Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1999/2000:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2000

Beslut

Lagändringar på socialförsäkringsområdet (SfU12)

Riksdagen beslutade om lagändringar på socialförsäkringsområdet fr.o.m. den 1 juli 2000. Då arbetsgivaren i stället för att betala sjuklön till en anställd betalar ersättning för personens resor till och från arbetet ska dessa dagar ingå i sjuklöneperioden. I de fall det inte kan utredas hur en försäkrad skulle ha arbetat under de första fjorton dagarna i en sjukperiod, men det kan antas att personen skulle ha arbetat, ska tim- eller dagberäknad sjukpenning betalas ut med ledning av hur den försäkrade har arbetat före sjukperioden. Försäkringsmedicinska centrum får en formell möljlighet att bedriva forskning inom sitt ansvarsområde. Bestämmelser om jämställdhet mellan kvinnor och män och om integrationspolitiken förs in i de styrande reglerna för försäkringskassorna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2000-04-25
Justering: 2000-05-23
Betänkande 1999/2000:SfU12

Lagändringar på socialförsäkringsområdet (SfU12)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar på socialförsäkringsområdet. Då arbetsgivaren i stället för att betala sjuklön till en anställd betalar ersättning för personens resor till och från arbetet ska dessa dagar ingå i sjuklöneperioden. Vidare föreslås att i de fall det inte kan utredas hur en försäkrad skulle ha arbetat under de första fjorton dagarna i en sjukperiod, men det kan antas att personen skulle ha arbetat, ska tim- eller dagberäknad sjukpenning betalas ut med ledning av hur den försäkrade har arbetat före sjukperioden. Försäkringsmedicinska centrum får en formell möljlighet att bedriva forskning inom sitt ansvarsområde. Bestämmelser om jämställdhet mellan kvinnor och män och om integrationspolitiken förs in i de styrande reglerna för försäkringskassorna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-30
4

Beslut

Beslut: 2000-05-31

Protokoll med beslut