Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att drygt 10,8 miljarder kronor ska användas till utgiftsområdet statsskuldsräntor med mera för 2016.

Finansutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterar bland annat att regeringen i budgetpropositionen ger en väl avvägd beskrivning av ränteutvecklingen på statsskulden.

Datum för beslutet: 17 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:FiU4 (pdf, 512 kB)
Sammanfattning
Finansutskottet behandlar utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2015/16:1 utg.omr. 26) och en motion som har väckts under den allmänna motionstiden 2015/16.
Regeringen föreslår att anslagen för utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. uppgår till 10,8 miljarder kronor för 2016.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet och avstyrker motionen med anledning av att motionsyrkandet är identiskt med regeringens förslag och därmed har tillgodosetts.
I betänkandet finns ett särskilt yttrande (L).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Anslagen för 2016 inom utgiftsområde 26

Statsskuldsräntor m.m.

Propositionen

Motionen

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-24
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-08
Betänkande 2015/16:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att drygt 10,8 miljarder kronor ska användas till utgiftsområdet statsskuldsräntor med mera för 2016.

Utskottet konstaterar bland annat att regeringen i budgetpropositionen ger en väl avvägd beskrivning av ränteutvecklingen på statsskulden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2016 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt utskottets förslag i bilaga 2.