Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till studiestöd. Förslaget innebär ändringar i fem av de åtta anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag, examenspremie. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 20,3 miljarder kronor. Mest pengar går till studiemedel (knappt 14,3 miljarder) och studiehjälp (drygt 3,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att studiemedlen höjs med 1001 kronor per studiemånad för heltidsstuderande. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-3 samt delvis bifall till propositionen punkt 4. Bifall till motion 2014/15:2840. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU2 (pdf, 559 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner som rör statens budget för 2015. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från allianspartierna, dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna respektive Sverige­demokraterna.

Utskottet tillstyrker motionerna 2014/15:2574 yrkande 10 och 2014/15:2840 yrkandena 1–5 samt tillstyrker delvis motion 2014/15:2575 yrkande 16 från allianspartierna som innehåller förslag om anslag för utgiftsområdet och avstyrker budgetpropositionen i motstående delar. Regeringens förslag tillstyrks i de delar som inte mött invändningar i de motioner som tillstyrks av utskottet.

Utgifterna för utgiftsområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-16
Trycklov: 2014-12-17
Betänkande 2014/15:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till studiestöd. Förslaget innebär ändringar i fem av de åtta anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag, examenspremie. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 20,3 miljarder kronor. Mest pengar går till studiemedel (knappt 14,3 miljarder) och studiehjälp (drygt 3,4 miljarder).

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att studiemedlen höjs med 1001 kronor per studiemånad för heltidsstuderande. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 15

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15 enligt utskottets förslag i bilaga 3.

b) Lagförslaget
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) med den ändringen att siffrorna "2,8" ska bytas ut mot "2,80".

c) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2015 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 kronor 2016,
2. under 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 206 000 000 000 kronor.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument