Kommissionens arbetsprogram 2019

Utrikesutskottets utlåtande 2018/19:UU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 2018

Beslut

EU-kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)

Riksdagen har behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för 2019. I programmet anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. I och med att det är i slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod innehåller arbetsprogrammet inte så många nya initiativ.

När det gäller de övergripande frågorna anser riksdagen att det är positivt att kommissionen i sitt sista arbetsprogram lägger fokus på att göra klart pågående arbete, på att avsluta förhandlingar som pågår och på att genomföra fattade beslut. När det gäller EU:s framtid framhåller riksdagen bland annat att förankringen i medlemsländernas parlament är viktig. Vad gäller brexit är det viktigt att Storbritanniens utträde sker på ett sätt som ger rättslig tydlighet och förutsägbarhet. Det är också angeläget att EU har nära samarbete med Storbritannien även i framtiden.

I utlåtandet kommenterar riksdagen även förslag från kommissionen om bland annat ekonomiska frågor, ökad användning av kvalificerad majoritet, demokrati och rättsstatens principer, genomförandet av Parisavtalet och EU som global aktör.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-11-15
Justering: 2018-11-29
Trycklov: 2018-11-30
Reservationer 2
Utlåtande 2018/19:UU4

EU-kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)

Utrikesutskottet har behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för 2019. I programmet anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. I och med att det är i slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod innehåller arbetsprogrammet inte så många nya initiativ.

När det gäller de övergripande frågorna anser utskottet att det är positivt att kommissionen i sitt sista arbetsprogram lägger fokus på att göra klart pågående arbete, på att avsluta förhandlingar som pågår och på att genomföra fattade beslut. När det gäller EU:s framtid framhåller utskottet bland annat att förankringen i medlemsländernas parlament är viktig. Vad gäller brexit är det enligt utskottet viktigt att Storbritanniens utträde sker på ett sätt som ger rättslig tydlighet och förutsägbarhet. Det är också angeläget att EU har nära samarbete med Storbritannien även i framtiden.

I utlåtandet kommenterar utskottet även förslag från kommissionen om bland annat ekonomiska frågor, ökad användning av kvalificerad majoritet, demokrati och rättsstatens principer, genomförandet av Parisavtalet och EU som global aktör.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-12-04
Debatt i kammaren: 2018-12-05
4

Beslut

Beslut: 2018-12-05
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Webb-tv: Beslut

  • 5 december 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om arbetsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


2. Ekonomiska och finansiella frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


3. Ökad användning av kvalificerad majoritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


4. Demokrati, grundläggande rättigheter, rättsstatens principer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


5. Genomförandet av Parisavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


6. EU som global aktör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna i denna del.


Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 0 0 25 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 14 0 0 2
Totalt 238 61 25 25