Finansutskottets betänkande

2016/17:FiU21

Vårändringsbudget för 2017

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade inkomster och utgifter för 2017, ändrade bemyndiganden och ekonomiska åtaganden och godkännanden av ändrad användning av anslag. Därutöver anser utskottet, i likhet med försvarsutskottet, att ändamålet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap ska specificeras så att det framgår att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet, detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Två motionsyrkanden som väckts med anledning av vårändringsbudgeten avstyrks.

I betänkandet behandlas också skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna och att motionsyrkandet avstyrks.

I betänkandet finns en reservation.

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017.

Två yrkanden i en följdmotion.

Skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer.

Ett yrkande i en följdmotion väckt med anledning av skrivelsen.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2017

Propositionen

Motionen

Yttranden från andra utskott

Kompletterande information

Finansutskottets ställningstagande

Beskattning av fastigheter

Skrivelsen

Motionen

Skatteutskottets yttrande

Finansutskottets ställningstagande

Reservationer

Vårändringsbudget för 2017, punkt 1 (SD)

Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2017, punkt 1 (M, C, L, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2016/17:99

Följdmotionen

Skrivelse 2016/17:38

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2017

Bilaga 4
Regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2017

Bilaga 5
Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2017

Bilaga 6
Utskottets förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Bilaga 7
Regeringens och motionärernas förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Bilaga 8
Skatteutskottets yttrande 2016/17:SkU9y

Bilaga 9
Försvarsutskottets yttrande 2016/17:FöU8y

Bilaga 10
Utbildningsutskottets yttrande 2016/17:UbU10y

Bilaga 11
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Vårändringsbudget för 2017

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 21 och avslår motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 6:4 Svensk författningssamlinginom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 4.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskapinom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

b.godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningarinom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap,

c. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Krisberedskapinom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 5–7.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för finansiering av tillsynsverksamhet.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 8.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhetinom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

b. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i Cancer Core Europe och att under 2017–2021 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivåinom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta ommedlemsavgift på högst 600 000 kronor per år,

c. bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att under 2017–2019 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500000 kronor per år.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 9–11.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövårdinom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfundinom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 12 och 13.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områdeninom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Elbusspremieinom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 14 och 15.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastrukturinom utgiftsområde 22 Kommunikationer,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelseninom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 16 och 17.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Riksdagen

a. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och strukturinom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel,

b. godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och strukturinom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 18 och 19.

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster för 2017

Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2017 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 5.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 20.

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

Riksdagenantar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 1.

Försäljning av fastighet

Riksdagen

a. godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 i Stockholm,

b. godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning enligtovan får avräknas mot intäkterna från försäljningen.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkterna 2 och 3.

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida belopp och inom den tidsperiod i enlighet med utskottets förslag ibilaga 6.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:99 punkt 22 och avslår motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation (SD)

2.

Beskattning av fastigheter

Riksdagen avslår motion

2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

lägger skrivelse 2016/17:38 till handlingarna.

Stockholm den 15 juni 2017

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M)*, Monica Green (S), Maria Plass (M)*, Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M)*, Ingemar Nilsson (S), Emil Källström (C)*, Jan Ericson (M)*, Marie Granlund (S), Dennis Dioukarev (SD), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD)*, Niklas Karlsson (S), Adnan Dibrani (S), Mathias Sundin (L)* och Maria Ferm (MP).

* Avstår från ställningstagande under punkt 1, se särskilt yttrande.

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Riksdagen kan under budgetåret besluta om en ny beräkning av statens inkomster och om nya eller ändrade anslag med stöd av 9 kap. 4 § regeringsformen. Det är finansutskottet som ansvarar för beredningen av förslag om ändringar i statens budget (7 kap. 9 § riksdagsordningen). Av 11 kap. 18 § riksdagsordningen framgår att ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut.

I Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) föreslår regeringen ändrade inkomster och utgifter för 2017 och ändrade bemyndiganden om ekonomiska åtaganden och godkännanden av ändrad användning av anslag.

De behandlade förslagen återges i bilaga 1. I bilaga 4 redovisas regeringens förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag. I bilaga 5 redovisas regeringens förslag till ändrad inkomstberäkning och i bilaga 7 redovisas regeringens och motionärernas förslag till ändrade beställningsbemyndiganden.

Samtliga förslag i propositionen bedöms påverka statens budget och behandlas därmed under förslagspunkten Ändringsbudget för 2017.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

En följdmotion (SD) har lämnats med anledning av propositionen.

I betänkandet behandlas också regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer.

En följdmotion (C, M, L, KD) har lämnats med anledning av skrivelsen.

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2017

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till utgiftsramar och ändrade anslag. Utöver regeringens förslag anser utskottet att ändamålet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ska specificeras så att det framgår att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av statens inkomster 2017. De förslag som lämnas innebär att statens inkomster beräknas öka med 0,5 miljarder kronor 2017.

Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade skatte- och avgiftsregler som ligger till grund för inkomstberäkningen.

Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag om ändrade bemyndiganden och ekonomiska åtaganden.

Jämför reservationen (SD) och det särskilda yttrandet (M, C, L, KD).

Propositionen

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i statens budget för 2017 med anledning av händelser som inträffat både nationellt och internationellt och som inte kunde förutses i budgetpropositionen och som inte var möjliga att hantera under riksdagens behandling av budgeten, men som bedöms ställa krav på åtgärder under innevarande år

När det gäller statens utgifter föreslås att nivåerna förändras för 51 anslag, se bilaga 4. Sammantaget föreslås att anvisade medel ökar med 6,6 miljarder kronor, varav 6,8 miljarder kronor avser anslagsökningar och 0,2 miljarder kronor anslagsminskningar.

Av ökningen på 6,8 miljarder kronor avser 5,8 miljarder kronor diskretionära åtgärder, dvs. aktivt förändrade utgifter, och resterande 1,0 miljarder kronor avser anslagsökningar till följd av förändrade volymantaganden och makroekonomiska förutsättningar.

På inkomstsidan av statens budget lämnas förslag som beräknas öka statens inkomster med 0,5 miljarder kronor 2017, se bilaga 5.

Sammantaget innebär förslagen i propositionen en försämring av den offentliga sektorns finansiella sparande med 6,1 miljarder kronor 2017.

I propositionen lämnas också förslag om förändrade beställnings-bemyndiganden som sammantaget föreslås uppgå till 8,9 miljarder kronor, se bilaga 7.

Dessutom lämnas förslag om bl.a. godkännanden om ändrad användning av ett antal anslag och bemyndiganden om förvärv av aktier och kapitaltillskott till Infrafrontier GmbH.

Utgiftsramar och anslag för utgiftsområdena för 2017

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ramen för anslaget ökas med 44,2 miljoner kronor. Bland annat ökas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. med 9,5 miljoner kronor, anslaget 5:1 Länsstyrelserna med 15 miljoner kronor och anslaget 6:3 Datainspektionen med 14,2 miljoner kronor.

Regeringskansliet föreslås få ökade medel för att tillsätta en kommitté som ska att göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna. Ändamålet för anslaget 1:4 Boverket, inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, omfattar inte denna typ av utredningsverksamhet, varför medel föreslås föras över från anslaget 1:4 till anslaget 4:1.

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet föreslås att länsstyrelserna får ökade medel.

Datainspektionen föreslås få ökade medel för att kunna fullgöra nya och utökade uppgifter som följer av EU-förordning.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Som en följd av att Nordea har omstrukturerat sin verksamhet har Finansinspektionen fått ett ökat tillsynsansvar. För att Finansinspektionen ska kunna utöka sin tillsynskapacitet föreslås att anslaget 1:11 Finansinspektionen ökas med 25 miljoner kronor.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Ramen för utgiftsområdet ökas med 1,35 miljarder kronor. Anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas med 700 miljoner kronor, och anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. ökas med 650 miljoner kronor.

Mot bakgrund av de stora utmaningar som Polismyndigheten står inför och för att undvika oönskade effekter föreslås att anslaget 1:1 Polismyndigheten ökas. Anslaget föreslås också ökas för att myndigheten ska kunna verka över hela landet och för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.

Rättsliga biträden m.m. föreslås få ökade medel eftersom utgifterna på anslaget ökat mer än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2017, bl.a. som en följd av att det blivit vanligare med stora brottmål.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Som följd av en försvagad kronkurs och högre utgifter än beräknat föreslås att anslaget 1:1 Avgifter till internationella organisationer ökas med 92 miljoner kronor.

Anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen föreslås ökas med 10 miljoner kronor. Den senaste tidens utveckling inom området motiverar enligt regeringen ökade åtgärder när det bl.a. gäller yttrandefrihet och motverkande av desinformation, varför anslaget föreslås ökade medel.

Sammantaget föreslås ramen för utgiftsområdet ökas med 105,9 miljoner kronor.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Ramen för utgiftsområdet ökas med 485 miljoner kronor. Anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap föreslås ökas med 325 miljoner kronor, och anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar med 80 miljoner kronor. Båda anslagen ökas för att Försvarsmakten ska kunna förstärka sin operativa förmåga, med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen. Som en följd av att anslagsstrukturen för Försvarsmakten ändrats fr.o.m. 2017 föreslås att anslagen 1:1 och 1:3 även ska få användas för att täcka underskott som finns på äldreanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen föreslås också att ytterligare tre anslag ökas: anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt med 10 miljoner kronor, anslaget 2:4 Krisberedskap med 60 miljoner kronor och anslaget 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 10 miljoner kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Ramen för utgiftsområdet ökas med ca 1,3 miljarder kronor, varav anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ökas med 1,28 miljarder kronor och anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) ökas med 7,6 miljoner kronor. Prognosen för antalet personer som antas söka asyl i Sverige har kraftigt sänkts samtidigt som antalet dygn och den genomsnittliga kostnaden per dygn i mottagandesystemet har ökat. Sammantaget beräknas den stora minskningen av antalet asylsökande dock minska de kostnader som klassificeras som bistånd i enlighet med den definition som används av OECD:s biståndskommitté Dac. Därför föreslås att anslaget 1:1 ökas för att upprätta den av riksdagen fastställda biståndsramen för 2017 om 0,99 procent av vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI).

Anslaget 1:2 föreslås ökas som en följd av valutakursförändringar.

Utgiftsområde 8 Migration

Som en följd av en ökning av andelen ärenden som kräver biträde och en ökning av kostnaderna per ärende jämfört med vad som tidigare beräknats föreslås att anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden ökas med 190 miljoner kronor. Ökningen finansieras delvis med en minskning av anslaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål. Minskningen bedöms inte påverka den verksamhet som finansieras från anslaget.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområdet ökas med ca 1,9 miljarder kronor. Kostnaderna för läkemedelsförmånerna har ökat med mer än vad som tidigare beräknats, varför anslaget 1:5 Bidrag till läkemedelsförmånerna föreslås ökas. Såväl förlossningsvården som socialtjänsten bedöms ha en ansträngd situation i form av bl.a. en hög arbetsbelastning och svårigheter att rekrytera och behålla personal, varför anslagen 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård och 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. föreslås ökas. Ökningen av anslaget 1:6 syftar också till att förbättra kvinnors hälsa.

Den psykiska ohälsan hos många barn och unga bedöms vara stor, varför det anses finnas behov av ökade insatser från samhället. För att hantera situationen föreslås att anslaget 1:8 Bidrag till psykiatrin ökas.

Som en följd av högre kostnader för omlokalisering av E-hälsomyndigheten än vad som tidigare beräknats föreslås att anslaget 1:10 E-hälsomyndigheten ökas.

Statens institutionsstyrelse bedöms vara i behov av fler platser än vad som tidigare beräknats, varför anslaget 4:6 Statens institutionsstyrelse föreslås ökas. Ökningen föreslås delvis finansieras genom att anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet minskas. Minskningen bedöms inte få några konsekvenser för verksamheterna inom anslaget.

Inom utgiftsområdet föreslås också att regeringen bemyndigas att få använda avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare för finansiering av tillsynsverksamheterna. Tillsynsmyndigheten bedöms därmed få bättre förutsättningar att anpassa verksamheten efter behov och efterfrågan inom branschen.

Efter förslag i budgetpropositionen och beslut om en ökning av anslagsmedel för forskning behöver enligt regeringen bemyndigandet under 2017 ökas med 114 miljoner kronor för anslaget 7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Den 1 januari 2018 ska Försäkringskassan ta över vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen. För att Försäkringskassan ska kunna påbörja uppbyggnaden av verksamheten bedöms att ytterligare medel behöver tillföras anslaget 2:1 Försäkringskassan.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Regeringens bedömning är att det finns ett behov av att kunna besluta om insatser för att motverka segregation som löper över längre tid än ett år. Därför föreslås att regeringen bemyndigas att under 2017 för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Som en följd av valutakursförändringar föreslås att anslaget 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) ökas med 1 miljon kronor. Ökningen föreslås finansieras delvis genom att anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket minskas. Minskningen bedöms inte påverka verksamheten inom anslaget.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Ramen för utgiftsområdet ökas med ca 676,4 miljoner kronor. För att stödja huvudmännen i arbetet med att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program i utsatta skolor föreslås att anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ökas med 642,5 miljoner kronor och att anslagets ändamål ändras så att anslaget även får användas för insatser som syftar till att minska segregation.

Skolverkets prognoser visar på en ökning av antalet elever i de utbildningsformer som omfattas av statsbidrag som betalas ut från anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet m.m, varför anslaget föreslås ökas med 17,5 miljoner kronor. Ökningen finansieras helt av att anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet och 1:14 Statligt stöd till yrkesutbildning minskas. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka de verksamheter som finansieras från anslagen.

Regeringen föreslås också bemyndigas att besluta om medlemskap i Cancer Core Europé och om att betala en medlemsavgift på högst 600000 kronor per år.

Regeringen föreslås vidare bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500000 kronor per år. Regeringen har sedan tidigare bemyndigats att gå in som delägare och att besluta om kapitaltillskott på högst 250000 kronor. Det givna bemyndigandet omfattar dock inte möjligheten att gå in som delägare genom förvärv av aktier.

Som en följd av valutakursförändringar föreslås att anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer ökas med 71 miljoner kronor. För att hantera långsiktiga åtaganden inom anslaget föreslås också att bemyndigandet ökas.

Ökningen av anslaget föreslås delvis finansieras genom att anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation minskas. Minskningen bedöms inte nämnvärt påverka de verksamheter som finansieras från anslaget.

Utgiftsområde 17 Kultur, trossamfund och fritid

Som en följd av en omorganisering av Prins Eugens Waldemarsudde och Nationalmuseum föreslås att anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer ökas med 6,2 miljoner kronor. Ökningen föreslås finansieras helt av att anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter minskas med motsvarande belopp.

För två anslag inom utgiftsområdet föreslås att ändamålen ändras.

Regeringen föreslår också att bemyndigandet om ekonomiska åtaganden i fråga om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn ökas med 9,8 miljoner kronor eftersom nuvarande bemyndigande inte beräknas rymma de beslut som enligt regeringen behöver fattas.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

För att finansiera den föreslagna ökningen av anslaget 4:1 Regeringskansliet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse föreslås att anslaget 1:4 Boverket minskas med 10 miljoner kronor.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Ramen för utgiftsområdet ökas med 506 miljoner kronor, delvis eftersom anslaget 1:17 Klimatinvesteringar föreslås ökas med 500 miljoner kronor. Efter en ny bedömning från Naturvårdsverket behöver anslaget enligt regeringen förstärkas.

För att kunna vidta åtgärder inom ramen för redan ingångna bilaterala samarbeten med andra länder på miljö-, klimat- och kärnsäkerhetsområdet bedömer regeringen att ytterligare medel behöver tillföras anslaget 1:13 Internationellt samarbete, varför anslaget föreslås ökas med 13 miljoner kronor.

Ändamålet för anslaget 1:4 Sanering och återställning föreslås utvidgas i syfte att skapa förutsättningar för utveckling av ny teknik och ökad saneringstakt.

Vidare föreslås att anslaget 1:18 Elbusspremie minskas med 7 miljoner kronor för att finansiera den föreslagna ökningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Minskningen bedöms inte påverka de verksamheter som finansieras från anslaget.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Ramen för utgiftsområdet ökas med 43 miljoner kronor. Regeringen anser att det är rimligt att transportörerna får kompensation för de ökade kostnader som följer av de identitetskontroller som görs vid resor från Danmark till Sverige. För att möjliggöra sådana ersättningar föreslås att anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 16 miljoner kronor och att anslagets ändamål ändras. Trafikverkets uppföljning av entreprenadkontrakt som avses tecknas under 2017 visar enligt regeringen att bemyndigandet för anslaget behöver ökas med 3,18 miljoner kronor.

Ett ökat bemyndigande föreslås också för anslagen 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, 1:14 Trängselskatt i Göteborg och 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation. Uppföljningar visar enligt regeringen bl.a. att åtagandena kommer att öka mer än tidigare beräknat och att fler kontrakt kommer att behöva ingås, varför ökade bemyndiganden föreslås.

Vidare föreslås att anslaget 1:7 Trafikavtal tillfälligt ökas med 20 miljoner kronor som ett stöd inför den omställning till egen finansiering som ännu inte har gjorts. Ökningen av anslaget föreslås finansieras genom att 1:1 Utveckling av statens infrastruktur minskas med motsvarande belopp.

Regeringen avser att föreslå för riksdagen att ett s.k. bonusmalussystem ska införas under 2018 och att Transportstyrelsen ska få ansvar för att administrera systemet. För att Transportstyrelsen ska kunna vidta vissa förberedande åtgärder föreslås att anslaget 1:12 Transportstyrelsen ökas med 7 miljoner kronor och att anslagets ändamål ändras så att det även får användas för utgifter förknippade med förberedelser av bonusmalussystemet. Anslagsökningen föreslås finansieras genom att anslaget 1:18 Elbusspremie minskas med motsvarande belopp.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Ramen för utgiftsområdet ökas med 15,5 miljoner kronor. Anslaget 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar föreslås ökas med 30 miljoner kronor som följd av ett utbrott av smittsamma husdjurssjukdomar. Ökningen föreslås delvis finansieras genom att anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor minskas med 3 miljoner kronor och anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur minskas med 11,5 miljoner kronor.

Stödet till producentorganisationer för frukt och grönsaker förväntas bli högre än tidigare, varför anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. föreslås ökas med 31 miljoner kronor. Ökningen föreslås finansieras genom att anslaget 1:10 Gårdsstöd m.m. minskas med motsvarande belopp.

Livsmedelsverket bedöms behöva tillföras medel för att säkerställa att en viss verksamhet kan genomföras. Anslaget 1:14 Livsmedelsverket föreslås därför ökas med 2,6 miljoner kronor. Ökningen föreslås finansieras genom att anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor minskas med motsvarande belopp.

Anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås minskas med ca 12 miljoner kronor för att finansiera anslagsökningar. Vidare föreslås att anslagets ändamål ändras så att det även får användas för utgifter för medfinansiering av EU:s program för biodling. Bemyndigandet för anslaget föreslås även förlängas fram till 2026. För anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur föreslås en ökning, att ändamålet utökas och att bemyndigandet förlängs t.o.m. 2026 med anledning av EU:s program för biodling.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Med anledning av regeringens arbete med Nationella innovationsrådet och genomförandet av nyindustrialiseringsstrategin för Sverige – Smart industri bedöms bemyndigandet behöva ökas, varför bemyndigandet för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling om att ingå ekonomiska åtaganden föreslås ökas med 101 miljoner kronor.

Beräkning av inkomsterna på statens budget

Det lagförslag som lämnas i propositionen om att överlåtelse av fastighet mot ersättning ska anses som en avyttring och förslaget om en försäljning av fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 påverkar statens inkomster 2017. Därför lämnas förslag till ny inkomstberäkning för de inkomsttitlar som påverkas, se bilaga 5.

Den nya inkomstberäkningen innehåller effekterna av förslagen, en ny bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och justeringar till följd av utfall.

Förslaget om beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person beräknas öka statens inkomster med 0,42 miljarder kronor 2017, och förslaget om försäljning av fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 beräknas öka statens inkomster med 0,097 miljarder kronor 2017, brutto. Effekten på statens inkomster beräknas sammantaget till 0,51 miljarder kronor 2017.

I propositionen föreslås också att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten vid försäljningen av fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 får avräknas mot intäkterna från försäljningen.

Ändringar av skatte- och avgiftsregler

För att stoppa möjligheten att undkomma skatt genom att paketera fastigheter i bolag föreslås att en överlåtelse av en fastighet mot ersättning ska anses som en avyttring. Värdet som det genererar ska vara fastighetens skattemässiga värde om den är en näringsfastighet eller dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelsen föreslås tillämpas på överlåtelser av fastigheter som gjorts efter den 27 oktober 2016. Lagrådets yttrande har begärts in, och regeringen framhålls ha följt yttrandet.

Motionen

I partimotion 2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) framhålls att migrationspolitiken har hanterats på ett närmast medvetet destruktivt sätt. Motionärerna menar att man har satt landet i den djupaste krisen i modern tid, och som en följd av detta behöver regeringen återigen öka anslaget på migrationsområdet för att klara hanteringen bara för innevarande år. Motionärerna avvisar regeringens förslag till att öka anslaget 2:1 Försäkringskassan inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning med 29 miljoner kronor. Motionärerna anser att det är oansvarigt av regeringen att försöka dölja kostnaden genom anslagsomflyttningar av administrativ karaktär. Att byta myndighet för handläggning av etableringsersättningen till nyanlända bedöms också som en ineffektiv åtgärd och som en respektlös hantering av statens finanser som motionärerna inte kan acceptera.

Motionärerna avvisar regeringens förslag om att den ska bemyndigas att under 2017 för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor. Verksamheten bedöms vara ospecificerad, varför motionärerna avvisar förslaget.

Motionärerna avvisar också regeringens föreslagna neddragning när det gäller Arbetsmiljöverket.

Motionärerna anser att det är oklart vad de ökade medlen på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ska användas till, varför den föreslagna ökningen avvisas.

Yrkeshögskolorna anses av motionärerna tjäna ett viktigt syfte, och att dra ned detta anslag är enligt dem inte konstruktivt, varför de avvisar förslaget.

Motionärerna bedömer det också som destruktivt och märkligt att dra ned anslaget till Vetenskapsrådet i en tid då relevant forskning är viktigare är någonsin, varför förslaget avvisas.

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag att öka resurserna för laddinfrastrukturer är onödigt, varför förslaget avvisas.

Sammantaget minskas anvisade medel med 1306 miljoner kronor, från 6579 miljoner kronor till 5273 miljoner kronor. I bilaga 4 redovisas en sammanställning över motionärernas avvikelser på anslag i förhållande till regeringen, och i bilaga 7 redovisas en sammanställning av motionärernas avvikelser när det gäller bemyndiganden i förhållande till regeringen.

Yttranden från andra utskott

Skatteutskottet, försvarsutskottet, utbildningsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet har yttrat sig över propositionen och motionerna i de delar som berör respektive utskotts ämnesområde. Yttrandena återfinns i sin helhet som bilagor i betänkandet.

Skatteutskottets yttrande

I yttrande 2016/17:SkU9y tillstyrker skatteutskottet regeringens förslag om ändring i inkomstskattelagen som gäller beskattning vid överlåtelser, av fastigheter till juridiska personer. Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna för 2017.

Vidare avstyrker skatteutskottet motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) som väckts med anledning av regeringens stoppskrivelse 2016/17:38. Utskottet anser att propositionen tillgodoser motionärernas krav och att riksdagen bör lägga skrivelsen till handlingarna.

Försvarsutskottet

I yttrande 2016/17:FöU8y konstateras att det förändrade omvärldsläget gör att åtgärder för att öka tillgängligheten inom JAS 39C/D-system är av stor betydelse. Försvarsutskottet anser därför att finansutskottet bör föreslå att riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygplan JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet. Utskottet har i övrigt inga synpunkter på regeringens förslag i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet

I yttrande 2016/17:UbU10y tillstyrker utbildningsutskottet regeringens förslag till ändrad ram och ändrade anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Bland annat välkomnar utskottet de investeringar som regeringen har inlett för att stötta skolor med stora utmaningar i syfte att höja resultaten och förstärka likvärdigheten mellan skolor. Utbildningsutskottet instämmer också i regeringens bedömning att anslaget 1:5 behöver ökas och att anslagets ändamål bör ändras i enlighet med det som regeringen föreslår. Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag i berörda delar och avstyrka motionen i motsvarande delar.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Miljö- och jordbruksutskottet

I ett protokollsutdrag tillstyrker miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag som lagts fram i proposition 2016/17:99 vad avser förslagspunkterna 14, 15, 18, 19, 21 och 22 och avstyrker motion 2016/17:3725 (SD) yrkande 1 i berörd del.

I protokollet anmäls en avvikande mening (SD).

Kompletterande information

Migrationsverkets prognos, april 2017

Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet är 34 700 personer, inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland. Planeringsantagandet är samma som i februariprognosen, medan det lägre scenariot innebär en sänkning med 3 000 personer. Samtidigt gjordes bedömningen att det skulle kunna ske en viss ökning av antalet asylsökande under sommaren och hösten 2017.

Med anledning av regeringens beslut den 2 maj 2017 om att inte förlänga id-kontrollerna har Migrationsverket kommenterat hur detta bedöms påverka prognosen från april. Sannolikheten för fler asylsökande bedöms öka, men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står fast, och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget. I och med regeringens beslut bedöms emellertid sannolikheten öka för fler asylsökande under sommaren och hösten 2017. (Källa: Migrationsverkets prognos, april och pressmeddelande i maj.)

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning om att det sedan budgetpropositionen för 2017 lämnades inträffat händelser som föranleder åtgärder redan under innevarande år. Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, de större utmaningar som polisen står inför, rapporterna om allt fler barn och unga som lider av psykisk ohälsa och som därmed är i behov av stöd samt de stora behoven i den sociala barn- och ungdomsvården är de föreslagna förstärkningarna i regeringens proposition väl motiverade. Detsamma gäller för behoven av att förstärka stödet till de mest utsatta skolorna och till förlossningsvården, där läget är ansträngt. Utskottet delar regeringens uppfattning att den lägre avräkningsbara kostnaden för asylsökande medför en ökning av biståndsanslaget, att ökningen av bidrag till läkemedelsförmånerna ska genomföras till följd av ökade kostnader för läkemedel inom förmånerna och en att en ökning av bidrag till klimatinvesteringar ska genomföras till följd av fler ansökningar än beräknat.

Utskottet kan också konstatera att samtliga utskott som lämnat yttranden till finansutskottet tillstyrker regeringens förslag när det gäller deras respektive utgiftsområde samt förslag till inkomstberäkning. Finansutskottet är inte av någon annan uppfattning än att regeringens förslag till riksdagsbeslut ska tillstyrkas.

Därutöver anser finansutskottet, i likhet med försvarsutskottet, att ändamålet för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap ska specificeras så att det framgår att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet, detta mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget.

Sammanfattningsvis tillstyrker utskottet regeringens förslag till vårändringsbudget för 2017 och avstyrker motionsyrkandena.

Beskattning av fastigheter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts av juridiska personer till handlingarna.

Skrivelsen

I skrivelsen (skr. 2016/17:38) som överlämnades till riksdagen den 27 oktober 2016 aviserar regeringen ett kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Bestämmelserna föreslås ändras så att en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Värdet ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Förslaget syftar till att motverka viss skatteplanering som enligt regeringen är vanligt förkommande. Denna skatteplanering bedöms medföra ett betydande skattebortfall. Risken bedöms som stor för att detta skattebortfall fortsätter om inte åtgärder vidtas omedelbart. Enligt regeringen finns det därför särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget fr.o.m. dagen efter överlämnandet av skrivelsen till riksdagen, dvs. fr.o.m. den 28 oktober 2016.

Motionen

I kommittémotion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) anförs att det i skrivelsen saknas underlag för att bedöma om särskilda skäl finns för retroaktiv lagstiftning. Motionärerna anser att regeringen hänvisar till en bristfällig konsekvensanalys av vilken det inte framgår vad som skulle utgöra särskilda skäl. Enligt motionärerna bör en konsekvensanalys på ett betydligt djupare plan analysera och mer utförligt beskriva konsekvenserna av ett lagförslag på ett detaljerat sätt, och då särskilt om regeringen vill införa förändringar av skattelagstiftningen retroaktivt. När konsekvenserna åberopas som skäl för retroaktivitet, måste det kunna ställas krav på en fullgod konsekvensanalys. I motionen framhålls också att regeringen vid ett flertal tillfällen lagt förslag på riksdagens bord i vilka konsekvensutredningarna haft betydande brister, och i några fall har de i praktiken saknats. Motionärerna anser att denna utveckling är oroande och att skattebeslut kräver ett genomarbetat underlag med en redogörelse, så långt det är möjligt, för lagstiftningens följder. Riksdagen bör därför tillkännage för regeringen att kommande proposition bör kompletteras med en utförlig och detaljerad konsekvensanalys.

Skatteutskottets yttrande

Skatteutskottet har inget att invända mot regeringens förslag om beskattning vid överlåtelser av fastigheter till juridiska personer och tillstyrker propositionen i denna del. Utskottet anser vidare att motionens yrkande om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den kommande propositionen ska innehålla en utförlig och detaljerad konsekvensanalys har tillgodosetts i propositionen och avstyrker därför motionen. Utskottet anser att riksdagen bör lägga skrivelse 2016/17:38 till handlingarna.

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet har granskat regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts av juridiska personer. Utskottet föreslår i likhet med skatteutskottet att skrivelsen läggs till handlingarna och att motionsyrkandet avstyrks.

Reservationer

Vårändringsbudget för 2017, punkt 1 (SD)

av Oscar Sjöstedt (SD) och Dennis Dioukarev (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag

Riksdagen godkännerändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag i enlighet med Sverigedemokraternas förslag i bilaga 4.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2016/17:99 punkt 21.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

= utskottet

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

= utskottet

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

= utskottet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

= utskottet

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

= utskottet

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

= utskottet

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

= utskottet

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

= utskottet

Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster för 2017

= utskottet

Ändringar i skatte- och avgiftsregler

= utskottet

Försäljning av fastighet

= utskottet

Godkännande av ändrade beställningsbemyndiganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida belopp som angesiSverigedemokraternas förslag i bilaga 7.

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkande 2 och

bifaller delvis proposition 2016/17:99 punkt 22.

Ställningstagande

Vi sverigedemokrater anser att migrationspolitiken har hanterats på ett närmast destruktivt sätt såväl av nuvarande som av föregående regering. Den förda politiken har satt landet i den djupaste krisen i modern tid. Som en konsekvens av detta föreslår regeringen återigen en ökning av anslaget på migrationsområdet. Detta scenario skulle aldrig ha inträffat med en långsiktig och mer ansvarstagande politik. Vi anser att flera av regeringens förslag till nya utgiftsområdesramar och nya anslagsnivåer inom flera utgiftsområden bör avslås. Bland annat bör inte anslaget till Försäkringskassan inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning öka. Det är oansvarigt av regeringen att försöka dölja kostnaden för migrationen genom anslagsomflyttningar av administrativ karaktär. Att byta myndighet för handläggning av etableringsersättningen till nyanlända är en ineffektiv åtgärd och en respektlös hantering av statens finanser som inte bör accepteras.

Det är oklart vad de ökade medlen på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ska användas till, varför den föreslagna ökningen bör avslås.

Yrkeshögskolorna tjänar ett viktigt syfte, och att dra ned detta anslag är inte konstruktivt, varför anslaget inte bör minskas.

Det är också destruktivt och märkligt att dra ned anslaget till Vetenskapsrådet i en tid då relevant forskning är viktigare är någonsin, varför anslaget inte bör minskas.

Ökade resurser till laddinfrastrukturer anser vi är onödigt då pengarna skulle kunna användas till viktigare ändamål i samhällsekonomin, varför anslaget inte bör utökas.

Vi sverigedemokrater kan inte heller ställa oss bakom regeringens förslag om att den ska bemyndigas att under 2017 för anslaget 4:1 Åtgärder mot segregation ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 100 miljoner kronor. Verksamheten är ospecificerad, varför förslaget bör avslås.

Sammantaget anser vi att summan av anslagsförändringar på statens budget bör vara ca 1,3 miljarder kronor lägre än i regeringens förslag. Det innebär att utgiftsramarna för utgiftsområden och anslag för 2017 ska ändras i enlighet med vårt förslag i bilaga 4 i betänkandet.

Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2017, punkt 1 (M, C, L, KD)

Ulf Kristersson (M), Maria Plass (M), Jörgen Andersson (M), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Jakob Forssmed (KD) och Mathias Sundin (L) anför:

Vi inom Alliansen ser regeringens förslag till vårändringsbudget som ett sätt för regeringen att korrigera sin egen budget för innevarande år. Det är en budget som vilar på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Vi står inte bakom den beslutade budgeten och föreslår därför inte heller några ändringar med anledning av regeringens vårändringsbudget. För att förverkliga vår politik behövs en helt annan inriktning, och vi deltar därför inte i beslutet om Vårändringsbudget för 2017.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2016/17:99

Proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 2 och 4.1).

2.Riksdagen godkänner att regeringen genom försäljning överlåter fastigheten Stockholm Svea Artilleri 2 i Stockholm (avsnitt 4.3).

3.Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med en försäljning enligt 2 får avräknas mot intäkterna från försäljningen (avsnitt 4.3).

4.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 6:4 Svensk författningssamling under utgiftsområde 1 Rikets styrelse (avsnitt 5.1).

5.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).

6.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).

7.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (avsnitt 5.5).

8.Riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter för tillsyn som Folkhälsomyndigheten tar ut med stöd av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för finansiering av tillsyns-verksamheten (avsnitt 5.8).

9.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 5.12).

10.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om medlemskap i Cancer Core Europe och att under 2017–2021 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år (avsnitt 5.12).

11.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 besluta om förvärv av aktier i Infrafrontier GmbH till ett belopp om högst 20 000 kronor och att under 2017–2019 för anslaget 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om kapitaltillskott till bolaget på högst 500 000 kronor per år (avsnitt 5.12).

12.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 5.13).

13.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 5.13).

14.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 5.15).

15.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Elbusspremie under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 5.15).

16.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.16).

17.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:12 Transportstyrelsen under utgiftsområde 22 Kommunikationer (avsnitt 5.16).

18.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 5.17).

19.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (avsnitt 5.17).

20.Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2017 (avsnitt 4.4 tabell 4.1).

21.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.

22.Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2.

Följdmotionen

2016/17:3725 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD):

1.Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.1 i motionen.

2.Riksdagen beslutar att bemyndiga regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1.2 i motionen.

Skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer.

Följdmotionen

2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den kommande propositionen ska innehålla en utförlig och detaljerad konsekvensanalys och tillkännager detta för regeringen.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

BILAGA 3

Utskottets förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde/

Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/anvisat
anslag

Förändring av ram/
anslag

Ny ram/
Ny anslags-

nivå

1

Rikets styrelse

13 268 476

44 200

13 312 676

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 379 026

9 500

7 388 526

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 736 126

15 000

2 751 126

6:1

Allmänna val och demokrati

87 340

5 000

92 340

6:3

Datainspektionen

54 354

14 200

68 554

6:4

Svensk författningssamling

1 300

500

1 800

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

15 258 562

25 000

15 283 562

1:11

Finansinspektionen

512 180

25 000

537 180

4

Rättsväsendet

42 466 641

1 350 000

43 816 641

1:1

Polismyndigheten

21 922 144

700 000

22 622 144

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 338 657

650 000

2 988 657

5

Internationell samverkan

1 913 291

105 900

2 019 191

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

92 000

1 420 554

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

29 400

3 900

33 300

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

164 215

10 000

174 215

6

Försvar och samhällets krisberedskap

50 254 364

485 000

50 739 364

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

32 533 082

325 000

32 858 082

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

10 369 356

80 000

10 449 356

1:8

Försvarets radioanstalt

979 689

10 000

989 689

2:4

Krisberedskap

1 121 857

60 000

1 181 857

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 062 445

10 000

1 072 445

7

Internationellt bistånd

34 990 005

1 296 237

36 286 242

1:1

Biståndsverksamhet

33 706 103

1 288 622

34 994 725

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 095 848

7 615

1 103 463

8

Migration

32 580 319

105 000

32 685 319

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

1 042 723

–85 000

957 723

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

396 150

190 000

586 150

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

68 496 164

1 908 000

70 404 164

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

24 049 736

1 103 000

25 152 736

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

2 729 286

500 000

3 229 286

1:8

Bidrag till psykiatri

1 108 993

100 000

1 208 993

1:10

E-hälsomyndigheten

144 051

20 000

164 051

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

2 473 858

–30 000

2 443 858

4:6

Statens institutionsstyrelse

946 750

65 000

1 011 750

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

711 815

150 000

861 815

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

107 051 805

29 000

107 080 805

2:1

Försäkringskassan

8 395 404

29 000

8 424 404

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

75 656 514

500

75 657 014

2:1

Arbetsmiljöverket

738 917

–500

738 417

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

1 000

33 222

16

Utbildning och universitetsforskning

72 381 263

676 450

73 057 713

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

2 868 670

642 500

3 511 170

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

177 325

17 500

194 825

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 171 588

–10 000

2 161 588

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 844 916

–44 550

5 800 366

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

71 000

351 061

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

14 521 254

0

14 521 254

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 128 591

–6 200

1 122 391

8:3

Bidrag till vissa museer

52 214

6 200

58 414

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

6 764 560

10 000

6 754 560

1:4

Boverket

253 791

–10 000

243 791

20

Allmän miljö- och naturvård

8 403 539

506 000

8 909 539

1:13

Internationellt miljösamarbete

20 900

13 000

33 900

1:17

Klimatinvesteringar

700 000

500 000

1 200 000

1:18

Elbusspremie

100 000

–7 000

93 000

22

Kommunikationer

55 114 917

43 000

55 157 917

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

24 107 726

16 000

24 123 726

1:7

Trafikavtal

900 000

20 000

920 000

1:12

Transportstyrelsen

2 086 091

7 000

2 093 091

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 189 401

15 500

17 204 901

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

30 000

154 349

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 498 000

–31 000

6 467 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

130 000

31 000

161 000

1:14

Livsmedelsverket

317 491

2 600

320 091

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

145 160

–5 600

139 560

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 495 431

–11 978

3 483 453

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 028 409

478

2 028 887

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

6 579 787


Bilaga 4

Regeringens och motionärernas förslag till ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde/

Anslag (ramanslag)

Beslutad ram/anvisat
anslag

Förändring av ram/
anslag

Ny ram/
Ny anslags-

nivå

Avvikelse (SD)

1

Rikets styrelse

13 268 476

44 200

13 312 676

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 379 026

9 500

7 388 526

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 736 126

15 000

2 751 126

6:1

Allmänna val och demokrati

87 340

5 000

92 340

6:3

Datainspektionen

54 354

14 200

68 554

6:4

Svensk författningssamling

1 300

500

1 800

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

15 258 562

25 000

15 283 562

1:11

Finansinspektionen

512 180

25 000

537 180

4

Rättsväsendet

42 466 641

1 350 000

43 816 641

1:1

Polismyndigheten

21 922 144

700 000

22 622 144

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 338 657

650 000

2 988 657

5

Internationell samverkan

1 913 291

105 900

2 019 191

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

92 000

1 420 554

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

29 400

3 900

33 300

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

164 215

10 000

174 215

6

Försvar och samhällets krisberedskap

50 254 364

485 000

50 739 364

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

32 533 082

325 000

32 858 082

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

10 369 356

80 000

10 449 356

1:8

Försvarets radioanstalt

979 689

10 000

989 689

2:4

Krisberedskap

1 121 857

60 000

1 181 857

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 062 445

10 000

1 072 445

7

Internationellt bistånd

34 990 005

1 296 237

36 286 242

1:1

Biståndsverksamhet

33 706 103

1 288 622

34 994 725

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 095 848

7 615

1 103 463

8

Migration

32 580 319

105 000

32 685 319

32495 319

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

1 042 723

85 000

957 723

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

396 150

190 000

586 150

–190 000

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

68 496 164

1 908 000

70 404 164

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

24 049 736

1 103 000

25 152 736

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

2 729 286

500 000

3 229 286

1:8

Bidrag till psykiatri

1 108 993

100 000

1 208 993

1:10

E-hälsomyndigheten

144 051

20 000

164 051

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

2 473 858

30 000

2 443 858

4:6

Statens institutionsstyrelse

946 750

65 000

1 011 750

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

711 815

150 000

861 815

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

107 051 805

29 000

107 080 805

107051 805

2:1

Försäkringskassan

8 395 404

29 000

8 424 404

–29 000

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

75 656 514

500

75 657 014

75657 514

2:1

Arbetsmiljöverket

738 917

500

738 417

500

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

1 000

33 222

16

Utbildning och universitetsforskning

72 381 263

676 450

73 057 713

72469 763

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

2 868 670

642 500

3 511 170

–642 500

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

177 325

17 500

194 825

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 171 588

10 000

2 161 588

10 000

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 844 916

44 550

5 800 366

44 550

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

71 000

351 061

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

14 521 254

0

14 521 254

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 128 591

6 200

1 122 391

8:3

Bidrag till vissa museer

52 214

6 200

58 414

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

6 764 560

10 000

6 754 560

1:4

Boverket

253 791

10 000

243 791

20

Allmän miljö- och naturvård

8 403 539

506 000

8 909 539

  8409 539

1:13

Internationellt miljösamarbete

20 900

13 000

33 900

1:17

Klimatinvesteringar

700 000

500 000

1 200 000

–500 000

1:18

Elbusspremie

100 000

7 000

93 000

22

Kommunikationer

55 114 917

43 000

55 157 917

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

24 107 726

16 000

24 123 726

1:7

Trafikavtal

900 000

20 000

920 000

1:12

Transportstyrelsen

2 086 091

7 000

2 093 091

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 189 401

15 500

17 204 901

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

30 000

154 349

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 498 000

31 000

6 467 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

130 000

31 000

161 000

1:14

Livsmedelsverket

317 491

2 600

320 091

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

145 160

5 600

139 560

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 495 431

11 978

3 483 453

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 028 409

478

2 028 887

Summa anslagsförändring på ändringsbudget

6 579 787

–1306 450

Bilaga 5

Utskottets förslag till ändrad beräkning av inkomsterna för 2017

Finansutskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2016/17:99 punkt 20). Oppositionen har inte lämnat några motförslag.

Tusental kronor

Inkomsttitel

Godkänd beräkning

Förändring av beräkning

Ny beräkning

1311

Skatt på kapital

76168 272

311 392

76479 664

3125

Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0

104 000

104 000


Bilaga 6

Utskottets förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde/

Anslag (ramanslag)

Avvikelse från regeringen

Utskottets

förslag

Tidsperiod

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

±0

114 000

2018–2021

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation

±0

100 000

2018-2025

16

Utbildning och universitetsforskning

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

±0

100 000

2018–20221

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn

±0

9 800

2018–2021

20

Allmän natur- och miljövård

1:18

Elbusspremie

±0

40 000

2018–2019

22

Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

±0

3180 000

2018–2050

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

±0

3660 000

2018–2021

1:14

Trängselskatt i Göteborg

±0

1600 000

2018–2037

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

±0

145 000

2018–20222

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

±0

0

2018–20263

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

±0

0

2018–20264

24

Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling

±0

101 000

2018–2019

Summa förändrade beställningsbemyndiganden

±0

9049 800

1 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2019 till 2018–2021.

2 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2020 till 2018–2022.

3 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2023 till 2018–2026.

4 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2023 till 2018–2026.


Bilaga 7

Regeringens och motionärernas förslag till ändrade beställningsbemyndiganden 2017

Tusental kronor

Utgiftsområde/

Anslag (ramanslag)

Beslut beställnings-bemyndigande

Förändring av beställnings-bemyndigande

Nytt

beställnings-bemyndigande

Tidsperiod

Avvikelse (SD)

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

925 000

114 000

1039 000

2018–2021

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

4:1

Åtgärder mot segregation

0

100 000

100 000

2018–2025

–100 000

16

Utbildning och universitetsforskning

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

1700 000

100 000

1800 000

2018–2022

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn

28 000

9 800

37 800

2018–20211

20

Allmän natur- och miljövård

1:18

Elbusspremie

0

40 000

40 000

2018–2019

22

Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

93000 000

3180 000

96180 000

2018–2050

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

23 500 000

3 660 000

27 160 000

2018–2021

1:14

Trängselskatt i Göteborg

5 500 000

1 600 000

7 100 000

2018–2037

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

100 000

145 000

245 000

2018–20222

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

12 524 000

0

12 524 000

2018–20263

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

9 093 000

0

9 093 000

2018–20264

24

Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling

600 000

101 000

701 000

2018–2019

Summa beställningsbemyndiganden

9 049 800

–100 000

1 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2019 till 2018–2021.

2 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2020 till 2018–2022.

3 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2023 till 2018–2026.

4 Beställningsbemyndigandets tidsperiod ändras från 2018–2023 till 2018–2026.