Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till utbildning och universitetsforskning. Förslaget innebär ändringar i 64 av de 99 anslag som regeringen har föreslagit och att ett anslag som regeringen har föreslagit inte införs. Dessutom föreslås ett nytt anslag, lågstadielyftet. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 63,6 miljarder kronor. Mest pengar går till Vetenskapsrådet - forskning och forskningsinformation (drygt 5,6 miljarder), maxtaxa i förskola och fritidshem med mera (knappt 4,1 miljarder) samt utveckling av skolväsendet (drygt 3,7 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att en students högskoleutbildning som sker inom ramen för samarbete mellan ett statligt och ett utländskt lärosäte inte måste vara avgiftsfri. Dessa regler börjar gälla den 1 februari 2015.

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-9 och 12-17 samt delvis bifall till propositionen punkterna 10 och 18. Avslag på propositionen punkt 11. Delvis bifall till motion 2014/15:2839. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU1 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och motioner som huvudsakligen rör statens budget för 2015. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från allianspartierna, dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, respektive Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrker motionerna 2014/15:2317 yrkande 16, 2014/15:2454 yrkande 14, 2014/15:2574 yrkandena 4, 6, 7, 11 och 12, 2014/15:2757, 2014/15:2839 yrkandena 2–14, 20, 33, 35, 36, 42 och 43 samt tillstyrker delvis motion 2014/15:2839 yrkandena 1, 19, 23, 24 och 31. Samtliga dessa motioner är från allianspartierna och innehåller förslag om anslag för utgiftsområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-16
Trycklov: 2014-12-17
Betänkande 2014/15:UbU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
3 förslagspunkter, 3 acklamationer