Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2014/15:SfU3

Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn 2015. Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken om höjd föräldrapenningnivå och höjt underhållsstöd. Riksdagen sa också nej till förslaget till nytt mål för familjepolitiken.

Riksdagen riktade vidare uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen som handlar om

  • utökad jämställdhetsbonus
  • anmälan om vård av sjukt barn, föräldrapenning vid hela inskolningen i förskolan och rätt till ersättning vid besök inom mödrahälsovården
  • anmälan om flerbarnstillägg
  • möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 83 miljarder kronor. Mest pengar går till föräldraförsäkringen (drygt 39 miljarder) och barnbidrag (knappt 26 miljarder).

Datum för beslutet: 12 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3. Avslag på propositionen punkt 1 förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken. Avslag på propositionen punkt 2. Bifall till motion om anslag för 2015 inom utgiftsområde 12 och tillkännagivande om utökad jämställdhetsbonus. Bifall till motion med tillkännagivande om barnbidrag. Bifall till motion med tillkännagivande om vissa föräldrapenningsfrågor. Bifall till motion med tillkännagivande om vårdnadsbidrag. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SfU3 (pdf, 824 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar socialförsäkringsutskottet regeringens förslag i budget­propositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och drygt 70 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna finns ett gemensamt alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folk­partiet och Kristdemokraterna (allianspartierna) och ett alternativt budget­förslag från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrker det gemensamma förslaget från allianspartierna om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt drygt 83 miljarder kronor för 2015. Utskottet tillstyrker delvis regeringens förslag till anslag för utgifts­området och avstyrker regeringens förslag till ändringar i socialförsäkrings­balken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

44 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 11
Betänkande 2014/15:SfU3
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-11
Debatt i kammaren: 2014-12-12
4

Beslut

Beslut: 2014-12-12
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar