Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2011/12:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2012

Beslut

EU-dokument om omstruktureringar av företag och dess sociala konsekvenser (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och anpassning till förändringar. Grönbokens syfte är att främja sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft inom ramen för Europa 2020-strategin. I grönboken sammanfattar EU-kommissionen hur EU-länderna hanterat den ekonomiska krisen när det gäller omstruktureringar av företag och deras sociala konsekvenser.

Arbetsmarknadsutskottet anser inte att granskningen av grönboken ger anledning till några nya ställningstaganden. Utskottet har tidigare redovisat sina ståndpunkter i ett yttrande om kommissionens arbetsprogram 2012, vilket innehåller många av de frågor som grönboken tar upp. Utskottet har då betonat bland annat vikten av att värna den svenska modellen, respekten för arbetsmarknadens parter liksom de avtal de har träffat med varandra. Riksdagen beslutade att lägga grönboken till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Utlåtandet läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela utlåtandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-23
Justering: 2012-03-15
Betänkande publicerat: 2012-03-16
Trycklov: 2012-03-16
Utlåtande 2011/12:AU10

EU-dokument om omstruktureringar av företag och dess sociala konsekvenser (AU10)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om omstrukturering och anpassning till förändringar. Grönbokens syfte är att främja sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft inom ramen för Europa 2020-strategin. I grönboken sammanfattar EU-kommissionen hur EU-länderna hanterat den ekonomiska krisen när det gäller omstruktureringar av företag och deras sociala konsekvenser.

Utskottet anser inte att granskningen av grönboken ger anledning till några nya ställningstaganden. Utskottet har tidigare redovisat sina ståndpunkter i ett yttrande om kommissionens arbetsprogram 2012, vilket innehåller många av de frågor som grönboken tar upp. Utskottet har då betonat bland annat vikten av att värna den svenska modellen, respekten för arbetsmarknadens parter liksom de avtal de har träffat med varandra. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen lägger grönboken till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-28
4

Beslut

Beslut: 2012-03-29
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Granskning av grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.