Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU2

Nya regler om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SoU2)

En ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut. Det blir en skyddad yrkestitel och den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Sjukgymnast förblir en skyddad yrkestitel. Ett utvidgat titelskydd ska leda till ökad tydlighet. Den nya benämningen speglar också bättre dagens utbildning. Fysioterapeut är dessutom den internationellt mest använda titeln för yrkeskåren, och gemensamma benämningar kan underlätta för patienter att ta del av vård i andra EU-länder.

Det införs en bestämmelse som reglerar landstingens ansvar att erbjuda möjlighet till anställning för tandläkares specialiseringstjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av tandläkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

Det införs krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialnämnden ska använda handläggare som har svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan eller som har en erkänd utländsk utbildning. Denna ändring ska börja gälla den 1 juli 2014 i stället för den 1 januari 2014 som regeringen föreslagit. Detta för att Socialstyrelsen ska hinna förbereda genomförandet. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2014. Riksdagen sa i huvudsak till regeringens förslag.

Riksdagen anser att utbildningstiden för tandhygienister bör förlängas från två till tre år och uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att återkomma med ett lagförslag. Tandhygienist är i dag det enda av 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården som har en tvåårig utbildning. Övriga har minst en treårig utbildning. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från S, MP, FP och V.

Datum för beslutet: 17 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen bifaller regeringens förslag dels om att fysioterapeut blir ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel, dels om krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom den sociala barn- och ungdomsvården. Riksdagen tillkännager för regeringen att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om förlängning av utbildningstiden för tandhygienister från två till tre år. Därmed bifaller riksdagen motioner i denna del. Utskottet föreslår några initiativ i ärendet. Ett sådant gäller övergångsbestämmelserna till de nya reglerna i socialtjänstlagen. Ett annat initiativ gäller några smärre redaktionella korrigeringar i regeringens lagförslag. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SoU2 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om olika behörighetsfrågor.

Finansutskottet och utbildningsutskottet har getts tillfälle att lämna yttranden. Finansutskottet har därefter lämnat yttrande, medan utbildningsutskottet har avstått från att yttra sig.

Socialutskottet ställer sig i huvudsak bakom och tillstyrker regeringens förslag till lagar om ändringar i patientsäkerhetslagen, tandvårdslagen och socialtjänstlagen.

De nya reglerna i patientsäkerhetslagen innebär att en ny benämning för yrket sjukgymnast skapas: fysioterapeut.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-22
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-09
Trycklov: 2013-12-09
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:SoU2
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar