Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till bostadsbyggande, energieffektivisering och renovering (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2016. Sammanlagt går 7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Satsningar görs även på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Riksdagen sa ja till ett nytt mål för konsumentpolitiken.

Riksdagen gjorde också två tillkännagivanden om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör

  • utreda åtgärder som kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år
  • ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.
Beslutat: 9 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör utreda åtgärder som sammantaget kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år samt ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-03
Justering: 2015-12-01
Trycklov: 2015-12-02
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:CU1

Pengar till bostadsbyggande, energieffektivisering och renovering (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2016. Sammanlagt går 7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Satsningar görs även på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Civilutskottet säger ja till ett nytt mål för konsumentpolitiken.

Utskottet föreslår också att riksdagen gör två tillkännagivanden om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör

  • utreda åtgärder som kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år
  • ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-04
Debatt i kammaren: 2015-12-07
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konsumentpolitiskt mål för utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för Konsumentpolitik som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 18 punkt 7 och avslår motionerna

2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2704 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3143 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 5.


Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 9,

2015/16:529 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1-3,

2015/16:727 av Rasmus Ling och Emma Hult (båda MP),

2015/16:844 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2015/16:1328 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:1873 av Niklas Karlsson (S) yrkande 2,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 20,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 14 och 32,

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 3-5,

2015/16:2205 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 4,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 8,

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 37,

2015/16:2782 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 6 och 8,

2016/17:583 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2016/17:712 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2016/17:1531 av Sofia Arkelsten m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1576 av Jan Ericson (M),

2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 4,

2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3 och 14,

2016/17:2150 av Håkan Bergman m.fl. (S),

2016/17:2410 av Markus Wiechel (SD),

2016/17:2411 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2016/17:2760 av Lars Eriksson m.fl. (S),

2016/17:2812 av Lawen Redar m.fl. (S),

2016/17:2813 av Lawen Redar m.fl. (S),

2016/17:3089 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C),

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 4,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5, 11, 16 och 40,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 5, 6 och 8,

2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 9, 11 och 13 samt

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 15, 23 och 32.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 0 0 34 14
MP 17 0 2 6
C 0 19 0 3
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 128 116 36 69


2. Bostadspolitiskt mål för utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:373 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 2 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 0 14 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 147 116 18 68


3. Anslag inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2350 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 1 och 28,

2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-6,

2015/16:3143 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkande 1 och

2015/16:3157 av Ola Johansson m.fl. (C) samt

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 18 punkt 8.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden


Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2017-2024,
2. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
3. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor,
4. under 2016 för anslaget 1:12 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor 2017-2019,
5. att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 700 000 000 kronor 2017 och 2018,
6. under 2016 för anslaget 1:15 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor 2017-2019.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 18 punkterna 1-3, 5, 4 och 6 samt avslår motion

2015/16:3143 av Robert Hannah m.fl. (FP) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 2 0 68 14
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 1 18 3
V 18 0 0 3
L 2 0 12 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 135 35 111 68


4. Stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 10,

2015/16:2019 av Markus Wiechel (SD) yrkande 13 och

2015/16:3109 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

5. Finansiering av och tillgång till geodata

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1801 av Solveig Zander (C),

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9,

2015/16:791 av Robert Hannah och Mathias Sundin (båda FP) yrkandena 1-3 och

2015/16:2039 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 15.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 69 0 1 14
SD 0 0 34 14
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 214 32 35 68


6. Översyn av Lantmäteriet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

7. Snabbare plan- och bygglovsprocess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder som kan leda till en snabbare plan- och bygglovsprocess och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 1.

Reservation 9 (V)

8. Fler bygglovsbefriade åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att fler åtgärder bör bli bygglovsbefriade och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 3 och

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 10 (V)