Utvidgning av insättningsgarantin

Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 oktober 2008

Beslut

Insättningsgarantin utvidgas (FiU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Den statliga insättningsgarantin höjs från 250 000 till 500 000 kronor. Insättningsgarantin ska täcka alla slag av insättningar på bankkonton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar skydd för kundernas insättningar i bland annat banker om banken skulle gå i konkurs. Regeringen får vidare möjlighet att utvidga garantin till utländska kreditinstitut med filial i Sverige så att insättare kan få en ersättning som motsvarar vad som skulle ha betalats ut enligt insättningsgarantin i institutets hemland. Ändringarna i insättningsgaranti ska gälla från den 6 oktober 2008.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 1 och 3, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-21
Justering: 2008-10-23
Betänkande publicerat: 2008-10-24
Trycklov: 2008-10-23
Betänkande 2008/09:FiU14

Insättningsgarantin utvidgas (FiU14)

Den statliga insättningsgarantin höjs från 250 000 till 500 000 kronor. Insättningsgarantin ska täcka alla slag av insättningar på bankkonton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Insättningsgarantin innebär att staten garanterar skydd för kundernas insättningar i bland annat banker om banken skulle gå i konkurs. Regeringen får vidare möjlighet att utvidga garantin till utländska kreditinstitut med filial i Sverige så att insättare kan få en ersättning som motsvarar vad som skulle ha betalats ut enligt insättningsgarantin i institutets hemland. Ändringarna i insättningsgaranti ska gälla från den 6 oktober 2008. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-29
4

Beslut

Beslut: 2008-10-29
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgning av insättningsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige, med den ändringen att 1 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
c) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med den ändringen att 8 kap. 22 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:49 punkt 2, bifaller delvis proposition 2008/09:49 punkterna 1 och 3 samt avslår motion 2008/09:Fi209.

2. Nytt anslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) anvisar 1 000 000 kronor för 2008 på ett nytt ramanslag 92:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.,
b) minskar ramanslaget 92:2 Oförutsedda utgifter under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. med 1 000 000 kronor för 2008,
c) bemyndigar regeringen att under 2008 besluta att ramanslaget 92:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden, samt
d) bemyndigar regeringen att under 2008 för anslaget 92:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ikläda staten ekonomiska förpliktelser som medför behov av framtida anslag efter 2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:49 punkterna 4-6.