Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till så kallade areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Riksdagen sa också delvis ja till regeringens förslag, bland annat när det gäller nytt mål för området.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 15,5 miljarder kronor. Mest pengar går till gårdsstöd (drygt 6 miljarder) och åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3 miljarder).

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2014/15:2358, yrkande 8, 2014/15:2454 yrkande 31 och 32 samt 2014/15:2974 yrkande 1-3, 5 och 19. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:MJU2 (pdf, 758 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel och motioner med dels ett alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, dels ett alternativt budgetförslag från Sverige­demokraterna. Utskottet behandlar även andra motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.
Den 3 december fastställde riksdagen utgiftsramen för utgiftsområde 23 till 15 656 027 000 kronor. I detta betänkande tillstyrker utskottet att riksdagen anvisar anslagen i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag om fördelning av anslag och anslagsvillkor inom utgiftsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

40 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2014-12-15
Trycklov: 2014-12-15
Betänkande 2014/15:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till så kallade areella näringar, landsbygd och livsmedel. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen delvis säger ja till regeringens förslag, bland annat när det gäller nytt mål för området.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 15,5 miljarder kronor. Mest pengar går till gårdsstöd (drygt 6 miljarder) och åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (knappt 3 miljarder).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
3 förslagspunkter

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för utgiftsområde 23

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 23 som regeringen föreslår och godkänner att de tidigare målen för utgiftsområde 23 upphör att gälla.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23.


För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Anslag inom utgiftsområde 23

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 3.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att

1. under 2015 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2016, 37 000 000 kronor 2017 och 46 000 000 kronor 2018-2022,

2. för 2015 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,

3. under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2016 och 39 000 000 kronor 2017,

4. under 2015 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 194 000 000 kronor 2016-2023,

5. under 2015 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 915 000 000 kronor 2016-2023,

6. under 2015 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 306 115 000 kronor 2016-2022,

7. under 2015 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 681 705 000 kronor 2016-2022,

8. under 2015 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2016-2021. 


För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument