Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU2

Pengar till studiestöd (UbU2)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till studiestöd. Förslaget innebär ändringar i fem av de åtta anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag, examenspremie. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 20,3 miljarder kronor. Mest pengar går till studiemedel (knappt 14,3 miljarder) och studiehjälp (drygt 3,4 miljarder).

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att studiemedlen höjs med 1001 kronor per studiemånad för heltidsstuderande. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015.

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-3 samt delvis bifall till propositionen punkt 4. Bifall till motion 2014/15:2840. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU2 (pdf, 559 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 15 Studiestöd och motioner som rör statens budget för 2015. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från allianspartierna, dvs. Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna respektive Sverige­demokraterna.

Utskottet tillstyrker motionerna 2014/15:2574 yrkande 10 och 2014/15:2840 yrkandena 1–5 samt tillstyrker delvis motion 2014/15:2575 yrkande 16 från allianspartierna som innehåller förslag om anslag för utgiftsområdet och avstyrker budgetpropositionen i motstående delar. Regeringens förslag tillstyrks i de delar som inte mött invändningar i de motioner som tillstyrks av utskottet.

Utgifterna för utgiftsområdet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Justering: 2014-12-16
Trycklov: 2014-12-17
Betänkande 2014/15:UbU2
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-18
Debatt i kammaren: 2014-12-19
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation