Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU1

Pengar till bostadsbyggande, energieffektivisering och renovering (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2016. Sammanlagt går 7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till investeringsstöd för hyres- och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande samt energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer. Satsningar görs även på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Riksdagen sa ja till ett nytt mål för konsumentpolitiken.

Riksdagen gjorde också två tillkännagivanden om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör

  • utreda åtgärder som kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år
  • ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.
Datum för beslutet: 9 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen senast den 1 januari 2017 bör utreda åtgärder som sammantaget kan förkorta plan- och bygglovsprocessen med upp till ett år samt ha återkommit till riksdagen med förslag om lagändringar som innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:CU1 (pdf, 626 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar civilutskottet förslag i budgetpropositionen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1) som avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik tillsammans med motionsförslag i anknytande frågor. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen för 2016 och vissa bemyndiganden för ekonomiska åtaganden inom utgiftsområde 18 samt ett nytt konsumentpolitiskt mål för utgiftsområdet. Förslagen i motionerna avser förutom dessa frågor även förslag om tillkännagivanden som inte kan påverka anslagsbehovet för 2016 samt två frågor om plan- och bygglagstiftningen.
Civilutskottet tillstyrker regeringens förslag om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 18 samt om bemyndiganden. Förslagen innebär bl.a. att det anslås medel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-03
Justering: 2015-12-01
Trycklov: 2015-12-02
Reservationer 10
Betänkande 2015/16:CU1
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-04
Debatt i kammaren: 2015-12-07
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar