Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU1

Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 62,2 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2014. De största anslagen går till statlig assistansersättning (23,2 miljarder kronor), läkemedelsförmåner (21,2 miljarder kronor) och tandvårdsförmåner (5,7 miljarder kronor).

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast följa upp om det statliga tandvårdsstödet och högkostnadsskyddet är rätt utformade, om de når rätt målgrupper och om de effektivt bidrar till en god tandhälsa. Tillkännagivandet bygger på två motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att finansieringen av Rett Center bör bli mer långsiktig. Rett Center är ett nationellt center för Retts syndrom, en ovanlig neurologisk störning. Centret får i dag statlig finansiering för ett år i taget. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma i vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag som ger regeringen rätt att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för perioden 2015-2016. Tillkännagivandet bygger på motioner från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Datum för beslutet: 17 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om en uppföljning av om det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet är rätt utformade och att de var för sig träffar rätt målgrupper och är effektiva medel för att nå tandvårdslagens (1985:125) mål om en god tandhälsa. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So611 (S) och 2013/14:So657 (S) yrkande 31. Vidare tillkännager riksdagen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen i Vårändringsbudgeten för 2014 med ett förslag om bemyndigande att under 2014 besluta om bidrag till Rett Center för betalning under 2015-2016 från anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2013/14:So400 (V) yrkande 36, 2013/14:So531 (SD) och 2013/14:So657 (S) yrkande 28. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SoU1 (pdf, 579 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Vidare behandlas ca 160 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Bland motionsyrkandena finns alternativa budgetförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Drygt 80 motionsyrkanden som tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden behandlas förenklat.

I betänkandet behandlas även regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening, samt ett utskottsinitiativ i anslutning till detta förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

103 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-06
Trycklov: 2013-12-06
Reservationer 10
Betänkande 2013/14:SoU1
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-16
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar