Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till regional tillväxt för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för regional tillväxt är drygt 3,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. I summan ingår även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Datum för beslutet: 3 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:NU2 (pdf, 371 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar näringsutskottet regeringens förslag i budget­propo­sitionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 5 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden hösten 2015. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Center­partiet och Kristdemokraterna.
Utskottet föreslår att riksdagen för 2016 anvisar anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överens­stämmer med förslaget i budgetpropositionen för 2016. När det gäller anslagens ändamål tydliggör utskottet att det är de ändamål för anslagen som redovisas i budgetpropositionen som ska gälla. Utskottet har heller inte något att invända när det gäller de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-03
Justering: 2015-11-24
Trycklov: 2015-12-01
Betänkande 2015/16:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om fördelningen av pengar till regional tillväxt för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för regional tillväxt är drygt 3,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. I summan ingår även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-01
Debatt i kammaren: 2015-12-02
4

Beslut

Beslut: 2015-12-03
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 19

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 19 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 993 000 000 kronor under 2017-2023,
2. under 2016 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor under 2017-2023.