecklingen i fråga om yttre förbindelser på energiområdet
  - Information från kommissionen
  c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den österrikiska delegationen