Dagordning för rådet utbildning, ungdom och kultur

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4C19C5

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev.) Godkännande av A-punkter

  UTBILDNING
  Statsrådet Anna Ekström
 4. Översyn av rekommendationen om nyckelkompetenser för livslångt lärande
  - Antagande
 5. Rekommendation om att främja gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen
  - Antagande
 6. Slutsatser om vägen mot en vision om ett europeiskt område för utbildning
  - Antagande
 7. Universitetens potential när det gäller regional tillväxt och främjande av entreprenörs- och innovationskompetens
  - Riktlinjedebatt

  UNGDOMSFRÅGOR
  Statsrådet Anna Ekström
 8. Slutsatser om ungdomars roll i uppbyggnaden av ett tryggt, sammanhållet och harmoniskt samhälle i Europa
  - Antagande


  forts.
 9. Slutsatser om ungdomarnas roll när de demografiska utmaningarna i Europeiska unionen ska tacklas
  - Antagande
 10. Framtida prioriteringar för EU:s ungdomspolitik
  - Riktlinjedebatt
 11. Övriga frågor
  Utbildning
  a) Angripande av antisemitism genom utbildning - riktlinjer för beslutsfattare
  - Information från ordförandeskapet
  b) Den europeiska skolidrottsdagen (29 september 2018)
  - Information från kommissionen

  Ungdomsfrågor
  c) Europeisk ungdom tillsammans
  - Information från kommissionen
  d) Fransk-belgisk förklaring från ministrarna med ansvar för ungdomsfrågor om förebyggandet av våldsam radikalisering
  - Information från den belgiska och den franska delegationen

  Utbildning och ungdomsfrågor
  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den österrikiska delegationen

  Icke lagstiftande verksamhet

  KULTUR/AUDIOVISUELLA FRÅGOR
  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
 12. Slutsatser om behovet att framhäva kulturarvet i EU:s politik
  - Antagande
 13. Vägen framåt: en långsiktig vision för kulturens bidrag till EU efter 2020
  - Riktlinjedebatt

  IDROTT
  Socialminister Annika Strandhäll
 14. Slutsatser om främjande av EU:s gemensamma värden genom idrotten
  - Antagande
 15. Elitidrottens kommersialisering och den europeiska idrottsmodellens hållbarhet
  - Riktlinjedebatt


  forts.
 16. Övriga frågor
  Kultur/audiovisuella frågor
  a) Aktuella lagstiftningsförslag
  i) Direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser - aktivt deltagande i förhandlingar från ett kulturpolitiskt perspektiv
  - Information från den tyska delegationen
  ii) Förordning om import av kulturföremål
  - Information från den franska delegationen
  b) Europeiska kulturhuvudstäder 2022
  - Information från den litauiska och den luxemburgska delegationen

  Idrott
  c) Möten inom Världsantidopningsbyrån (Wada) (Montreal den 16?17 maj 2018)
  - Information från EU-medlemsstaternas företrädare i Wadas stiftelsestyrelse
  d) Informellt möte mellan EU:s idrottsministrar (Paris den 31 maj 2018)
  - Undertecknande av en förklaring om ett idrottens Europa inför de olympiska och paralympiska spelen i Paris 2024
  - Information från den franska delegationen

  Kultur/audiovisuella frågor och idrott
  e) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram
  - Information från den österrikiska delegationen