Vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU5

Motioner om vuxenutbildning (UbU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rätt till gymnasial vuxenutbildning, översyn av vuxenutbildningen, jämställdhet, funktionshindrade inom vuxenutbildningen, ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering, förändringar av svenskundervisning och vuxenutbildning för invandrare samt införande av vissa yrkesutbildningar.

Datum för beslutet: 9 mars 2005
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna

Hela betänkandet

Betänkande 2004/05:UBU5 (doc, 160 kB)
Utbildningsutskottets betänkande
2004/05:UBU5

Vuxenutbildning


Sammanfattning

I betänkandet behandlas 63 motionsyrkanden från
allmänna   motionstiden   2004   om   olika
vuxenutbildningsfrågor.
Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga
yrkanden.
Yrkandena  handlar  om  rätt  till  gymnasial
vuxenutbildning,  översyn  av  vuxenutbildningen,
jämställdhet,     funktionshindrade     inom
vuxenutbildningen,  ökat  antal  platser  inom
kvalificerad   yrkesutbildning   (KY)   och
ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering,
förändringar   av   svenskundervisning   och
vuxenutbildning för invandrare samt införande av
vissa  yrkesutbildningar.  I  huvudsak  hänvisar
utskottet till tidigare ställningstaganden, till
pågående  insatser eller till utrednings- eller
beredningsarbete.
Reservationer finns från Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet   liberalerna,   Kristdemokraterna,
Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Folkpartiet och Vänsterpartiet har också lämnat
särskilda yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslutMed hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub258 yrkande 29,
2004/05:Ub275 yrkande 6 och
2004/05:Ub471 yrkande 1.
Reservation 1 (fp, kd, c)

2. Översyn av vuxenutbildningen

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub275 yrkande 9,
2004/05:Ub440 yrkande 14 samt
2004/05:Ub471 yrkandena 3 och 4.
Reservation 2 (fp, kd, c)

3. Rätt till vuxenutbildning på
grundläggande nivå för funktionshindrade

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub258 yrkande 26,
2004/05:Ub275 yrkande 14 och
2004/05:Ub479 yrkande 8.
Reservation 3 (m, fp, kd, c)

4. Tillgång till utbildning för
funktionshindrade

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub471 yrkande 2 och
2004/05:Ub504.
Reservation 4 (kd)

5. Jämställdhet

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub268 yrkandena 1-3.
Reservation 5 (v)
6. Utbudet av kvalificerad
yrkesutbildning
Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub275 yrkande 8,
2004/05:Ub429,
2004/05:Ub436 yrkande 5,
2004/05:Ub463 och
2004/05:Ub467.
Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c)

7. Ansökningar om kvalificerade
yrkesutbildningar

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub399.

8. Översyn av den kvalificerade
yrkesutbildningen

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub204.
Reservation 8 (m, fp)

9. Yrkeshögskola

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub286 yrkande 4,
2004/05:Ub354 yrkandena 1 och 2,
2004/05:Ub378 yrkande 6 samt
2004/05:Ub440 yrkandena 7-11 och 13.
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

10. Hantverksutbildning

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub249,
2004/05:Ub262 yrkandena 1 och 2,
2004/05:Ub265,
2004/05:Ub294 samt
2004/05:T335 yrkande 10.

11. Utbildning med inriktning mot
företagande

Riksdagen avslår motion
2004/05:N393 yrkande 28.
Reservation 11 (m, kd)

12. Utbildning av undersköterskor

Riksdagen avslår motion
2004/05:So605 yrkande 14.
Reservation 12 (kd)

13. Vuxenutbildning för vissa andra yrken

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub221,
2004/05:Ub346,
2004/05:Ub377 och
2004/05:Kr254 yrkande 3.

14. Validering

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub471 yrkande 5,
2004/05:Ub498 och
2004/05:Sf365 yrkande 6.

15. System för att konkurrensutsätta sfi

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub224,
2004/05:Ub246 yrkande 1,
2004/05:Ub258 yrkande 28 och
2004/05:Sf237 yrkande 10.
Reservation 13 (m, fp, kd)

16. Uppläggningen av svenskundervisning för
invandrare

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub209 yrkande 3,
2004/05:Ub246 yrkande 2,
2004/05:Sf360 yrkande 12 och
2004/05:Sf365 yrkandena 2-4.
Reservation 14 (m, fp, c)
Reservation 15 (kd)

17. Sex- och samlevnadsundervisning inom
sfi

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub278 och
2004/05:So250 yrkande 4.

18. Vuxenutbildning för invandrare

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub436 yrkande 8 och
2004/05:Sf365 yrkande 5.
Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)
19. Lärlingsutbildning
Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub436 yrkande 6.
Reservation 18 (m)

20. Betyg inom folkbildningen

Riksdagen avslår motion
2004/05:Kr358 yrkande 14.
Reservation 19 (m, kd)

21. Utbildningar inom integrativ medicin

Riksdagen avslår motion
2004/05:So432 yrkande 3.Stockholm den 17 februari 2005

På utbildningsutskottets vägnar


Jan Björkman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Björkman (s), Britt-Marie Danestig (v), Ulf Nilsson
(fp), Inger Lundberg (s), Sten Tolgfors (m), Majléne
Westerlund Panke (s), Agneta Lundberg (s), Inger
Davidson (kd), Nils-Erik Söderqvist (s), Margareta
Pålsson (m), Louise Malmström (s), Ana Maria Narti
(fp), Sören Wibe (s), Tobias Billström (m), Mikael
Damberg (s), Mikaela Valtersson (mp) och Håkan
Larsson (c).
2004/05

UbU5

Utskottets överväganden


Övergripande frågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkandena om rätt
till  gymnasial vuxenutbildning  samt  om
utredning  av vuxenutbildningen. Utskottet
hänvisar till tidigare ställningstaganden och
till pågående översyn.
Jämför reservationerna 1 (fp, kd, c) och 2
(fp, kd, c) samt särskilt yttrande 1 (v).

Motionerna

Folkpartiet föreslår i motion 2004/05:Ub258 yrkande
29  att de som inte läst in ett fullständigt
gymnasieprogram  skall  ges  rätt  att läsa in
motsvarande utbildning som vuxen, så att de når
allmän  behörighet att läsa på högskolan.  För
närvarande är den möjligheten beroende av var man
bor eftersom kommunerna själva får bestämma utbudet
för vuxna som vill läsa på gymnasienivå. Även
Kristdemokraterna  vill  i motion  2004/05:Ub471
yrkande 1 att rätten till utbildning för vuxna bör
utsträckas  och  gälla  inte bara grundläggande
utbildning  utan  även  utbildning  motsvarande
gymnasienivå. Man framhåller att om en ökad andel av
befolkningen uppnår gymnasiekompetens blir också
antalet personer som kan fortsätta till högskolan
större. Centerpartiet menar i motion 2004/05:Ub275
yrkande 6 att perspektivet livslångt lärande innebär
ett starkt behov av att spränga gränser mellan olika
politikområden,    såsom   utbildningspolitik,
socialpolitik,     näringspolitik      och
arbetsmarknadspolitik.  Det behövs dels en stor
öppenhet för former och metoder  att söka upp
studerande  med  olika  erfarenhetsbakgrund  och
motivation, dels satsningar  inom det livslånga
lärandet som en del av en satsning på tillväxt och
utveckling. Insatser för en stärkt vuxenutbildning
och ett livslångt lärande bör göras tillgängliga
även på gymnasienivå.

Kristdemokraterna   framhåller   i   motion
2004/05:Ub471 att en strategi och struktur behövs
för vuxenutbildningen, och motionärerna är kritiska
till att regeringen återkommande gör riktade men
tillfälliga  satsningar  på vuxenutbildningen  i
stället för att bygga upp beständiga och hållbara
strukturer (yrkande 4). En parlamentarisk utredning
för att utarbeta en strategi för vuxenutbildningen
bör tillsättas. Enligt Kristdemokraterna behövs en
infrastruktur för utbildning av vuxna som inrymmer
alla typer av formell utbildning, från studiecirklar
och arbetsmarknadsutbildningar till högskolekurser
och kvalificerad yrkesutbildning i yrkeshögskola
(yrkande 3). I motion 2004/05:Ub440 yrkande 14
förutsätter  Kristdemokraterna  att  den samlade
översynen  av  vuxenutbildningen  som  riksdagen
beslutat  om  blir  parlamentariskt  sammansatt.
Centerpartiet  efterlyser i motion 2004/05:Ub275
yrkande 9 en översyn och en samordning mellan de
eftergymnasiala yrkesutbildningarna eftersom  det
inte  alltid  är  helt  klart  hur  de  olika
yrkesutbildningarna värderas om den studerande vill
läsa vidare och inte heller hur vissa av dem
finansieras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Reglerna om vuxenutbildning  finns i 11 kap.
skolagen (1985:1100). Varje kommun ansvarar för att
de  invånare  som  har rätt till grundläggande
vuxenutbildning och önskar delta i den också får
göra det (8 § och 10 §). När det gäller gymnasial
vuxenutbildning  föreskrivs att kommunerna skall
erbjuda sådan och att de därvid skall sträva efter
att erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan
och behov (17 §). Riksdagen har tidigare behandlat
yrkanden om en ovillkorlig rätt till gymnasial
vuxenutbildning, senast vid förra riksmötet (bet.
2003/04:UbU8). Utskottet hänvisade då  till det
arbete  som  pågår  inom  Regeringskansliet med
framtagandet av en ny skollag. Enligt uppgift från
Regeringskansliet är avsikten att förslag till ny
lagstiftning skall presenteras för riksdagen under
hösten 2005. Utskottet anser att riksdagen bör
avvakta regeringens förslag. I sammanhanget vill
utskottet, liksom tidigare, understryka att om en
rättighetslagstiftning skall omfatta också gymnasial
vuxenutbildning  måste  konsekvenserna  av  och
kostnaderna för denna lagstiftning utredas noggrant.
Utskottet föreslog i mars 2004 att riksdagen
skulle göra ett tillkännagivande om att en översyn
av den eftergymnasiala yrkesutbildningen  skulle
göras  (bet. 2003/04:UbU8). Utskottet ansåg att
bilden av den eftergymnasiala yrkesutbildningen var
svåröverskådlig  och  besvärlig  att  få  ett
helhetsgrepp om. Riksdagen beslutade i enlighet med
utskottets förslag. En arbetsgrupp tillsattes i juni
2004   (U2004/2404/DK)   av   chefen   för
Utbildningsdepartementet med uppgift att analysera
utbudet   av  eftergymnasial  yrkesutbildning.
Arbetsgruppen skall enligt riktlinjerna redovisa
sitt arbete till regeringen senast den 28 februari
2005. Utskottet anser att riksdagen bör avvakta
arbetsgruppens arbete och den fortsatta beredningen
av detta.

Funktionshindrade inom
vuxenutbildningen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå  motionsyrkandena  om
funktionshindrade inom vuxenutbildningen med
hänvisning  till pågående  och  planerade
insatser.
Jämför reservationerna 3 (m, fp, kd, c) och 4
( kd).

Motionerna

Folkpartiet, Kristdemokraterna  och Centerpartiet
föreslår att utvecklingsstörda vuxna skall få samma
rätt till vuxenutbildning på grundläggande nivå som
andra  vuxna. Folkpartiet understryker i motion
2004/05:Ub258 yrkande 26 att det är ett mycket
allvarligt problem att vuxna utvecklingsstörda inte
har denna rätt och att en sådan rätt genast måste
införas. I motion 2004/05:Ub479 yrkande 8 vänder sig
också Kristdemokraterna mot att vuxna som har gått i
särskola som barn inte  har  samma  rätt till
grundläggande utbildning som andra vuxna. Man menar
att  detta  är  en diskriminering av en grupp
medborgare och att rätten bör gälla alla. Också
Centerpartiet anser i motion 2004/05:Ub275 yrkande
14 att vuxna som gått i särskola som barn bör ha
tillträde till vuxenutbildning efter samma principer
som övriga vuxna.

Funktionshindrades tillgång till vuxenutbildning
behandlas  i  två  motioner.  Kristdemokraterna
framhåller i motion 2004/05:Ub471 yrkande 2 att det
finns uppenbara problem för studerande med olika typ
av funktionshinder att få en utbildningssituation
som är anpassad efter deras behov. Man menar att
människor med funktionshinder av olika slag skall ha
lika möjligheter  och samma rätt till en lika
högkvalitativ utbildning som övriga medborgare. I
motion  2004/05:Ub504  (fp)  föreslås  att  en
utvärdering   av   utbildningsinsatser   för
funktionshindrade skall genomföras. Kommunerna har
enligt motionären ofta dålig kunskap om hur man
skapar tillgänglighet för dessa elever.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

Utskottet  vill  framhålla vikten av att det
livslånga lärandet omfattar alla i enlighet med
riksdagens beslut våren 2001 om mål och strategi för
utveckling av vuxnas lärande (prop. 2000/01:72, bet.
2000/01:UbU15, rskr. 229). Målet för utvecklingen av
vuxnas lärande är att alla vuxna skall ges möjlighet
att utvidga  sina  kunskaper  och utveckla sin
kompetens i syfte att främja personlig utveckling,
demokrati, jämställdhet,  ekonomisk tillväxt och
sysselsättning samt en rättvis  fördelning.  En
arbetsgrupp  inom  Utbildningsdepartementet  har
föreslagit ändringar i skollagen med utgångspunkt i
detta mål och vidhängande strategi (Ds 2002:66).
Målet föreslås dock i huvudsak vara oförändrat.
Arbetsgruppens förslag bereds nu tillsammans med
Skollagskommitténs  förslag om ny skollag  (SOU
2002:121, Skollag för kvalitet och likvärdighet).
När det gäller yrkandena om utbildning för vuxna
med utvecklingsstörning har Carlbeck-kommittén i
sitt slutbetänkande För oss tillsammans  -  Om
utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98)
föreslagit en rad förändringar i skollagens regler
om vuxenutbildning för utvecklingsstörda, bl.a. att
vuxna  med utvecklingsstörning  får  rätt  till
utbildning  på  grundläggande  nivå. Betänkandet
remissbehandlas  för närvarande och  beredningen
kommer   därefter   att   fortsätta   inom
Regeringskansliet.  Riksdagen  bör avvakta denna
beredning.
I propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av
vuxenutbildningen anförde regeringen att en av de
grundläggande principerna i svensk handikappolitik
är den s.k. ansvars- och finansieringsprincipen. På
en övergripande nivå betyder detta att de medel som
avsätts för vuxenutbildningen i princip skall täcka
kostnader även för studerande med funktionshinder.
Varje utbildningsanordnare  skall  enligt  denna
princip  göra  utbildningen  tillgänglig för de
studerande som har rätt att ta del av utbildningen.
Som utskottet tidigare framfört är det viktigt att
denna princip upprätthålls. Det närmare ansvaret för
funktionshindrades  tillgång till vuxenutbildning
måste ligga på utbildningsanordnaren. Vidare har
Skolverket fått i uppdrag av regeringen att redovisa
implementeringen av den nationella handlingsplanen
för handikappolitiken. Myndigheten skall inom ramen
för sitt sektorsansvar göra en analys i syfte att
belysa de faktorer inom skolsektorn som påverkar
möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen.
Här  är tillgängligheten naturligtvis en viktig
fråga. Analysen skall lämnas senast den 15 september
2005.  Utskottet   vill   också   peka  på
Skollagskommitténs   förslag   att   statens
sanktionsmöjligheter  mot offentliga skolhuvudmän
utökas.

Jämställdhet


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkandena  med
hänvisning  till  planerade insatser från
regeringen.
Jämför reservation 5 (v).

Motionen

Vänsterpartiet konstaterar i motion 2004/05:Ub268
yrkande 1, efter en genomgång av de myndigheter som
har ett ansvar för att bidra till att uppfylla målet
för vuxnas lärande i den del som avser främjande av
jämställdhet, att detta ansvar inte har fått något
genomslag i verksamheten.  Vänsterpartiet  pekar
vidare på att Nationellt kompetenscentrum för vuxnas
lärande, Encell, har i uppdrag att främja samverkan,
sprida  kunskap,  initiera  projekt och bedriva
forskning och utveckling med avseende på vuxnas
lärande; dock saknas helt hänvisningar till kön,
jämställdhet, genus  och liknande. I yrkande 2
föreslås därför att Encell får ett särskilt uppdrag
att bedriva och initiera forskning och projekt om
jämställdhet och vuxnas lärande samt att sprida
kunskap  om detta. Vänsterpartiet framhåller  i
yrkande 3 att kunskap om genus och jämställdhet
skall vara ett kvalitetskriterium för eftergymnasial
yrkesutbildning. Genom tillägg om att utbildningarna
skall ge kunskap i dessa frågor i förordningen om
statligt  stöd  till  kompletterande  utbildning
respektive lagen om kvalificerad yrkesutbildning
skulle huvudmännen och utbildningsanordnarna behöva
redovisa vad man gör  i  dessa  frågor i sin
kvalitetsredovisning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår yrkandena.

I resultatredovisningen för vuxenutbildningen i
budgetpropositionen för 2005 konstaterar regeringen
att det är färre män än kvinnor som deltar i
vuxenutbildning, med undantag  för  kvalificerad
yrkesutbildning   och   vuxenutbildning   för
utvecklingsstörda. Så har länge varit förhållandet
trots insatser med avsikt att höja andelen män i
vuxenutbildning. Utbildningsresultaten visar också
att män generellt har lägre betyg än kvinnor. I
propositionen uppmärksammas också att få studier om
kvinnors och mäns villkor inom vuxenutbildningen har
gjorts, och regeringen anser att det är angeläget
att öka kunskapen om hur jämställdheten kan stärkas
inom vuxenutbildningen. Regeringen pekar vidare på
att Myndigheten för skolutveckling har redovisat
goda  exempel på hur grund- och gymnasieskolor
arbetar med jämställdhet och uppger att man avser
att återkomma till myndigheten med ett liknande
uppdrag inom verksamhetsområdet  vuxnas lärande.
Skolverket har dessutom fått i uppdrag av regeringen
att föreslå förändringar i uppföljningssystemet av
det offentliga skolväsendet för vuxna. Samråd skall
ske  med Myndigheten  för  skolutveckling  samt
Nationellt  centrum  för flexibelt lärande, och
uppdraget skall redovisas senast den 1 november
2005. Utskottet  anser  därmed  att  frågan är
tillräckligt uppmärksammad.

Kvalificerad yrkesutbildning


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkandena avseende
antalet platser i utbildningen och förändrade
ansökningstider samt yrkandet om en översyn
av utbildningen. Utskottet hänvisar bl.a.
till tidigare fattade beslut och pågående
insatser.
Jämför reservationerna 6 (m), 7 (c) och 8 (m,
fp) samt särskilt yttrande 2 (fp).

Motionerna

Fem motioner tar upp frågor som rör utbudet av
kvalificerad yrkesutbildning (KY). Moderaterna anser
i  motion  2004/05:Ub436 yrkande 5 att antalet
studieplatser    inom   den   kvalificerade
yrkesutbildningen behöver  öka  med  över 50 %.
Centerpartiet menar i motion 2004/05:Ub275 yrkande 8
att  antalet  platser  inom  den  kvalificerade
yrkesutbildningen bör öka. Vidare efterfrågar man
ökad flexibilitet och möjlighet att anpassa den
kvalificerade yrkesutbildningen efter behov på den
lokala arbetsmarknaden. I motionerna 2004/05:Ub429
(s) och 2004/05:Ub463 (s) föreslås att antalet
platser inom den eftergymnasiala yrkesutbildningen
ökas och att  strukturen  ses  över. I motion
2004/05:Ub467  (s)  begär  motionärerna  ett
tillkännagivande  om vikten av att  ägna  ökad
uppmärksamhet   åt   den    eftergymnasiala
yrkesutbildningen då det finns ett stort behov av en
sådan  utbildning  och  då intresset att  söka
utbildningarna är högt.

I  motion  2004/05:Ub399  (s)  framhålls  att
kommunerna måste ges ordentliga förutsättningar,
bl.a. tillräcklig planeringstid vid etablering av
kvalificerade yrkesutbildningar; något som gäller
särskilt för de mindre kommunerna. Motionärerna
menar att ansökningstiderna därför behöver förlängas
samt att det slutliga beslutet om att en utbildning
får    etableras   ges   tidigare   till
utbildningsanordnarna.
En översyn av den kvalificerade yrkesutbildningen
föreslås  i  motion  2004/05:Ub204  (m)  där
ersättningsnivåerna för de externa kurser som den
kvalificerade yrkesutbildningen  får betala till
högskolor och universitet bör ingå.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

KY är framgångsrik i att utbilda kvalificerad
arbetskraft, och andelen examinerade som får arbete
direkt anslutning  till sin utbildning är hög.
Utskottet behandlade yrkanden avseende utökningen av
den   kvalificerade   yrkesutbildningen   i
budgetbetänkandet för 2005 (bet.  2004/05:UbU1).
Utskottet menade att omfattningen av utbildningen
skulle vara på ungefär samma nivå 2005 som 2004.
Riksdagen  beslutade  i enlighet med utskottets
förslag. Utskottet har ingen annan uppfattning nu
men anser, liksom tidigare, att utbildningen på sikt
bör stärkas (jfr bet. 2000/01:UbU14, rskr. 197). Vad
gäller yrkandet om ett mer flexibelt system för att
i ökad utsträckning kunna anpassa den kvalificerade
yrkesutbildningen efter  behovet  på den lokala
arbetsmarknaden behandlade utskottet ett motsvarande
yrkande under förra riksmötet (bet. 2003/04:UbU8).
Utskottet hänvisar, liksom tidigare, till den stora
flexibilitet som det gällande regelverket för KY
innebär. Eftersom varje kvalificerad yrkesutbildning
initieras av en utbildningsanordnare, som kan vara
en kommun, ett landsting, en högskola eller ett
universitet, en enskild fysisk  eller  juridisk
person, finns det goda förutsättningar för att
lokala  behov  av  yrkesutbildning  kan  bli
tillgodosedda.
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har
som mål att handläggningen av ansökningar skall vara
effektiv.  För  2004  var  en  målsättning att
handläggningstiden skulle minska. För de två första
ansökningstillfällena  under  2004  halverades
handläggningstiden enligt uppgift från myndigheten.
Myndigheten  skall  också  återrapportera  till
regeringen hur handläggningstiden  förändras.  I
myndighetens årsredovisning för 2005 kommer det att
finnas en analys av handläggningstiderna som också
relateras  till  antalet   ansökningar   och
rättssäkerheten i handläggningen. Utskottet anser
att frågan om handläggningstider är tillräckligt
uppmärksammad.
När  det  gäller yrkandet om en översyn  av
ersättningsnivåer   inom   den   kvalificerade
yrkesutbildningen anser utskottet att den pågående
översynen av den eftergymnasiala yrkesutbildningen
bör inväntas då även finansieringen av kvalificerade
yrkesutbildningar kommer att ingå i den analys som
arbetsgruppen skall lämna senast den 28 februari
2005.

Yrkeshögskola


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå yrkandena om införande av
en yrkeshögskola, bl.a. med hänvisning till
pågående utredningsarbete.
Jämför reservationerna 9 (fp) och 10 (kd).

Motionerna

Förslag om införande av en yrkeshögskola förs fram
av två partier.

Folkpartiet argumenterar i motion 2004/05:Ub378
yrkande  6  för  införande av vad man  kallar
fackhögskolor. Dessa  skall erbjuda kvalificerad
yrkesutbildning och viss förberedelse för högre
utbildning. Samma förslag  förs  fram i motion
2004/05:Ub354  (fp)  yrkande  1.  En  lämplig
lokalisering  för  en  fackhögskola  är  enligt
motionären Jönköpings län, gärna med Gnosjöregionen
som ett viktigt centrum (yrkande 2). Jönköpings län
föreslås dessutom i motion 2004/05:Ub286 (kd, m, fp,
c) yrkande 4 som ett lämpligt etableringsområde för
försök med regional yrkeshögskola.
Kristdemokraterna beskriver i motion 2004/05:Ub440
sitt förslag till yrkeshögskola. Man menar att det
borde vara möjligt att inom nuvarande högskolelag
och högskoleförordning inrätta en yrkeshögskola med
både  yrkesutbildningar och kortare yrkeskurser,
t.ex. skall dagens KY bli en del av denna. (yrkande
7). Motionärerna menar vidare att yrkeshögskolan
skall kunna välja olika utförare av utbildningen
(yrkande  8).  Där  så  är  möjligt  skall
yrkeshögskolorna samlokaliseras med de regionala
högskolorna (yrkande 9). Man menar vidare att en del
av de resurser som i dag går till allmän utbyggnad
av högskolan i stället bör tillföras yrkeshögskolan
(yrkande 10). Motionärerna anser dessutom att det
skall finnas möjligheter till övergångar mellan de
olika utbildningsformerna, och en person med examen
från yrkeshögskola skall kunna bygga vidare på sina
studier inom högskolan och vice versa (yrkande 11).
Kristdemokraterna menar slutligen i samma motion
(yrkande 13) att det finns stora möjligheter att
knyta    industriforskningsinstituten    till
yrkeshögskolorna.  En  sammanhållen yrkeshögskola
skulle  kunna  innebära  en  vitalisering  av
industriforskningen och en koppling däremellan bör
utredas enligt motionärerna.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandena.

Utskottet har behandlat frågan om införande av
fackhögskolor och yrkeshögskolor vid ett  antal
tidigare  riksmöten.  Utskottet  delar  inte
Kristdemokraternas uppfattning att en yrkeshögskola,
såsom den beskrivs av motionärerna, skulle kunna
rymmas inom nuvarande regler för högskolorna då
utbildningarna är av olika karaktär och har skilda
styrsystem. En yrkeshögskola  som  regleras  av
högskolelagen  skulle  enligt  utskottets mening
innebära  undantag och specialregler.  Utskottet
anser, liksom tidigare (t.ex. i bet. 2003/04:Ub8),
att det är olämpligt att använda termen högskola om
utbildning  som inte omfattas av högskolelagen.
Slutligen hänvisar utskottet åter till resultatet av
den kartläggning  och  analys  av  utbudet  av
eftergymnasial yrkesutbildning som genomförs av en
arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet och som
skall presenteras senast den 28 februari 2005.

Vissa yrkesutbildningar för vuxna


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå yrkandena om ytterligare
satsningar på hantverksutbildning, utbildning
med   inriktning   på   företagande,
undersköterskor   samt   vissa   andra
utbildningar.
Jämför reservationerna 11 (m, kd) och 12
(kd).

Motionerna

En rad motioner behandlar hantverksutbildning. I
motion 2004/05:Ub294 (m) hävdar motionärerna att det
råder stor brist på yrkesutbildade hantverkare och
att detta kommer att bli än mer påtagligt om några
år. Motionärerna efterfrågar en utbildningsreform så
att  vuxna kan erbjudas hantverksutbildning med
lärlingslön   eller  studiemedel.  I  motion
2004/05:Ub249 (c)  framhåller  motionärerna  att
hantverksutbildningen  måste uppvärderas och att
hantverksyrkena måste säkerställas. Man pekar på att
efterfrågan på duktiga hantverkare är stor och att
det är viktigt att utbildningsväsendet svarar mot
behovet. Vikten  av  att  säkra hantverksyrkena
understryks även i motion 2004/05:Ub262 (c) yrkande
1. Motionärerna menar vidare att det är nödvändigt
att följa upp hantverksutbildningen genom att skapa
en hantverkshögskola för att värna professionellt
hantverk  i  framtiden  (yrkande  2).  Ett
hantverksutbildningsprojekt  föreslås  i  motion
2004/05:T335  (c)  yrkande 10. Projektet skulle
innebära att Skåneregionen under tre år blir ett
försöksområde med en utbildning som genomförs i nära
samarbete mellan näringsliv, branschföreträdare och
parterna på arbetsmarknaden samt Öresundsregionens
danska aktörer  inom  yrkesutbildning. I motion
2004/05:Ub265  (s)  hävdar  motionärerna  att
hantverksyrkena är en del av framtidsyrkena och att
de därför behöver ges ökad uppmärksamhet inom såväl
gymnasieskolan  som  i  den  eftergymnasiala
yrkesutbildningen.

Kristdemokraterna framhåller i motion 2004/05:N393
yrkande 28 att utbildning, kompetensutveckling och
ständigt lärande kommer att vara ytterst centralt i
framtiden. Redan i grundskolan bör utbildningen vara
upplagd  så  att  den  uppmuntrar  till  ett
entreprenöriellt  förhållningssätt,  och  inom
eftergymnasial utbildning och högskoleutbildning bör
det finnas kurser med inriktning på företagande.
I  motion  2004/05:So605  yrkande  14  menar
Kristdemokraterna att möjligheterna bör ses över vad
avser en  differentierad  utbildningssatsning på
undersköterskor som ger formell  kompetens  att
hantera såväl läkemedel som demensvård.
Ett antal motioner som rör vuxenutbildning i vissa
andra yrken har väckts. I motion 2004/05:Ub346 (fp)
föreslås   att   utbildningar  för  poliser,
tulltjänstemän och vissa räddningsarbetare samordnas
under  det  första studieåret  för  att  uppnå
samordningsvinster. Studenterna skall senare kunna
välja specialisering inom respektive område.
En musikinstrumentmakarutbildning  utanför  den
kvalificerade yrkesutbildningen efterfrågas i motion
2004/05:Ub221 (kd). Motionären menar att regeringen
i särskild ordning via lämpliga myndigheter och
deras regleringsbrev bör initiera uppbyggnaden av en
sådan utbildning.
I motion 2004/05:Ub377 (c) understryks behovet av
att   en   riksrekryterande   eftergymnasial
yrkesutbildning för jord- och skogsbruket införs.
Motionärerna menar att jord- och skogsbruket står
för  mycket  av  det  som  bedöms som viktiga
framtidsfrågor och att en avgörande framgångsfaktor
för näringen är kompetensförsörjningen.
I motion 2004/05:Kr254 yrkande 3 understryker
Moderaterna att design i lika hög grad är en kultur-
och näringspolitisk fråga som en utbildningsfråga.
Motionärerna menar att det behövs utbildningar för
att öka kunskapen om nya material, miljöanpassning
av material och miljökänsliga produkter, utbildning
för aktiva inom olika hantverksyrken och utbildning
för att öka kompetensen hos andra yrkesgrupper som
ingenjörer, ekonomer och andra beställare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandena.

Regeringen uppmärksammade redan hösten 2003 att
nyrekryteringen till hantverksyrken under många år
varit liten (prop. 2003/04:1), och genom beslut i
riksdagen  (bet.  2003/04:UbU1)  tillfördes  3,8
miljoner kronor för att en försöksverksamhet med en
tvåårig eftergymnasial lärlingsutbildning för vuxna
till vissa hantverksyrken skulle kunna inledas 2004.
Satsningen är tidsbegränsad till den 1 januari 2009.
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning utövar
tillsyn över försöksverksamheten. Lärlingsutbildning
till musikinstrumentmakare kan erhålla statligt stöd
enligt förordningen (2004:167) om statligt stöd till
försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna
till vissa hantverksyrken. Utskottet finner ingen
anledning  att  föreslå  någon  annan  form av
hantverksutbildning.
Beslut om att inrätta en viss yrkesutbildning
skall normalt fattas av andra än riksdagen. Om det
gäller  en  påbyggnadsutbildning  i  kommunala
vuxenutbildningen  är det i dag Skolverket som
fastställer kursplan och kommunen som beslutar om
anordnande, om det gäller en KY-utbildning är det
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning som
både fastställer utbildningsplan och beslutar om
medel efter ansökan från en anordnare, om det gäller
en högskoleutbildning är det berört lärosäte som
fastställer kursplaner och eventuell utbildningsplan
och som avsätter medel från sitt anslag  till
grundläggande  högskoleutbildning.  Förslag  om
eftergymnasial  yrkesutbildning  för  jord-  och
skogsbruket samt för musikinstrumentmakarutbildning
kan således föras  fram  till  någon av dessa
instanser.  För  närvarande  finns  ett  antal
utbildningar med anknytning till skogsbruk inom den
kvalificerade vuxenutbildningen.
Utskottet har vid många tillfällen kommenterat
motionsyrkanden om entreprenörsutbildning (senast
bet. 2003/04:UbU8). Skolan har stor betydelse för
att lägga grunden till ett positivt förhållningssätt
när det gäller entreprenörskap. Förmåga att lösa
problem,  initiativförmåga och förmåga att vara
flexibel och kreativ är aspekter som betonas i
samtliga läroplaner för skola och förskola (Lpfö 98,
Lpo 94 och Lpf 94). I gymnasieskolan finns två
nationella  kurser,  Småföretagande   A  (50
gymnasiepoäng)  och  Småföretagande  B  (100
gymnasiepoäng).  Den senare kursen skall enligt
kursplanen ge en helhetsbild av företagande från
affärsidé till  etablerad  verksamhet  i mindre
företag, men även behandla entreprenörens roll i
samhällets utveckling. Båda kurserna är valbara
kurser. I propositionen Kunskap och kvalitet - elva
steg  för  utveckling av gymnasieskolan  (prop.
2003/04:140) anförde regeringen att gymnasieskolans
utbildningar bör förmedla kunskap som förbereder för
såväl anställning som eget företagande och ett
aktivt samhällsdeltagande. Ett entreprenör-
skapsperspektiv  kommer därför  att  införas  i
gymnasieskolan  där  elevernas  initiativförmåga,
kreativitet och företagsamhet  skall stimuleras.
Kurser i entreprenörskap och liknande kan också
förekomma i den kommunala vuxenutbildningen. Inom
högskolan  erbjuder  det  övervägande  flertalet
lärosäten kurser  inom  området entreprenörskap.
Utskottet vill framhålla att det inte ankommer på
riksdagen  att fatta beslut om inrättandet  av
enskilda utbildningar.
Socialstyrelsen har med stöd av ett bemyndigande
från regeringen utfärdat föreskrifter om hantering
av läkemedel inom hälso- och sjukvården (SOSFS
2000:1).  En sjuksköterska får genom delegering
överlåta  åt  en  annan  befattningshavare  att
iordningställa eller administrera läkemedel under
förutsättning att det är förenligt med en god och
säker vård av patienten. Förutom utbildningen inom
gymnasieskolan    genomförs    vård-    och
omsorgsutbildningar i form av uppdragsutbildning,
upphandlad  av  arbetsgivarna,  dvs. kommunerna,
eller  av  länsarbetsnämnderna  inom ramen  för
arbetsmarknadspolitiska program. För att förbättra
förutsättningarna för kompetensförsörjning i vården
och äldreomsorgen kommer en satsning att genomföras
på kompetensutveckling för anställda med sammanlagt
1  050  miljoner  kronor  (prop.  2004/05:1,
utgiftsområde 9).
Vad gäller samordning av utbildningen för poliser,
tulltjänstemän och vissa räddningsarbetare menar
utskottet  att  om  utbildningsanordnarna önskar
samarbeta kan detta göras utan beslut av riksdagen.
Utskottet  behandlade motsvarande  yrkande  om
utbildning på form- och designområdet under förra
riksmötet (bet. 2003/04:UbU8). Utskottet framförde
då att utbildning inom konstnärliga områden och
hantverk bedrivs  vid  många  folkhögskolor och
studieförbund och hos ett stort antal enskilda
utbildningsanordnare som får statligt stöd till
kompletterande utbildningar. Inom ramen för KY finns
också utbildningar på dessa områden. Även inom
högskolan finns ett utbud av fristående kurser inom
området form och design. Utskottet vill understryka
att beslut om utbudet av utbildningar fattas av
respektive anordnare, en ordning som utskottet inte
är berett att gå ifrån. Utskottet anser inte att det
finns anledning för riksdagen att ta något initiativ
i enlighet med motionsyrkandet.

Validering


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör avslå motionsyrkandena med
hänvisning  till  Valideringsdelegationens
arbete.

Motionerna

I  motion  2004/05:Sf365  yrkande  6  föreslår
Kristdemokraterna    att   ett   nationellt
valideringssystem införs för att värdera kunskaper
som  skaffats på annan väg än genom  studier.
Kristdemokraterna  framhåller  vidare  i  motion
2004/05:Ub471 yrkande 5 att möjligheten att validera
kunskaper från såväl formellt som informellt lärande
är avgörande för en framgångsrik vuxenutbildning. I
motion  2004/05:Ub498  (s) menar motionären att
processen  för  validering och  samordning  bör
påskyndas. Ur nationell synpunkt är det viktigt att
säkerställa likvärdighet, rättssäkerhet, kvalitet
och legitimitet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Den   1   januari  2004  inrättades   en
valideringsdelegation som skall verka under åren
2004-2007  (prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:UbU1).
Delegationen skall i fråga om validering av vuxnas
kunskaper och kompetens främja kvalitet, legitimitet
och likvärdighet, bedriva och stödja utveckling av
metoder och verksamhetsformer, stärka och främja ett
regionalt samarbete, informera samt utforma förslag
om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att
säkerställa  en verksamhet  med  validering.  I
delegationen ingår företrädare för flera statliga
myndigheter, Sveriges kommuner och landsting, LO,
TCO m.fl. Utskottet anser att delegationens arbete
bör avvaktas.

Svenskundervisning för invandrare
(sfi)


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  motionerna  om
konkurrensutsättning  av  sfi  samt  om
uppläggning och innehåll av undervisningen.
Utskottet hänvisar till pågående insatser och
utredningsarbete.
Jämför reservation 13 (m, fp, kd), 14 (m, fp,
c) och 15 (kd).

Motionerna

I  fyra  motioner  föreslås  system  för  att
konkurrensutsätta   svenskundervisningen   för
invandrare (sfi).

Moderaterna understryker i motion 2004/05:Sf237
yrkande 10 vikten av en stärkt svenskutbildning och
förespråkar   ökad   individualisering   av
undervisningen. En introduktionspeng föreslås som
skall  kunna användas för individuellt avpassad
språk- och arbetsmarknadsutbildning. Pengarna skall
följa individen till den utbildning den enskilde
väljer, något som enligt motionärerna får till följd
att konkurrensen mellan olika utbildningsanordnare
ökar och därmed höjs kvaliteten på utbildningen. I
motion 2004/05:Ub224 (m) hävdar motionärerna att det
för att säkerställa en god utbildning måste finnas
många alternativa utbildningsanordnare. För att ge
individen   valfrihet   att   utforma   sin
svenskundervisning på det sätt som passar henne
eller honom måste undervisningen konkurrensutsättas.
Ett liknande yrkande framförs i motion 2004/05:Ub246
(m)  yrkande  1.  Motionären  hävdar  att sfi-
undervisningen måste centraliseras, individualiseras
och intensifieras både vad gäller språkkunskaper och
samhällskunskap. Detta kan göras genom att ett
system med sfi-checkar införs, vilka ger individuell
dragningsrätt för svenskundervisning efter behov vid
valfri utbildningsinstitution.
Folkpartiet  framhåller i motion 2004/05:Ub258
yrkande 28 att de sfi-studerande måste kunna välja
mellan olika alternativ, t.ex. mellan universitet,
folkhögskola,  undervisning anordnad av kommunen
eller av en privat anordnare. En sådan valfrihet kan
uppnås genom att en sfi-peng införs, dvs. att
resurserna  till  sfi-utbildningen  följer  med
studenterna till de anordnare de väljer.
Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet
yrkar  på  förändringar  i  uppläggningen  av
undervisningen i sfi. Folkpartiet pekar i motion
2004/05:Ub209 yrkande 3 på att de kurser i svenska
som  de flesta invandrare  har  tillgång  till
långtifrån  är  utformade  efter  akademikernas
särskilda  behov.  Enligt  motionärerna  bör
specialutformade  svenskkurser  på  olika nivåer
erbjudas  utländska akademiker. Kristdemokraterna
menar i motion  2004/05:Sf365  yrkande  2  att
svenskundervisningen behöver bli mer flexibel och
individanpassad.  Undervisningen  måste  enligt
motionärerna kunna möta  individer  med en rad
varierande behov och kunskaper. Motionärerna anser
därför att det behövs olika utbildningsnivåer och
möjlighet  att läsa svenska som andraspråk  på
högskolenivå.   I  yrkande  3  begärs  ett
tillkännagivande till regeringen att det skall vara
möjligt att språkundervisningen  kombineras  med
arbete eller anpassade lärlings- och praktikplatser.
Detta skulle enligt Kristdemokraterna inte bara
främja språkinlärningen utan även underlätta steget
ut på arbetsmarknaden. Vidare bör en yrkesspecifik
språkundervisning (yrkande 4) införas i form av
branschinriktade kurser med yrkesterminologi varvade
med yrkesarbete. Centerpartiet  hävdar i motion
2004/05:Sf360 yrkande 12 att sfi-undervisningen har
ett antal brister och menar att kvaliteten måste
höjas  och  att  undervisningen  bör  bli  mer
individanpassad. Motionärerna menar också att det är
nödvändigt att finna former för praktik i offentlig
sektor och i näringslivet.
I motion 2004/05:Ub246 (m) yrkande 2 föreslås att
sfi-undervisning via TV, radio och Internet införs.
I motionerna 2004/05:So250 (m) yrkande 4 och
2004/05:Ub278 (s) föreslås att undervisning i sex-
och samlevnadsfrågor bör ingå i sfi-undervisningen.
Motionärerna menar att det finns ett behov av att ha
en diskussion om de grundläggande värderingarna
såsom mäns och kvinnors lika  rätt  och värde
respektive om maktförhållandena mellan könen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Regeringen tillsatte i juni 2002 en utredare med
uppdrag att pröva hur skolformen sfi kan förnyas och
organiseras (dir. 2002:105). En av utgångspunkterna
för utredningen var att öka möjligheterna  att
anpassa  utbildningen  och utbildningsmålen till
individernas  behov  och  förutsättningar.  Sfi-
utredningen  har  redovisat sina  slutsatser  i
betänkandet Vidare vägar och vägen vidare - svenska
som andraspråk för samhälls- och arbetsliv (SOU
2003:77). Utredningen har lämnat förslag om bl.a.
huvudmannaskap och finansiering av utbildningen.
Riksdagen bör avvakta regeringens beredning  av
ärendet. Utskottet vill dock peka på att kommunen,
som är huvudman för sfi, enligt 13 kap. 9 §
skollagen (1985:1100) kan  uppdra åt andra att
anordna sfi.
När det gäller svenskundervisning för utländska
akademiker har Högskoleverket och Socialstyrelsen i
mars 2003 lämnat en rapport till regeringen (Översyn
av system för godkännande av personer med viss
högskoleutbildning  från  länder utanför EU/EES-
området, dnr S2004/2766/HS) där man föreslår att
Migrationsverket skall kartlägga alla nyanländas
utbildnings- och yrkesbakgrund och hur dessa vill
använda sin kompetens i Sverige. Vissa utvalda
universitet och högskolor bör enligt myndigheten få
i   uppgift   att   anordna    reguljära
kompletteringsutbildningar för utländsk hälso- och
sjukvårdspersonal samt för lärare. De kompletterande
studierna bör varvas med praktik och studier i
svenska samt anpassas till varje individ. Rapporten
utgör underlag för en arbetsgrupp med uppgift att se
över reglering och system för  godkännande  av
personer med utbildning från länder utanför EU och
EES. Arbetsgruppen, som är interdepartemental, har
tillsatts genom Socialdepartementets försorg och
skall lämna sina förslag senast den 30 juni 2005.
De motionsyrkanden som tar upp behovet av att
differentiera sfi efter deltagarnas olika behov och
kunskaper är tillgodosedda genom den ändring av
kursplanen för sfi (SKOLFS 2002:19) som regeringen
utfärdat. Enligt denna  finns  det  tre  olika
studievägar för sfi som riktar sig till elever med
olika bakgrund, förutsättningar och studiemål. Även
Sfi-utredningen  lämnar  förslag  om  sfi  inom
högskolan. Vad gäller yrkanden om praktik inom sfi
behandlas också denna fråga av Sfi-utredningen.
Utredningen menar att fokus inte bör ligga på just
praktik  utan föreslår att begreppet Lärande i
samhälls- och  arbetsliv (LISA) införs. Förslag
lämnas om att kommunen får ett förstärkt åtagande
att inom sfi-utbildningen anordna LISA. Riksdagen
bör avvakta beredningen av utredningens förslag.
Utskottet vill även erinra om 9 § i sfi-förordningen
om utbildningsanordnarens uppgift att i samarbete
med arbetsförmedlingen verka för att undervisningen
så snart som möjligt kan kombineras med sådan
arbetsplatsorientering eller sådant förvärvsarbete
som ger deltagaren möjlighet att träna sig i att
tala svenska (SFS 1994:895).
När det gäller frågor som rör den praktiska
uppläggningen av undervisningen av sfi är inte detta
en  fråga för riksdagen, och yrkandet om sfi-
undervisning via TV, radio och Internet bör därför
avslås av riksdagen.
Yrkanden om undervisning i sex och samlevnad inom
sfi har tidigare behandlats av utskottet (senast i
bet. 2003/04:UbU8). Utskottet pekade då på att
undervisningen i sfi skall vila på de grundläggande
värden som anges i läroplanen för de frivilliga
skolformerna  (Lpf  94). I läroplanen sägs att
människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga
och utsatta är de värden som skolan skall gestalta
och förmedla. Där sägs också att skolan skall vara
öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
framförs. Utbildningen i sfi syftar enligt den nya
kursplanen bl.a. till att eleverna skall få kunskap
om och förståelse för  det  svenska samhällets
grundläggande  värderingar.  Dessutom  anförde
utskottet att utbildningen i sfi enligt de nya
kursplanerna syftar till kunskap om och förståelse
av samhällets organisation och dess grundläggande
värderingar för att underlätta elevens integration,
aktiva medverkan i och bidrag till utvecklingen av
samhällsliv, arbetsliv och kultur i Sverige. Mot
denna bakgrund menar utskottet, liksom tidigare, att
det både är naturligt och viktigt att frågor om sex
och  samlevnad  och om jämställdhet tas upp i
undervisningen inom sfi. Utskottet anser däremot
inte att innehållet i utbildningen bör detaljstyras
genom statsmaktsbeslut.

Vuxenutbildning för invandrare


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå yrkandena om förändringar
avseende vuxenutbildning för invandrare med
hänvisning till pågående insatser.
Jämför reservationerna 16 (m) och 17 (kd).

Motionerna

I motion 2004/05:Ub436 yrkande 8 hävdar Moderaterna
att alla invandrare som vill måste ges möjlighet att
kunna komplettera sina tidigare kunskaper. Det kan
enligt motionärerna gälla språkkunskaper i svenska
eller  engelska respektive  yrkeskunskaper  inom
exempelvis IT, elektronik och medicin.

Kristdemokraterna menar i motion 2004/05:Sf365
yrkande  5  att  det  är  viktigt  att  skapa
förutsättningar för riktigt arbete, praktik- och
lärlingsplatser i stället för att förvara människor
i olika utbildningar som inte leder någon vart.
Motionärerna  hänvisar  till  en  rapport  från
Integrationsverket där vuxenutbildningen omnämns som
en "förvaringsplats" för invandrare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Utskottet delar uppfattningen att de som invandrat
skall ha goda möjligheter att komplettera sina
kunskaper för att kunna få ett arbete. Detta är
möjligt,  liksom  för andra vuxna, genom t.ex.
kommunala vuxenskolan, högskolan, folkhögskolor och
arbetsmarknadsutbildningar. Utskottet utgår dessutom
från att de förslag till förenklingar, som förbereds
inom  Regeringskansliet,  för  invandrare  att
komplettera sin akademiska utbildning kommer att
förbättra situationen.
I Integrationsverkets rapport (Integration 2003)
anges att resultatet av myndighetens granskning
antyder att det finns föreställningar och rutiner
hos myndigheter samt bristande prioriteringar hos
kommuner, som får till följd att personer födda
utomlands hamnar i vuxenutbildning i stället för i
arbete.  En  förklaring kan vara att ansvariga
myndigheter inte prioriterar uppgiften att bedöma
den  utländska  kompetensen  och  att kommunala
vuxenskolan utan validerade dokument gör till rutin
att placera vederbörande på lägsta utbildningsnivå.
Utskottet  har  behandlat  frågan om validering
tidigare i detta betänkande. När det gäller övriga
åtgärder  för  att  komma  till  rätta med de
förhållanden som beskrivs av motionärerna menar
utskottet att all vuxenutbildning självfallet skall
vara relevant för den enskilde men konstaterar också
att de rutiner hos myndigheter och kommuner som
kritiseras inte är något som riksdagen har att
besluta om.

Övriga frågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå   yrkanden   om
lärlingsutbildning, betyg inom folkbildning
och utbildning i integrativ medicin.
Jämför reservationerna 18 (m) och 19 (m, kd)
samt särskilt yttrande 3 (fp).

Motionerna

Moderaterna  framhåller  i motion  2004/05:Ub436
yrkande 6 att det är hög tid att utforma en
lärlingsutbildning där olika aktörer ges möjlighet
att  kreativt bidra till nya utbildningsformer.
Lärlingsutbildningen  skall  avslutas  med  ett
gesällprov  eller  motsvarande  yrkesexamination.
Utbildningen behöver inte syfta till att ge allmän
behörighet till högskolan och utbildning för unga
arbetslösa skall kunna ingå i verksamheten.

Kristdemokraterna   vänder  sig  i  motion
2004/05:Kr358 yrkande 14  mot  att  alternativa
utbildningsanordnare, såsom folkhögskolorna,  som
driver utbildning på grund- och gymnasienivå inte
har rätt att sätta betyg på sina elever utan betygen
måste  sättas  av  en  rektor  inom  kommunala
vuxenskolan.  Motionärerna  föreslår  att  de
utbildningsanordnare  som  planerar och genomför
undervisningen bör ges rätten att utdela betyg.
I motion 2004/05:So432 (m, fp, kd, c) yrkande 3
begär  motionärerna ett tillkännagivande om att
regeringen skall uppdra åt Skolverket att utveckla
utbildningar inom integrativ medicin i samråd med
branschorganisationerna  inom  alternativ  och
komplementär medicin. Motionärerna pekar på att de
utbildningar som får Skolverkets godkännande befrias
från moms och att eleverna vid dessa utbildningar är
berättigade  till  studiemedel  från  Centrala
studiestödsnämnden.  Det  är  orättvist  och en
klassfråga att vissa utbildningar betalas av den
enskilde.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Lärlingsutbildning för vuxna förekommer dels som
försöksverksamhet inom vissa hantverksyrken, dels i
viss   utsträckning   inom   ramen   för
arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet anser inte att
det  finns  skäl  att  inom  det  reguljära
utbildningsväsendet   skapa   ytterligare   en
lärlingsutbildning för vuxna.
Vad gäller yrkandet om betygssättning inom t.ex.
folkhögskolorna har Skollagskommittén föreslagit att
enhetliga  bestämmelser  som  att  lärare  vid
entreprenad får utföra den myndighetsutövning som
hör till lärarens åligganden, såsom betygssättning,
skall gälla även vuxenutbildningen. Riksdagen bör
avvakta   Regeringskansliets   beredning   av
Skollagskommitténs förslag.
För  att  erhålla  statligt  stöd  för  en
kompletterande utbildning, t.ex. integrativ medicin,
krävs  att  utbildningen  uppfyller  kraven  i
förordningen (2000:521) om statligt  stöd  till
kompletterande    utbildningar.    Det   är
utbildningsanordnaren som i ansökan till Skolverket
skall visa att utbildningen är av ett sådant slag
att den kan berättiga till statligt stöd eller till
studiestöd för eleverna. Anordnaren skall t.ex. visa
att  utbildningen  ger en särskilt kvalificerad
kompetens  inom ett yrkesområde.  Vidare  skall
utbildningen vila på vetenskaplig eller konstnärlig
grund eller på beprövad erfarenhet. Vad gäller
utbildning i integrativ medicin ankommer det således
enligt ovan nämna förordning på en anordnare att i
ansökan till Skolverket redogöra för utbildningens
innehåll, relevans etc. för att denna skall kunna
bedömas av verket. Utskottet ser ingen anledning att
frångå den nuvarande ordningen för bedömning av
utbildningar.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i reservationen.


1. Rätt till gymnasial vuxenutbildning (punkt
1) - fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Inger Davidson (kd), Ana
Maria Narti (fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub258 yrkande 29,
2004/05:Ub275 yrkande 6 och
2004/05:Ub471 yrkande 1.

Ställningstagande

Insatser för en stärkt vuxenutbildning och ett
livslångt lärande bör göras tillgängliga även på
gymnasienivå. Gymnasieutbildning  är dessutom en
självklarhet och nödvändighet inom de flesta yrken i
dag. Vi menar att det bör införas en rättighet att
läsa in gymnasiet som vuxen. De som inte har läst
ett fullständigt program på gymnasiet skall ges rätt
att läsa in en motsvarande utbildning som vuxen så
att de når allmän behörighet för att läsa på
högskolan. Många kommuner låter ändå vuxna läsa in
en gymnasieutbildning, men vi menar att det inte
skall behöva vara så att man måste bo på rätt ställe
för att få studera. Eftersom många går ut gymnasiet
utan  fullständiga  betyg  är  behovet  av
vuxenutbildning stort.


2. Översyn av vuxenutbildningen (punkt 2) - fp,
kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Inger Davidson (kd), Ana
Maria Narti (fp) och Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub275 yrkande 9,
2004/05:Ub440 yrkande 14 samt
2004/05:Ub471 yrkandena 3 och 4.

Ställningstagande

Det  är viktigt att det  går  att  överblicka
utbildningsstrukturen.    Hur    de   olika
utbildningsformerna inordnas i strukturen, hur de
kan värderas om den studerande sedan vill läsa
vidare och hur vissa av dessa finansieras är inte
alltid helt klart. Vi anser att den översyn av
vuxenutbildningen som inletts genom tillsättandet av
en arbetsgrupp måste följas av en parlamentariskt
sammansatt utredning med ett öppet mandat att förslå
de  förändringar  som  behövs.  Strukturella
förbättringar utifrån en genomtänkt strategi behövs
för  att  bygga  upp  beständiga  och hållbara
strukturer. En infrastruktur för utbildning av vuxna
som inrymmer alla typer av formell utbildning måste
beslutas. En sådan strategi bör utarbetas av den
parlamentariska utredningen.


3. Rätt till vuxenutbildning på grundläggande
nivå för funktionshindrade (punkt 3) - m,
fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Sten Tolgfors (m), Inger
Davidson (kd), Margareta Pålsson (m), Ana Maria
Narti (fp), Tobias Billström  (m) och Håkan
Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub258 yrkande 26,
2004/05:Ub275 yrkande 14 och
2004/05:Ub479 yrkande 8.

Ställningstagande

Rätten till grundläggande vuxenutbildning bör gälla
alla. Det är diskriminering av en grupp medborgare
att vuxna som har gått i särskola som barn inte har
samma rätt till grundläggande utbildning som andra
vuxna. En sådan rätt måste omedelbart införas genom
att den lagliga begränsningen undanröjs.


4. Tillgång till utbildning för
funktionshindrade (punkt 4) - kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub471 yrkande 2
och avslår motion
2004/05:Ub504.

Ställningstagande

Människor med funktionshinder av olika slag skall ha
lika  möjligheter  och  samma  rätt  till  en
högkvalitativ utbildning som övriga medborgare. Jag
anser att enskilda individers behov alltid skall
tillgodoses utifrån vars och ens förutsättningar.


5. Jämställdhet (punkt 5) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub268 yrkandena 1-3.

Ställningstagande

En del av verksamhetsmålet för vuxnas  lärande
innebär att alla vuxna skall ges möjlighet att
utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i
syfte att främja jämställdhet. En genomgång av de
myndigheter som har ansvar för att bidra till att
uppfylla jämställdhetsmålen för vuxnas lärande visar
att detta ansvar inte har fått något genomslag i
verksamheten.  Målet  är uppenbarligen för vagt
formulerat  och  myndighetens  uppdrag  avseende
jämställdheten i vuxenutbildningen  måste därför
förtydligas. Det måste tydligt framgå att de skall
främja jämställdhet i tillgången till utbildning,
inom utbildningen och genom utbildning. Jag anser
också att Nationellt kompetenscentrum för vuxnas
lärande, Encell, som har i uppdrag att främja
samverkan, sprida kunskap, initiera projekt och
bedriva forskning och utveckling med avseende på
vuxnas lärande, bör få ett särskilt uppdrag att
bedriva och initiera forskning  och projekt om
jämställdhet och vuxnas lärande samt att sprida
kunskap om detta. För närvarande  saknas  helt
hänvisningar  till kön, jämställdhet, genus och
liknande. Vidare anser jag att kunskap om genus och
jämställdhet skall vara ett kvalitetskriterium för
eftergymnasial  yrkesutbildning.   Kunskap  om
könsmaktsordningen, om kvinnors och mäns  olika
villkor och om feminism är lika viktig att tillägna
sig inom en  yrkesutbildning  som  i förskola,
grundskola, gymnasieskola och högskola. Därför bör
det göras ett tillägg om att utbildningarna även
skall ge kunskap om genus och jämställdhet  i
förordningen om statligt stöd till kompletterande
utbildning  respektive  lagen  om  kvalificerad
yrkesutbildning.

6. Utbudet av kvalificerad yrkesutbildning
(punkt 6) - m
av Sten Tolgfors (m), Margareta Pålsson (m) och
Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub436 yrkande 5
samt avslår motionerna
2004/05:Ub275 yrkande 8,
2004/05:Ub429,
2004/05:Ub463 och
2004/05:Ub467.

Ställningstagande

Vi föreslår en ökning av antalet studieplatser inom
den eftergymnasiala kvalificerade yrkesutbildningen
med över 50 %. Regeringens satsning har varit
alltför liten. De nya platserna skall tillkomma
utöver de som redan finns i påbyggnadsutbildningarna
och kompletterande skolor.


7. Utbudet av kvalificerad yrkesutbildning
(punkt 6) - c

av Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub275 yrkande 8
samt avslår motionerna
2004/05:Ub429,
2004/05:Ub436 yrkande 5,
2004/05:Ub463 och
2004/05:Ub467.

Ställningstagande

Den kvalificerade yrkesutbildningen måste få ökade
möjligheter att öka flexibiliteten och att anpassa
sig efter behoven på den lokala arbetsmarknaden. KY-
utbildningar har visat sig vara mycket effektiva i
att få fler i arbete och därför bör antalet platser
också öka, liksom den lokala möjligheten att göra
förändringar i inriktning och i antalet platser per
utbildning.


8. Översyn av den kvalificerade
yrkesutbildningen (punkt 8) - m, fp

av Ulf Nilsson (fp), Sten Tolgfors (m), Margareta
Pålsson (m),
Ana Maria Narti (fp) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub204.

Ställningstagande

Ett stort problem för huvudmännen i KY-utbildningen
är  att  högskolor  och  universitet  har  ett
beräkningssätt när de erbjuder externa kurser som
gör att det reella timpriset blir mycket högt. Ofta
ligger timersättningen på
2 500-4 000 kr i timmen. Samarbetet mellan KY-
utbildningarna och högskolor och universitet är en
av  de  viktiga nycklarna  till  framgång  där
kostnaderna för de externa utbildningarna har blivit
ett allt större  problem.  En  översyn av KY-
utbildningarna bör initieras där ersättningsnivåerna
ingår som en naturlig del.


9. Yrkeshögskola (punkt 9) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub354 yrkande 1 och
2004/05:Ub378 yrkande 6
samt avslår motionerna
2004/05:Ub286 yrkande 4,
2004/05:Ub354 yrkande 2 och
2004/05:Ub440 yrkandena 7-11 och 13.

Ställningstagande

Vi  anser  att riktiga, reguljära fackhögskolor
(yrkeshögskolor)  -  en  svensk  variant av de
amerikanska   colleges   -   skall  införas.
Fackhögskolorna   skall  erbjuda  kvalificerad
yrkesutbildning och viss förberedelse för högre
utbildning.  Efter  genomgången   kvalificerad
yrkesutbildning skall studenten sedan ha möjlighet
att vid ett universitet tillgodoräkna sig en del av
poängen i kurser inom ett ämnesområde.


10. Yrkeshögskola (punkt 9) - kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub440 yrkandena 7-11 och 13
samt avslår motionerna
2004/05:Ub286 yrkande 4,
2004/05:Ub354 yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:Ub378 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi vill utveckla och bredda synen på yrken mot
större  sammanhang,  professionella  områden med
möjlighet   till   gränsöverskridanden.   Den
grundläggande högskoleutbildningen  utgår i allt
väsentligt från vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Därmed borde det vara möjligt att inom
högskolelag  och  högskoleförordning  samla både
yrkesutbildningar   och  kortare  yrkeskurser.
Kristdemokraterna föreslår en ny utbildningsform som
benämns yrkeshögskola. Den skall vara en enhetlig
utbildningsform av hög kvalitet. Yrkeshögskolorna
skall kunna välja olika utförare av utbildningen.
Vidare skall yrkeshögskolorna samlokaliseras med de
regionala högskolorna där så är möjligt. Vad gäller
dimensioneringen av yrkeshögskolorna menar vi att
den stora efterfrågan av personer med yrkesinriktad
kompetens som i dag finns i arbetslivet motiverar en
relativt omfattande utbyggnad av yrkeshögskolans
utbud. Vi vill föra över en del av högskoleplatserna
till en ny yrkeshögskola föra att möta  detta
intresse. Det är också viktigt att det finns goda
möjligheter att växla  mellan  olika former av
utbildning. En person med examen från yrkeshögskolan
skall kunna bygga vidare på sina studier inom
högskolan och vice versa. Dessutom finns det stora
möjligheter att knyta industriforskningsinstituten
till yrkeshögskolan. En sammanhållen yrkeshögskola
skulle  kunna  innebära  en  vitalisering  av
industriforskningen.


11. Utbildning med inriktning mot företagande
(punkt 11) - m, kd

av Sten  Tolgfors (m), Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:N393 yrkande 28.

Ställningstagande

Vi menar att utbildningen redan i grundskolan bör
vara upplagd så att den uppmuntrar eleverna till ett
entreprenöriellt förhållningssätt. Entreprenöriellt
lärande ökar förmågan att ta initiativ, att ta
ansvar, att fatta beslut och att samarbeta. Den
eftergymnasiala utbildningen kan innebära ett mer
omfattande  samarbete  mellan  näringsliv  och
utbildningsväsende, t.ex. skulle folkhögskolor kunna
satsa på kurser om företagande och om hur man
startar eget företag. Även på universitets- och
högskolenivå  är  det  viktigt  med kurser och
utbildningar  inriktade  mot  företagande  och
entreprenörskap.


12. Utbildning av undersköterskor (punkt 12) -
kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 12
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:So605 yrkande 14.

Ställningstagande

Det  är  angeläget  att undersköterskornas roll
uppvärderas. Kompetenskraven bör ses över och nya
karriärvägar erbjudas för att göra ett av vårdens
viktigaste yrken mera statusfyllt. Det finns därför
anledning  att  se över möjligheterna till  en
differentierad    utbildningssatsning     på
undersköterskor  som  ger formell kompetens att
hantera såväl läkemedel som demensvård. Arbetet som
undersköterska skall vara förenat med yrkesstolthet
och arbetsglädje.


13. System för att konkurrensutsätta sfi (punkt
15) - m, fp, kd

av Ulf Nilsson (fp), Sten Tolgfors (m), Inger
Davidson (kd), Margareta Pålsson (m), Ana Maria
Narti (fp) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub224,
2004/05:Ub246 yrkande 1,
2004/05:Ub258 yrkande 28 och
2004/05:Sf237 yrkande 10.

Ställningstagande

För att säkerställa en god utbildning menar vi att
sfi-undervisningen   måste   konkurrensutsättas.
Språkkunskaper är viktiga för den enskilde, för
möjligheten att få jobb, knyta sociala kontakter och
klara sig på egen hand i samhället. De som behöver
sfi-undervisning har olika studievana och olika
behov av inriktning och därför måste undervisningen
individualiseras.   Ett   steg   mot   ökad
individualisering är införande av ett system med
sfi-checkar.  Genom  att  resurserna  till sfi-
utbildningen följer med studenterna i ett sådant
system kan de studerande få möjlighet att välja
mellan alternativa anordnare.


14. Uppläggningen av svenskundervisning för
invandrare (punkt 16) - m, fp, c

av Ulf Nilsson (fp), Sten Tolgfors (m), Margareta
Pålsson (m),
Ana Maria Narti (fp), Tobias Billström (m) och
Håkan Larsson (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub209 yrkande 3 och
2004/05:Sf360 yrkande 12
samt avslår motionerna
2004/05:Ub246 yrkande 2 och
2004/05:Sf365 yrkandena 2-4.

Ställningstagande

Vi anser att sfi-undervisningen har ett flertal
brister. Kvaliteten måste öka och undervisningen bli
mer  individanpassad.  Dessutom  måste  praktik
integreras i språkundervisningen. Det är nödvändigt
att man lokalt finner former för praktik i offentlig
sektor och näringsliv. En möjlighet är att erbjuda
plats i kommunala jobbpooler. Kurserna i svenska som
de flesta invandrare i dag har tillgång till är
långtifrån utformade efter akademikernas särskilda
behov. Svenskundervisning för  akademiker  måste
erbjudas till redan väl utbildade människor från
deras första tid som invånare i landet. Den som vill
och kan lära sig svenska på mycket kort tid och den
som ställer stora krav på sig själv skall få chans
att studera i egen takt och utan onödiga väntetider.

15. Uppläggningen av svenskundervisning för
invandrare (punkt 16) - kd
av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 16
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Sf365 yrkandena 2-4
samt avslår motionerna
2004/05:Ub209 yrkande 3,
2004/05:Ub246 yrkande 2 och
2004/05:Sf360 yrkande 12.

Ställningstagande

Svenskundervisning  för   invandrare  är  en
utbildningsform som är till för att ge varje enskild
invandrare  en god start i Sverige.  Men  som
utbildningen har sett ut hittills är den inte skapad
för den enskilde utan för kollektivet. Alla skall gå
samma kurs och lära sig lika mycket oavsett om man
är analfabet eller akademiker.  Det  har bl.a.
resulterat i att de som kommit till Sverige helt
utan eller med en låg utbildning kan gå flera år
utan att klara sfi-kursen. Kristdemokraterna har
länge krävt och arbetat för en mer flexibel och
individanpassad svenskundervisning. Vi anser att
svenskundervisningen måste kunna möta individer med
en rad varierande behov och kunskaper. Därför behövs
olika utbildningsnivåer, och det måste dessutom
finnas en möjlighet för dem som har en akademisk
bakgrund  att  läsa svenska som andraspråk  på
högskolenivå. Det skall också vara möjligt att
språkundervisningen  kombineras med arbete eller
anpassade lärlings- och  praktikplatser.  Sådana
platser skulle inte enbart främja språkinlärningen
utan även underlätta det fortsatta steget ut på
arbetsmarknaden. Vidare anser vi att det skall
finnas  kurser  med  yrkesspecifik  utbildning.
Utbildningarna bör kunna anpassas till akademiker
men också till lågutbildade i  form  av korta
branschinriktade kurser varvade med yrkesarbete.
Varje  kurs  skall  innehålla  svenska  med
yrkesterminologi. Efter avslutad kurs och en tids
arbete skall det vara möjligt att återkomma till en
fortsättningskurs för att sedan eventuellt avancera
inom yrket.


16. Vuxenutbildning för invandrare (punkt 18) -
m

av Sten Tolgfors (m), Margareta Pålsson (m) och
Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 18 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub436 yrkande 8
samt avslår motion
2004/05:Sf365 yrkande 5.

Ställningstagande

Alla som vill måste ges möjligheter att komplettera
sina  tidigare  kunskaper.  Det  kan  gälla
språkkunskaper i svenska eller engelska respektive
yrkeskunskaper inom exempelvis IT, elektronik och
medicin.  Formerna  för validering av utländska
utbildningar måste ses över och bli mer flexibla och
trovärdiga.


17. Vuxenutbildning för invandrare (punkt 18) -
kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 18
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Sf365 yrkande 5
samt avslår motion
2004/05:Ub436 yrkande 8.

Ställningstagande

I Integrationsverkets senaste rapport talar man om
dagens vuxenutbildning som en "förvaringsplats" för
invandrare.  Enligt  Långtidsutredningen har den
svenska integrationspolitiken alltför länge varit
inriktad  på  att  ge  nyanlända  invandrare
kompletterande  utbildning  i  olika  former.
Utbildningen har haft svag koppling till individens
förkunskaper  och  till  den  kompetens  som
arbetsmarknaden efterfrågar. Kristdemokraterna menar
att det är viktigt att skapa förutsättningar för
riktigt arbete och för praktik- och lärlingsplatser
i stället för att  förvara  människor i olika
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utbildningar
som inte leder någonvart.


18. Lärlingsutbildning (punkt 19) - m

av Sten Tolgfors (m), Margareta Pålsson (m) och
Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 19 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub436 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi anser att en modell för lärlingsutbildning bör
utformas med ett fungerande kontaktnät mellan skolor
och företag.  Regelverket måste vara klart och
informationen och marknadsföringen av verksamheten
tydlig. Olika aktörer måste ges möjlighet  att
kreativt  bidra  till nya utbildningsformer. En
fungerande lärlingsutbildning måste bygga på en mer
likvärdig ställning såväl mellan skola och företag
som mellan teori och praktik.


19. Betyg inom folkbildningen (punkt 20) - m,
kd

av  Sten Tolgfors (m), Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m) och Tobias Billström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Kr358 yrkande 14.

Ställningstagande

I dag har inte de alternativa utbildningsanordnare
som driver utbildning på grund- eller gymnasienivå
rätt att sätta betyg på sina elever utan betygen
måste  sättas  av  rektor  vid  den  kommunala
vuxenutbildningen. Vi anser att det är orimligt att
inte de utbildningsanordnare  som  planerar och
genomför undervisningen kan ges rätten att utdela
betyg. För att öppna möjligheten för alternativa
utbildningsanordnare att få betygssätta sina elever
vill vi se friskolor även inom vuxenutbildningen.
Särskilda yttrandenUtskottets beredning av  ärendet  har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i yttrandet.


1. Översyn av vuxenutbildningen (punkt 2) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Jag anser att den pågående analysen av utbudet av
den eftergymnasiala yrkesutbildningen måste följas
av en parlamentariskt tillsatt kommitté. Den rapport
som kommer att lämnas av arbetsgruppen måste ses som
ett första steg mot en mer omfattande utredning. I
ett skriftligt frågesvar från december 2004 har
dessutom vuxenutbildningsminister Lena Hallengren
meddelat att hon kommer att ta ställning till frågor
om former och tidsplan för det fortsatta arbetet
efter att arbetsgruppen avslutat sitt arbete, något
som enligt min mening pekar på att översynen av den
eftergymnasiala yrkesutbildningen inte kan anses som
avslutad i och med att arbetsgruppen lämnar sin
rapport.


2. Utbudet av kvalificerad yrkesutbildning
(punkt 6) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Vi anser att antalet platser i den kvalificerade
yrkesutbildningen  bör  öka.  I  Folkpartiets
budgetförslag för 2005 satsade vi 100 miljoner
kronor mer än regeringen för att utbildningen skulle
kunna   byggas  ut  ytterligare.  En  nära
arbetslivsanknuten   utbildning   med  tydliga
praktikinslag och med ett utbildningsinnehåll som
svarar mot företagens behov av kompens är oerhört
betydelsefull. Dessutom får en hög andel av de
studerande arbete direkt efter avslutade studier.
Intresset   för   att  starta   kvalificerad
yrkesutbildning är stort,  och  för  att klara
efterfrågan bör antalet platser på KY-utbildningen
öka.


3. Lärlingsutbildning (punkt 19) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).
Vi anser att en ny lärlingsutbildning bör införas.
I Folkpartiets budgetförslag anslog vi 100 miljoner
kronor för detta ändamål. Gymnasieungdomar är dåligt
förberedda för yrkeslivet i dag, och därför bör en
företagsanknuten lärlingsutbildning startas,  där
företagen kan få ersättning för att de tar emot
lärlingar. Ett viktigt område för lärlingsutbildning
är hantverksyrkena. Vi menat att försöksverksamhet
med lärlingsutbildning skall få startas parallellt
med  utredningsarbetet  om  utformandet   av
lärlingsutbildningen  inom  gymnasiet  och  med
Yrkesutbildningsdelegationens utredningsarbete.
Bilaga

Förteckning över behandlade förslag


Motioner från allmänna motionstiden
2004

2004/05:Ub204 av Ulf Sjösten (m):

Riksdagen begär att regeringen låter göra en översyn
av KY-utbildningarna i enlighet med vad som anförs i
motionen.

2004/05:Ub209 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om specialutformade
svenskkurser på  olika  nivåer  för utländska
akademiker.

2004/05:Ub221 av Torsten Lindström (kd):

Riksdagen  begär att regeringen återkommer  med
förslag  till  inrättandet  av  en  samlad
musikinstrumentmakarutbildning    med    hög
internationell klass i Sverige.

2004/05:Ub224 av Marietta de Pourbaix-Lundin och
Inger René (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om konkurrensutsättning av
svenskundervisning för invandrare.

2004/05:Ub246 av Göran Lindblad (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa ett
system med sfi-checkar.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa sfi-
undervisning via TV, radio och Internet.

2004/05:Ub249 av Birgitta Carlsson och Kenneth
Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs  om  att uppvärdera och
säkerställa hantverksyrkenas fortlevnad.

2004/05:Ub258 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att vuxna
utvecklingsstörda skall ha samma rätt att delta i
vuxenutbildning på grundläggande nivå som vuxna
utan utvecklingsstörning.

28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inrätta en
sfi-peng.

29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att den som inte
läst in ett fullständigt gymnasieprogram skall ges
rätt att läsa in motsvarande utbildning som vuxen.

2004/05:Ub262 av Rigmor Stenmark och Birgitta
Carlsson (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om att säkra
hantverksyrkena i Sverige.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  en
hantverkshögskola.

2004/05:Ub265 av Christin Hagberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  hantverksinriktad
yrkesutbildning.

2004/05:Ub268 av Britt-Marie Danestig m.fl. (v):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förtydliga och
utöka myndigheternas ansvar för jämställdhetsmålen
för vuxnas lärande.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Nationellt
kompetenscentrum för vuxnas lärande (Encell) skall
bidra till kunskapsutveckling om jämställdhet samt
till vuxnas lärande.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kunskap om
genus  och  jämställdhet  skall  vara  ett
kvalitetskriterium    för    eftergymnasial
yrkesutbildning.

2004/05:Ub275 av Sofia Larsen m.fl. (c):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om vikten av det
livslånga lärandet i vuxenutbildning.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att ha ett mer
flexibelt  system  för att kunna anpassa KY-
utbildningar  efter  behov  på  den  lokala
arbetsmarknaden.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om en översyn av
och en samordning  mellan  de eftergymnasiala
yrkesutbildningarna.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att ge
personer med särskoleutbildning tillträde till
vuxenutbildningen.

2004/05:Ub278 av Anders Bengtsson och Hillevi
Larsson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad   i  motionen  anförs  om  att  göra
samlevnadsundervisning till en obligatorisk del av
sfi.

2004/05:Ub286 av Maria Larsson m.fl. (kd, m, fp, c):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om  att låta
Jönköpings län bli försöksområde för etablerande
av en regional yrkeshögskola.

2004/05:Ub294 av Cristina Husmark Pehrsson och Jeppe
Johnsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  behovet  av
hantverksutbildning för vuxna.

2004/05:Ub346 av Runar Patriksson (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om förändringar i dagens
utbildningar för poliser, tulltjänstemän samt vissa
räddningsarbetare.

2004/05:Ub354 av Tobias Krantz (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om inrättande av
svenska yrkes- eller fackhögskolor ("colleges").

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en lämplig
lokaliseringsregion för en av dessa yrkes- eller
fackhögskolor ("colleges") skulle vara Jönköpings
län, gärna med Gnosjöregionen som ett viktigt
centrum.

2004/05:Ub377 av Jan Andersson och Eskil Erlandsson
(c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att regeringen bör utarbeta
ett förslag för hur behovet av riksrekryterande
postgymnasial  yrkesutbildning  för  jord-  och
skogsbrukets behov skall täckas.

2004/05:Ub378 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa svenska
fackhögskolor ("colleges").

2004/05:Ub399 av Anita Jönsson och Bo Bernhardsson
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  lokalisering  av
kvalificerade yrkesutbildningar.

2004/05:Ub429 av Kerstin Andersson och Christer
Skoog (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen anförs om den eftergymnasiala
yrkesutbildningen.

2004/05:Ub436 av Anders G Högmark m.fl. (m):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om satsningar på den
kvalificerade yrkesutbildningen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
företagsinriktad lärlingsutbildning.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om kompletterande
utbildning för invandrare.

2004/05:Ub440 av Torsten Lindström m.fl. (kd):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att all
eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning samlas
i en ny utbildningsform: yrkeshögskolan.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att yrkeshögskolor
som huvudmän skall kunna välja olika utförare av
utbildningen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
yrkeshögskolorna samlokaliseras med de regionala
högskolorna där så är möjligt.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en del av de
resurser som i dag går till allmän utbyggnad av
högskolan tillförs yrkeshögskolan.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheter till
övergångar mellan de olika utbildningsformerna.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att utreda
kopplingen   mellan   yrkeshögskola   och
industriforskningsinstitut.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om inriktningen av
översynen    av    de    eftergymnasiala
yrkesutbildningarna.

2004/05:Ub463 av Johan Löfstrand m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att se över tillgången på
och strukturen för kvalificerade  yrkesinriktade
utbildningar.

2004/05:Ub467 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om vikten av att ägna ökad
uppmärksamhet    åt   den   eftergymnasiala
yrkesutbildningen.

2004/05:Ub471 av Torsten Lindström m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om rätten till
gymnasieutbildning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om handikappades
möjligheter till vuxenutbildning.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om en stabil
infrastruktur för vuxenutbildning.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en strategi för
vuxenutbildning.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om validering.

2004/05:Ub479 av Inger Davidson m.fl. (kd):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om rätten till
utbildning vid särvux.

2004/05:Ub498 av Anneli Särnblad och Per Erik
Granström (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om att påskynda processen
för validering och samordning.

2004/05:Ub504 av Christer Winbäck (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att utvärdering skall ske
av utbildningsinsatser för funktionshindrade.

2004/05:Sf237 av Per Westerberg m.fl. (m):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av stärkt
svenskutbildning  och  lägre  trösklar  till
arbetsmarknaden.

2004/05:Sf360 av Birgitta Carlsson m.fl. (c):

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förbättra och
individualisera sfi-undervisningen.

2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en flexibel och
individanpassad svenskundervisning.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kombinera
svenskundervisning  med  praktik-/lärlingsplats
eller arbete.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om yrkesspecifik
språkundervisning.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vuxenutbildningen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa ett
nytt nationellt valideringssystem.

2004/05:So250 av Marietta de Pourbaix-Lundin och
Inger René (m):

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att undervisning i
sex-  och  samlevnadsfrågor  bör ingå i sfi-
undervisningen.

2004/05:So432 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, kd,
c):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att uppdra åt
Skolverket  att  utveckla  utbildningar  inom
integrativ   medicin   i   samråd   med
branschorganisationerna  inom  alternativ  och
komplementär medicin, vidare att de utbildningar
som får Skolverkets godkännande befrias från moms
och  att  eleverna vid dessa utbildningar är
berättigade till studiemedel från CSN.

2004/05:So605 av Göran Hägglund m.fl. (kd):

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en differentierad
utbildningssatsning på undersköterskor.

2004/05:Kr254 av Kent Olsson m.fl. (m):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utbildningen inom
form- och designområdet.

2004/05:Kr358 av Kenneth Lantz m.fl. (kd):

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om betygssättning av
grund-  och  gymnasiekurser  anordnade  inom
folkbildningen.

2004/05:T335 av Johan Linander och Lars-Ivar Ericson
(c):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
hantverksutbildningsprojekt i Skåne.

2004/05:N393 av Göran Hägglund m.fl. (kd):

28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utbildning och
kompetensutveckling samt behovet av inriktning på
företagande och entreprenörskap.


                      
1

Förslag

38 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-25
Justering: 2005-02-17
Betänkande publicerat: 2005-02-22
Trycklov: 2005-02-21
Reservationer 19
Betänkande 2004/05:UBU5

Motioner om vuxenutbildning (UbU5)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om vuxenutbildning. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om rätt till gymnasial vuxenutbildning, översyn av vuxenutbildningen, jämställdhet, funktionshindrade inom vuxenutbildningen, ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) och ansökningstiden för KY, yrkeshögskola, validering, förändringar av svenskundervisning och vuxenutbildning för invandrare samt införande av vissa yrkesutbildningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-02
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rätt till gymnasial vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 29, 2004/05:Ub275 yrkande 6 och 2004/05:Ub471 yrkande 1.

Reservation 1 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp13004
-1000
Totalt20786056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Översyn av vuxenutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 9, 2004/05:Ub440 yrkande 14 och 2004/05:Ub471 yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1241019
m450010
c01804
fp038010
kd02805
v24005
mp13004
-1000
Totalt20785057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Rätt till vuxenutbildning på grundläggande nivå för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub258 yrkande 26, 2004/05:Ub275 yrkande 14 och 2004/05:Ub479 yrkande 8.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01804
fp04008
kd02805
v24005
mp12014
-1000
Totalt162131155

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tillgång till utbildning för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub471 yrkande 2 och 2004/05:Ub504.

Reservation 4 (kd)

5. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub268 yrkandena 1-3.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m450010
c18004
fp39009
kd28005
v02405
mp5615
-0100
Totalt26031157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utbudet av kvaliciferad yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub275 yrkande 8, 2004/05:Ub429, 2004/05:Ub436 yrkande 5, 2004/05:Ub463 och 2004/05:Ub467.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m004510
c01804
fp38028
kd28005
v24005
mp13004
-1000
Totalt229184755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ansökningar om kvalificerade yrkesutbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub399.

8. Översyn av den kvalificerade yrkesutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub204.

Reservation 8 (m, fp)

9. Yrkeshögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub286 yrkande 4, 2004/05:Ub354 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub378 yrkande 6 och 2004/05:Ub440 yrkandena 7-11 och 13.

Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

10. Hantverksutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub249, 2004/05:Ub262 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Ub265, 2004/05:Ub294 och 2004/05:T335 yrkande 10.

11. Utbildning med inriktning mot företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N393 yrkande 28.

Reservation 11 (m, kd)

12. Utbildning av undersköterskor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So605 yrkande 14.

Reservation 12 (kd)

13. Vuxenutbildning för vissa andra yrken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr254 yrkande 3, 2004/05:Ub221, 2004/05:Ub346 och 2004/05:Ub377.

14. Validering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 6, 2004/05:Ub471 yrkande 5 och 2004/05:Ub498.

15. System för att konkurrensutsätta sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf237 yrkande 10, 2004/05:Ub224, 2004/05:Ub246 yrkande 1 och 2004/05:Ub258 yrkande 28.

Reservation 13 (m, fp, kd)

16. Uppläggningen av svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf360 yrkande 12, 2004/05:Sf365 yrkandena 2-4, 2004/05:Ub209 yrkande 3 och 2004/05:Ub246 yrkande 2.

Reservation 14 (m, c, fp)
Reservation 15 (kd)

17. Sex- och samlevnadsundervisning inom sfi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So250 yrkande 4 och 2004/05:Ub278.

18. Vuxenutbildning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 5 och 2004/05:Ub436 yrkande 8.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)

19. Lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Ub436 yrkande 6.

Reservation 18 (m)

20. Betyg inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr358 yrkande 14.

Reservation 19 (m, kd)

21. Utbildningar inom integrativ medicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So432 yrkande 3.