Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU3

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa till regeringens förslag om fördelning av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet för familjer och barn är 87,1 miljarder kronor. Pengarna går främst till föräldraförsäkring och barnbidrag.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att höja föräldrapenningens grundnivå från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag från och med den 1 januari 2016.

Datum för beslutet: 9 december 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:SfU3 (pdf, 795 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar socialförsäkringsutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och drygt 90 motionsyrkanden om anslutande frågor som har väckts under allmänna motionstiden 2015/16. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverige­demokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet som totalt uppgår till drygt 87 miljarder kronor. Vidare tillstyrker utskottet rege­ringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Även regeringens förslag om nytt mål för utgiftsområdet tillstyrks. Samtliga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrks.
Moderaterna,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

39 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 15
Betänkande 2015/16:SfU3
3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar