Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av närmare 7,7 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2016. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora poster är klimatinvesteringar och andra åtgärder som syftar till att minska klimatpåverkan, åtgärder för havs- och vattenmiljö samt forskning.

Regeringen föreslår en kraftig ökning av anslagen för utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård som helhet. Några anslag får betydande tillskott. Riksdagen uppmanade regeringen att i kommande budgetpropositioner rapportera hur pengarna används och vilka resultat som uppnås.

Riksdagen gav också regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2013. EU:s ansvarsfördelningsbeslut reglerar EU-ländernas årliga utsläppsutrymme mellan 2013 och 2020.

Datum för beslutet: 15 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU1 (pdf, 943 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och 37 motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2015/16. Bland motionsyrkandena finns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet (numera Liberalerna) och Kristdemokraterna.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt närmare 7,7 miljarder kronor för 2016. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om bemyndigande att genomföra borttagning av utsläppsenheter och om ekonomiska åtaganden.
Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och föreslår att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-17
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-07
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:MJU1
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-11
Debatt i kammaren: 2015-12-14
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar