Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU3

Medieredaktioner ska inte få buggas (JuU3)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, införs som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Det ska inte under några förhållanden vara möjligt att bugga medieredaktioner. De brottsbekämpande myndigheterna ska få använda bland annat hemlig teleavlyssning för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Flera begränsningar garanterar rättssäkerheten. Dessa lagar ska gälla i tre år och sedan utvärderas. Personer som utsatts för hemliga tvångsmedel ska underrättas om detta. Vidare ska det inrättas en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över bland annat de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel. Lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Datum för beslutet: 14 november 2007
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna

Hela betänkandet

Betänkande 2007/08:JuU3 (pdf, 4 MB)
Sammanfattning

Sedan lagförslaget i proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och huvuddelen av lagförslagen i proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning vilat under den i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen stadgade tidsperioden, lägger utskottet i enlighet med 4 kap. 9 § fjärde stycket riksdagsordningen fram ett nytt betänkande i ärendena. Härutöver behandlar utskottet i detta betänkande regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.

I betänkandet behandlas också 33 motionsyrkanden.

De vilande lagförslagen innebär att hemlig rumsavlyssning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel samt att de brottsbekämpande myndigheterna genom en särskild lag ges möjlighet att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-16
Justering: 2007-11-01
Betänkande publicerat: 2007-11-01
Trycklov: 2007-11-01
Reservationer 18
Betänkande 2007/08:JuU3
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-11-14
4

Beslut

Beslut: 2007-11-14
20 förslagspunkter, 13 acklamationer, 7 voteringar