Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om drygt 5,3 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2015. I utgiftsområdet ingår näringspolitiska insatser, utrikeshandel och främjande av handel och investeringar. Allianspartiernas förslag innebär ändringar i förhållande till regeringens förslag i tre av anslagen. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - Forskning och utveckling, som får knappt 2,5 miljarder kronor.

Vidare sa riksdagen ja till regeringens förslag om ett nytt mål för näringspolitiken. Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ett ändrat uppdrag för Fouriertransform AB. Avslutningsvis lade riksdagen regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 17 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU1 (pdf, 543 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas budgetpropositionen för 2015 (2014/15:1) vad gäller utgiftsområde 24 Näringsliv, 3 motioner från den allmänna motionstiden och regeringens skrivelse Riksrevision­ens rapport om statens insatser för riskka­pitalförsörjning (skr. 2013/14:235).
Utskottet föreslår att riksdagen anvisar anslagen inom ramen för utgiftsom­rådet, totalt ca 5,3 miljarder kronor, i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämmer med förslaget i den gemensamma motionen 2014/14:2983 från Mode­rata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet libe­ralerna och Kristdemokra­terna, som därmed tillstyrks av utskottet i de berörda delarna. Utskottets förslag, vilket utgår från den utgiftsram riksdagen fast­ställde den 3 december 2014, innebär ändringar i förhållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

3 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-12
Betänkande 2014/15:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om drygt 5,3 miljarder kronor till utgiftsområdet Näringsliv för 2015. I utgiftsområdet ingår näringspolitiska insatser, utrikeshandel och främjande av handel och investeringar. Allianspartiernas förslag innebär ändringar i förhållande till regeringens förslag i tre av anslagen. Mest pengar går till Verket för innovationssystem - Forskning och utveckling, som får knappt 2,5 miljarder kronor.

Vidare föreslår näringsutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett nytt mål för näringspolitiken. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ett ändrat uppdrag för Fouriertransform AB. Utskottet föreslår till sist att riksdagen lägger regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-15
Debatt i kammaren: 2014-12-16
4

Beslut

Beslut: 2014-12-17
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har angett, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2015 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 100 000 000 kronor under 2016-2020,
2. under 2015 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 241 000 000 kronor under 2016-2018,
3. under 2015 för anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2016-2018,
4. under 2015 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor,
5. under 2015 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
6. för 2015 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån för systemet med statsstödda exportkrediter i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 80 000 000 000 kronor.


För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Mål för näringspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att det tidigare målet för näringspolitiken upphör att gälla och godkänner det mål för näringspolitiken som regeringen föreslår.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Fouriertransform AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument