Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2016. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 18,9 miljarder kronor. De största anslagen går till gårdsstöd (drygt 7,6 miljarder), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (4 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (1,8 miljarder).

Riksdagen ger även regeringen i uppdrag att ge en tydligare resultatredovisning nästa år. Detta för att ge bättre förutsättningar för uppföljningen. Det handlar bland annat om en bättre anknytning till förra årets beslut om det nya övergripande målet för utgiftsområdet, att det finns särskilda resultatskrivelser gällande vissa områden, samt att indikatorer och delmål tas fram för vissa resultatområden.

Datum för beslutet: 16 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU2 (pdf, 1018 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel och 19 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2015/16. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt 18,9 miljarder kronor för 2016. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.
Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför i det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-17
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:MJU2
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-15
Debatt i kammaren: 2015-12-16
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar