Yrkestrafik och taxi

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Riksdagen har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Riksdagen gav tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen bör också snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingick också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Riksdagen ville även att regeringen ska se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Datum för beslutet: 28 maj 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Tillkännagivande om att återkomma med ett förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar. Tillkännagivande om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik. Tillkännagivande om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erfordeliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter. Bifall eller delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU12 (pdf, 523 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Vidare behandlas två följdmotioner och 25 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.
Propositionen innehåller ett förslag till komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Kompletteringen innebär att åtgärder som kan vidtas enligt denna lag ska kunna beslutas för att säkerställa efterlevnaden av ett sådant beslut av en polisman eller bilinspektör att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden som har fattats när ett förskott på sanktionsavgiften för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg inte har betalats omedelbart i samband med kontrollen. Ändringen i lagen om åtgärder vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer 4
Betänkande 2014/15:TU12

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Trafikutskottet har även behandlat motioner om yrkestrafik och taxi. Utskottet föreslår att riksdagen ska ge tre uppdrag, så kallade tillkännagivanden, till regeringen.

Utskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att snabbt behandla frågan om åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar och sedan återkomma med förslag. Regeringen föreslås också att få i uppdrag att snabbt utarbeta regler så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton kan tillåtas på de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet. I detta tillkännagivande ingår också att det ska vara lättare att få dispens samt att regeringen bör fortsätta att utreda frågan om att tillåta fordon upp till 30 meter. Utskottet vill även att regeringen ska få i uppdrag att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-05-28
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Beslut om omhändertagande och klampning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som möjliggör att åtgärderna vid hindrande av fortsatt färd kan bestå i längre tid än 24 timmar.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Kontroller och tillsyn av åkeribranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotidsreglerna för yrkesmässig trafik.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Regleringen av åkerinäringen inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Förankring av last

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 257 43 0 49


7. Lastbilars och bussars längd och vikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om dels behovet av att skyndsamt utarbeta erforderliga regeländringar så att lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton tillåts att trafikera de delar av det allmänna vägnätet som har tillräcklig bärighet, dels behovet av en generösare dispensgivning och fortsatt utredning när det gäller frågan om att tillåta fordonsekipage på upp till 30 meter.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Översyn av taxibranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Kontroller och indragning av taxiförarlegitimationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 96 1 0 16
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 6
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
KD 13 0 0 3
Totalt 256 44 0 49