Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Vårändringsbudget för 2014

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU21

Vårändringsbudget för 2014 och äganderätten till Karlskronavarvet (FiU21)

Statens budget för 2014 ändras. Ändringarna gäller totalt 23 anslag inom 7 utgiftsområden. 13 anslag höjs och 10 sänks. Ändringarna betyder att anslagen på statens budget ökar med 2,1 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten att köpet av stridsflygsystemet Jas 39 E även ska få omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan.

Regeringen tar även upp att Försvarsmaktens undervattensförmåga har stor betydelse för landets säkerhet. Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att se till att statens möjlighet till inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet säkras. På Karlskronavarvet tillverkas ubåtar och annan materiel med stor betydelse för försvarets undervattensförmåga. Saab AB förhandlar i dagsläget om att köpa Karlskronavarvet. Regeringen ska kunna ingå avtal med Saab för kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador på varvets fastigheter fram till dess att företaget köpt varvet.

Datum för beslutet: 11 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Riksdagen beslutar om ett bemyndigande och ett tillkännagivande när det gäller verksamheten vid Karlskronavarvet.Bifall till proposition. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:FiU21 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlas Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen.
Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om ändrade ramar och ändrade anslag. Motionerna avstyrks. Utskottets förslag till riksdagsbeslut avser ändringar av nivån på 23 anslag inom 7 utgiftsområden. Detta medför att 13 anslag höjs och att 10 anslag sänks. De föreslagna ökningarna av anslagen uppgår till 3,3 miljarder kronor och de föreslagna minskningarna till 1,2 miljarder kronor. Anslagsförändringarna innebär att anvisade medel ökar med 2,1 miljard kronor netto.
Utskottet tillstyrker förslagen i propositionen om ändrade bemyndiganden att ingå ekonomiska åtaganden och förslag om att ändra användningen av fyra anslag. Utskottet tillstyrker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-05
Betänkande publicerat: 2014-06-09
Trycklov: 2014-06-05
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:FiU21
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-11
4

Beslut

Beslut: 2014-06-11
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar