Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU6

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras (UbU6)

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sju år. En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas och bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen. En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt två år.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 23 april 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU6 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, sex följdmotionsyrkanden och tre motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15.
Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionsyrkandena.
I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800). En definition av nyanländ ska införas. Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.
En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas. En sådan bedömning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-12
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-14
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:UbU6
3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-23
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar