Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU1

Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1)

Riksdagen sa delvis ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om cirka 12 miljarder kronor i anslag för utgiftsområdet Rikets styrelse för 2015. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen, hovet, presstödet och sametinget.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att några av Presstödskommitténs förslag bör genomföras tidigare än 2017. Regeringen bör redan nu överväga om inte Presstödsnämnden kan infogas i Myndigheten för radio och tv.

Datum för beslutet: 15 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Delvis bifall till en motion om Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om Presstödet och Presstödsnämnden. Avslag på övriga motioner. Redogörelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU1 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar konstitutionsutskottet Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, redogörelsen Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2013 (redog. 2013/14:RS2) och 18 motionsyrkanden som har väckts under den allmänna motionstiden 2014. Bland motionerna finns två alternativa budgetförslag: ett från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna och ett från Sverigedemokraterna. I betänkandet behandlas även riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Utrikesutskottet har yttrat sig över propositionen och motionerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-11
Trycklov: 2014-12-15
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:KU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-12
Debatt i kammaren: 2014-12-15
4

Beslut

Beslut: 2014-12-15
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar