Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Den så kallade FunkA-utredningen har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar riksdagen. Riksdagen gav genom ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsmarknadspolitik.

Datum för beslutet: 18 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-9. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag och beaktar de remissvar som lämnats på utredningens förslag med bifall till motion 2013/14:A295 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:AU2 (pdf, 794 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2014 med förslag till anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14) och oppositionspartiernas alternativa förslag till anslagsanvisning inom utgiftsområdet. Riksdagen fastställde den 20 november 2013 ramen för utgiftsområdet för 2014 till ca 70,4 miljarder kronor.

I betänkandet behandlas också ett lagförslag som regeringen lämnat i budgetpropositionen om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (Arbetsförmedlingens registerlag) och ett motionsyrkande som väckts med anledning av förslaget.

I betänkandet behandlas slutligen ett hundratal motionsyrkanden om arbetsmarknadspolitiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

85 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-12
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-10
Trycklov: 2013-12-10
Reservationer 19
Betänkande 2013/14:AU2
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-17
4

Beslut

Beslut: 2013-12-18
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar