Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande

BOUs betänkande 2001/02:BOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 november 2001

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2002. Riksdagen beslutade också om lagändringar på området. Särskilda bestämmelser ska gälla för bostadsbidraget även under 2002 för dem som har studiestöd. Endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Vidare ska återstående räntebidrag enligt äldre regler utbetalas med ett engångsbelopp i januari 2002. Det görs vissa ändringar i reglerna för investeringsbidraget för studentbostäder. Det inrättas en organisation för fortsatt statligt stöd till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Organisationen ska kunna ge medel för avveckling eller utveckling av tomma lägenheter och medel till rikskapital samt för behov av nedskrivning av fastighetsvärden. Reglerna ändras om eftergift av krav på återbetalning av bostadsbidrag för den som har fått för mycket bidrag. Det ska bli lättare att få sin rätt till eftergift prövad även om man inte anmält sin ändrade inkomst på det sätt som man är skyldig att göra.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

76 motioner, 3 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-30
Justering: 2001-11-20
Trycklov: 2001-11-22
Reservationer 52
Betänkande 2001/02:BOU1

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2002. Riksdagen föreslås också godkänna lagändringar på området. Särskilda bestämmelser ska gälla för bostadsbidraget även under 2002 för dem som har studiestöd. Endast 80 % av studiebidraget ska ingå i den bostadsbidragsgrundande inkomsten vid beräkning av bostadsbidrag. Vidare ska återstående räntebidrag enligt äldre regler utbetalas med ett engångsbelopp i januari 2002. Det görs vissa ändringar i reglerna för investeringsbidraget för studentbostäder. Det inrättas en organisation för fortsatt statligt stöd till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Organisationen ska kunna ge medel för avveckling eller utveckling av tomma lägenheter och medel till rikskapital samt för behov av nedskrivning av fastighetsvärden. Reglerna ändras om eftergift av krav på återbetalning av bostadsbidrag för den som har fått för mycket bidrag. Det ska bli lättare att få sin rätt till eftergift prövad även om man inte anmält sin ändrade inkomst på det sätt som man är skyldig att göra.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-29
4

Beslut

Beslut: 2001-11-29
32 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2002

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskild bestämmelse om bostadsbidrag (bilaga 4). b) Riksdagen godkänner regeringens förslag att räntebidrag enligt 1992 års regler utbetalas som ett engångsbelopp i januari 2002. c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2002 i fråga om anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter om högst 350 miljoner kronor under 2003 2005. d) Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslag under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt vad som i bilaga 3 angivits som utskottets förslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1, utgiftsområde 18, punkterna 1, 2, 4 och 5 samt avslår de i bilaga 2 upptagna motionerna.

2. Utformningen av bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo267, 2001/02:Bo269, 2001/02: Bo290 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Bo307, 2001/02:Bo311, 2001/02: Bo314, 2001/02:Bo318 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo320 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo322 yrkande 1, 2001/02:Bo323 yrkande 2, 2001/02: Bo325 yrkandena 2 5, 2001/02:N224 yrkande 5, 2001/02:N267 yrkande 30, 2001/02:N313 yrkande 2 och 2001/02:N319 yrkande 2 samt 2001/02: So637 yrkande 13.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (m, -)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140116
m069012
c00162
fp00151
kd00375
v100258
mp12004
-0200
Totalt136719448

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0011516
m006912
c16002
fp01501
kd00375
v00358
mp00124
-0020
Totalt161527048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. De bostadspolitiska frågornas behandling i regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo273 och 2001/02:Bo290 yrkande 2.

Reservation 6 (m, -)

4. Bostadsförsörjningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A317 yrkande 10, 2001/02:Bo224 yrkandena 1, 2 och 7 11, 2001/02:Bo246 yrkande 10 samt 2001/02: Bo320 yrkande 9.

Reservation 7 (v)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (m, fp, -)
Reservation 10 (c)

5. Ansvar för frågor om byggkonkurrens

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo320 yrkande 6, 2001/02:Bo324 yrkande 1 och 2001/02:Bo325 yrkande 7.

Reservation 11 (m, -)
Reservation 12 (c, fp, kd)

6. Utredning om hyresbostäder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo325 yrkande 6.

Reservation 13 (m, fp, kd, -)
Reservation 14 (c)

7. Utredning om byggmomsens effekter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo320 yrkande 5 och 2001/02: Bo325 yrkande 18.

Reservation 15 (c, fp, kd)

8. Byggande av vissa typer av bostäder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo221, 2001/02:Bo250, 2001/02: Bo270 och 2001/02:Bo286.

Reservation 16 (m, -)
Reservation 17 (c, mp)

9. Bosparande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo212 och 2001/02:Bo235.

Reservation 18 (m, c, fp, kd, -)

10. Uppföljning av hyresutfallet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo266.

11. Villkoren för investeringsbidrag för ekologisk hållbarhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo308 yrkande 4.

Reservation 19 (m, fp, -)
Reservation 20 (mp)

12. Villkoren för investeringsbidrag för hyresbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo251.

Reservation 21 (m, c, fp, kd, -)

13. Permanenta investeringsbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo290 yrkandena 5 och 6.

Reservation 22 (m, -)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c, fp)
Reservation 25 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140116
m006912
c9063
fp00142
kd00357
v03508
mp12004
-0020
Totalt1353512752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
Totalt0000

Beslut: oavgjort röstresultat

14. Kombination av investeringsbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrade regler för investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter vad gäller frågan om möjlighet att kunna kombinera bidraget med investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1, utgiftsområde 18, punkt 3.

Reservation 26 (m, fp, -)

15. Villkor för investeringsbidraget för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo290 yrkande 8, 2001/02:Bo308 yrkande 5, 2001/02:Bo320 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Bo325 yrkande 12 samt 2001/02:Ub430 yrkande 6.

Reservation 27 (fp, kd)
Reservation 28 (v)
Reservation 29 (c)
Reservation 30 (mp)
Reservation 31 (m, -)

16. Behovet av student- och ungdomsbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo201, 2001/02:Bo225 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Bo290 yrkande 9, 2001/02:Bo298, 2001/02:Bo299, 2001/02:Bo308 yrkande 2, 2001/02:K284 yrkande 17, 2001/02:Kr426 yrkande 3, 2001/02:Ub2 yrkande 6 och 2001/02:Ub553 yrkande 3.

Reservation 32 (m, -)
Reservation 33 (c, fp, kd)
Reservation 34 (v)
Reservation 35 (mp)

17. Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om inrättande av en organisation för fortsatt statligt stöd till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 4 och avslår motionerna 2001/02:Bo290 yrkande 7, 2001/02:N23 yrkande 11, 2001/02:N25 yrkande 11, 2001/02:N27 yrkande 44 samt 2001/02: N31 yrkandena 6 och 7.

Reservation 36 (m, c, fp, kd, -)

18. Boendeintegration

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo243 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ju237 yrkande 17.

Reservation 37 (m, -)
Reservation 38 (c, fp, kd)

19. Reglerna för eftergift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag (bilaga 5). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:9 punkt 5.

20. Fortsatt reformering av kraven på återbetalning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo209, 2001/02:Bo219 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Bo279 samt 2001/02:Sf6 yrkandena 3 och 4.

Reservation 39 (v)
Reservation 40 (kd)
Reservation 41 (m, -)

21. Informationen till bidragshushållen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo241.

22. Bostadsbidragens utformning på längre sikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo219 yrkandena 1 och 4 7, 2001/02:Bo226 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo237 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Bo324 yrkande 12, 2001/02:Bo325 yrkande 19, 2001/02:Sf7 samt 2001/02:Sf397 yrkande 7.

Reservation 42 (m, -)
Reservation 43 (kd)
Reservation 44 (c)
Reservation 45 (fp)
Reservation 46 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150016
m006912
c00162
fp00151
kd00375
v03508
mp12004
-0020
Totalt1273513948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Bostadsbidrag till utbytesstudenter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Bo264 och 2001/02:Bo296.

Reservation 47 (fp)

24. Bostadsbidragsgrundande inkomst för näringsidkare

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo236.

Reservation 48 (m, fp, kd, -)

25. Stipendier i den bostadsbidragsgrundande inkomsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr227 yrkande 12.

26. Bostadsanpassningsbidrag för elsanering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So621 yrkande 6.

Reservation 49 (c, kd, v, mp)

27. Anslagstilldelningen efter 2002

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo316 yrkande 7.

Reservation 50 (m, -)

28. Förvaringen av förrättningsakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo268.

29. Taktila kartor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo208.

Reservation 51 (m, c, fp, kd, -)

30. Nyckeltal för verksamheten vid länsstyrelserna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo316 yrkande 9.

Reservation 52 (m, -)

31. Tillsynen vid länsstyrelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo278.

32. Länsstyrelsernas arbete med miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ341 yrkande 5.