Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU32

Uppskov med behandling av ärenden (SkU32)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens propositioner 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Även nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till skatteutskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Datum för beslutet: 25 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SkU32 (pdf, 16 kB)

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU32

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Sammanfattning

Regeringen har till riksdagen överlämnat propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Dessa ärenden har hänvisats till skatteutskottet.

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen av dessa ärenden, och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

1

2013/14:SkU32

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Riksdagen medger att behandlingen av dels propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

Stockholm den 12 juni 2014

På skatteutskottets vägnar

Leif Jakobsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Jacob Johnson (V), Lars Beckman (M) och Teres Lindberg (S).

2

2013/14:SkU32

Utskottets överväganden

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen medger att behandlingen av propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada samt de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

Enligt 5 kap. 10 § riksdagsordningen bör ett ärende avgöras under den valperiod då det väckts. Riksdagen kan dock genom särskilt beslut medge att behandlingen av ett ärende får skjutas upp till det första riksmötet i nästa valperiod.

Regeringen har överlämnat propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Dessa ärenden har hänvisats till skatteutskottet för beredning.

Utskottet anser att beredningen av nämnda ärenden och de följdmotioner som eventuellt väcks med anledning av propositionerna bör anstå till kommande riksmöte. Utskottet föreslår därför att riksdagen medger att behandlingen av dessa ärenden, och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

Tryck: Elanders, Vällingby 2014 3
1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-16
Trycklov: 2014-06-16
Betänkande 2013/14:SkU32

Uppskov med behandling av ärenden (SkU32)

Skatteutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens propositioner 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Skatteutskottet föreslår även att nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.