FAC_utv_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C9

Kommenterad dagordning rådet

2018-05-14

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Biståndsministrarnas möte den 22 maj 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utvecklingsområdet.

4. EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTFA)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin

Förslagets/diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas en diskussion om genomförandet av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTFA), inklusive finansiella aspekter.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att arbetet med EUTFA diskuteras på FAC utveckling. Fonden har ställts inför flera utmaningar som är viktiga att adressera i det fortsatta arbetet. Bland annat har fonden haft svårt att agera så snabbt som många hade önskat.

Regeringen har genomgående drivit att tyngdpunkten för fonden bör vara att hantera grundorsaker till irreguljär migration, att insatserna ska vara förenliga med OECD:s ODA-regler och att projekt måste ha ett nationellt och lokalt ägarskap. Regeringen välkomnar en förstärkt roll för civilsamhället i det fortsatta arbetet med fonden. Tematiskt fokus på grundorsaker fortsatt viktigt, särskilt resiliens, ekonomiska möjligheter, utbildning, jämställdhet och respekt för MR.

Regeringen anser att det är viktigt att betrakta fonden och diskutera eventuell påfyllnad ur ett långsiktigt perspektiv och en bredare utvecklingspolitisk arkitektur. Frågan om ett utökat svenskt bidrag till fonden är för närvarande inte aktuell.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Fonden diskuterades senast i EU-nämnden den 25 november 2016 inför FAC utveckling den 28 november 2016.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2016/17:72 Migration längs den centrala Medelhavsrutten

Faktapromemoria 2016/17: 94 Förnyad kraft åt partnerskapet mellan Afrika och EU

5. Post-Cotonou

Informations- och diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin

Förslagets/diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas kommissionen presentera läget vad gäller EU:s förhandlingsmandat för efterföljande Cotonouavtal, som förväntas att antas vid FAC utrikes den 28 maj.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att avtalet går mot ett bredare politiskt associeringsavtal med bredare frågor om fred och säkerhet, ekonomisk utveckling, miljö och klimat, migration samt handel utöver utvecklingsfrågorna.

2 (4)

Regeringen har genomgående drivit att det i förhandlingsmandatet ska finnas ett ökat fokus på Agenda 2030, MR och demokrati, fattigdomsbekämpning, SRHR, jämställdhet, civilsamhället, hav samt förnyelsebar energi, liksom på regionala partnerskap. Dessa frågor har nu en mer framträdande roll. Regeringen har ställt sig positiv till skrivningar om möjligheter till inträde för länder utanför nuvarande AVS-konstellation, inte minst länder i Nordafrika.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Post-Cotonou diskuterades senast i EU-nämnden 15 januari inför FAC utrikes den 22 januari i år.

Faktapromemoria:

Faktapromemoria 2017/18:FPM42 Förhandlingsmandat för EU:s relation med Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet

6. Extern finansiering inom EU:s fleråriga budgetram post 2020

Informations- och diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin

Förslagets/diskussionens innehåll: Vid FAC utveckling förväntas kommissionen ge en övergripande presentation av förslaget för nästa fleråriga budgetram. Förslaget från den 2 maj lämnar förslag om den övergripande strukturen och nivån för nästa generations externa instrument post 2020, men det s k sektorsförslaget – förordningar för de externa instrumenten – har ännu inte presenterats. Detta ska sannolikt göras i mitten av juni.

Förslag till svensk ståndpunkt: Inom ramen för en restriktiv budgetram anser regeringen att EU:s roll på det utrikes- och utvecklingspolitiska området bör reflekteras i de externa finansiella instrument som finns till EU:s förfogande. Regeringen anser att EU:s externa instrument måste ledas av och utformas i enlighet med relevanta EU-policyramverk, internationella överenskommelser och konventioner, och regionala avtal, exempelvis EU:s Globala strategi, Konsensus för utvecklings, Konsensus för humanitärt bistånd, Parisavtalet och Agenda 2030.

3 (4)

Datum för tidigare behandling i riksdagen: EU:s externa instrument post 2020 behandlades senast i EU-nämnden den 13 april inför FAC utrikes den 16 april i år.

4 (4)