Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2015. Det innebär att riksdagen även sa nej till regeringens förslag om att inrätta två nya bidrag till energieffektivisering av vissa bostäder och till upprustning av skollokaler.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 1,2 miljarder. Mest pengar går till Lantmäteriet (503 miljoner kronor), Boverket (225 miljoner kronor) och Konsumentverket (135 miljoner kronor).

Datum för beslutet: 11 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2014/15:2953 yrkande 1. Delvis bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:CU1 (pdf, 476 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar civilutskottet förslag i budgetpropositionen för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1) som avser utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik tillsammans med motionsförslag i anknytande frågor som väckts under årets allmänna mo­tionstid. Förslagen i propositionen avser anslagsfördelningen inom utgiftsområdet för 2015 och vissa bemyndiganden för anslag m.m. I en gemensam mo­tion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna – motion 2014/15:2953 – finns förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet för 2015. Övriga motioner avser dels statliga stödformer där de föreslagna åtgärderna inte påverkar anslagsbehovet för 2015, dels ett nytt bostadspolitiskt mål för utgiftsområde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-11-18
Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:CU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-10
Debatt i kammaren: 2014-12-11
4

Beslut

Beslut: 2014-12-11
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar