Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU9

Datum för beslutet: 4 maj 1994
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan
Sammanfattning

Propositionen

Motionerna

Utskottet

Hemställan

Reservationer

Bilaga 1

Innehållsförteckning

1993/94
FöU9

I betänkandet behandlas förslag som regeringen efter
föredragning av statsrådet Björck har förelagt riksdagen i
proposition 1993/94:100 bilaga 5 (i det följande kallad
propositionen). Vidare behandlas Riksdagens revisorers förslag
angående nedläggning och flyttning av förband (förs.
1993/94:RR3).
I betänkandet behandlas dessutom 103 motionsyrkanden från 69
motioner. I bilaga 1 ges en översikt över motionernas
behandling.
I bilaga 3 redovisas utskottets offentliga utfrågning den 28
februari 1994 om svenska insatser i Bosnien.
Under arbetet med betänkandet har utskottet inhämtat
upplysningar av bl.a. företrädare för Försvarsdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 69 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-04-19
Betänkande 1993/94:FöU9

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-04

Protokoll med beslut