Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU1

Pengar till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,4 miljarder kronor till integration och jämställdhet för 2014. Den största delen, 7,3 miljarder kronor, går till insatser i samband med flyktingmottagning.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att fler personer som kommer till Sverige genom anhöriginvandring ska få stöd för att snabbare etablera sig i arbets- och samhällslivet, så kallat etableringsstöd. En anhörig till en flykting ska få rätt till stöd om han eller hon har sökt om uppehållstillstånd i Sverige inom sex år från det att personen han eller hon är anhörig till togs emot i en svensk kommun. Tidigare har tidsgränsen gått vid två år. Det har även funnits ett tidsbegränsat undantag från tvåårsregeln som slutar gälla vid årsskiftet 2014. De nya bestämmelserna gäller från den 1 januari 2014.

Datum för beslutet: 11 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:AU1 (pdf, 354 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2014 i den del som avser förslag på anslag inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet samt 18 motionsyrkanden som är anslagspåverkande för 2014. Utgiftsområde 13 omfattar områdena integrationspolitik, politik mot diskriminering och jämställdhetspolitik. I budgetpropositionen föreslår regeringen en medelsanvisning inom utgiftsområdet som är fördelad på nio anslag, varav merparten främst avser insatser i samband med flyktingmottagande. Riksdagen beslutade den 20 november 2013 att ramen 2014 för utgiftsområde 13 uppgår till 12 431 994 000 kronor.

I betänkandet behandlas också regeringens proposition 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen och två motioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-12-03
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Betänkande 2013/14:AU1
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation