Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.

Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU1

Datum för beslutet: 20 december 1994
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Propositionernas förslag

Motionsyrkandena

3. Utskottet

Hemställan

Reservationer

Bilaga 1

Innehållsförteckning

1994/95
FiU1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet förslagen till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och vissa åtgärder för att sanera statsfinanserna.
Utskottet tar också ställning till regeringens förslag till
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Sammanlagt 99 reservationer och 21 särskilda yttranden har avgivits på de
punkter som anges i betänkandets innehållsförteckning.
Det internationella konjunkturläget har sedan i våras förbättrats. Detta
gäller även utvecklingen i Västeuropa.
Efter att Sverige under inledningen av 1990-talet genomgått den svåraste
recessionen sedan 1930-talet ökar nu åter produktionen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

21 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-12-06
Justering: 1994-12-13
Betänkande 1994/95:FiU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-12-20
4

Beslut

Beslut: 1994-12-20

Protokoll med beslut