FAC_handel_kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C8

Kommenterad dagordning

Rådet för utrikesfrågor (handel)

2017-10-18

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI)

Rådet för utrikesfrågor (handel) den 22 maj 2018

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.Godkännande an A-punktslistan (icke lagstiftande verksamhet)

3.Förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

Beslutspunkt

Rådet förväntas anta beslut om mandat för att inleda förhandlingarna om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland.

Förslag till regeringens ståndpunkt:

Regeringen eftersträvar en öppen och regelbaserad handel med omvärlden. Australien och Nya Zeeland är två OECD-länder med vilka EU ännu inte har frihandelsavtal. Regeringen ställer sig bakom utkasten till förhandlingsmandat med både Australien och Nya Zeeland.

4. Rådslutsatser gällande förhandlingar och ingående av handelsavtal

Beslutspunkt

Rådet förväntas att anta beslut om det bulgariska ordförandeskapets förslag till rådslutsatser gällande förhandlingar om och ingående av frihandelsavtal.

Förslag till regeringens ståndpunkt:

Rådslutsatserna syftar till att tydliggöra kompetens- och ansvarsfördelningen vid ingående av frihandelsavtal, samt att bidra till påskyndande av pågående förhandlingar och inledandet av nya förhandlingar. Regeringen anser det viktigt att rollfördelningen mellan kommissionen, rådet och medlemsstaterna är tydlig i frihandelsavtalsförhandlingar. Detta för att stärka EU:s position som en trovärdig förhandlingspart. Regeringen ställer sig bakom rådslutsatserna gällande förhandlingar och ingående av handelsavtal.

5. Uppföljning till WTO:s elfte ministerkonferens (MC11)

Diskussionspunkt

Rådet kommer att diskutera situationen i Världshandelsorganisationen, WTO, efter den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires, i december 2017. Centrala frågor framöver är e-handel, inhemska regler för tjänster, handel och jämställdhet, jordbruksfrågor och fiskesubventioner. WTO har vidare att hantera utmaningen vad gäller att nå en överenskommelse om nomineringar av representanter till WTO:s överprövningsorgan (Appellate Body).

Förslag till regeringens ståndpunkt:

Regeringen värnar det multilaterala världshandelssystemet i WTO och verkar för att EU ska en proaktiv och konstruktiv position vad gäller WTO:s funktionssätt och fortsatta arbete, inte minst mot bakgrund av rådande protektionistiska tongångar i omvärlden. Regeringen stödjer kommissionens strävanden att finna en lösning i tillsättningen av domare till överprövningsorganet.

6. EU- Japan ekonomiskt partnerskapsavtal och EU-Singapore frihandelsavtal respektive investeringsskyddsavtal

Diskussionspunkt

Rådet kommer att diskutera utkasten till rådsbeslut om undertecknande och ingående av frihandelsavtalet med Japan och Singapore. Nästa steg i processen för Japan är behandling i Coreper den 20 juni och antagandet att ingå avtalet beslutas i Allmänna rådet (GAC) den 26 juni.

Nästa steg i processen för Singapore är antagandet av frihandelsavtalet och investeringsavtalet under hösten, för att kunna ingå avtalen i samband med ASEM-toppmöte 18-19 oktober 2018.

2 (3)

Förslag till regeringens ståndpunkt:

Regeringen eftersträvar en öppen och regelbaserad handel med omvärlden och välkomnar kommissionens ansträngningar. Regeringen stödjer den fortsatta processen för att EU ska kunna ingå frihandelsavtalen med både Japan och Singapore.

Ansvarigt statsråd: Ann Linde

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statssekreteraren Oscar Stenström informerade Näringsutskottet den 17 maj och statsrådet Ann Linde informerade EU-nämnden den 18 maj om de frågor som kommer att behandlas i FAC Handel den 22 Maj 2018.

Fortsatt behandling av ärendet:

Nästa möte i rådet äger rum den 26 juni 2018.

3 (3)