Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Enklare för mindre företag att redovisa (CU6)

De svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas blir en generell regel.

Årsredovisningslagen gäller i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Dessa företag kommer även i fortsättningen att delas in i kategorierna mindre och större.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Beslutat: 18 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-10
Betänkande 2015/16:CU6

Enklare för mindre företag att redovisa (CU6)

De svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas blir en generell regel.

Årsredovisningslagen gäller i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Dessa företag kommer även i fortsättningen att delas in i kategorierna mindre och större.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2016.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om rapportering av betalningar till myndigheter,
2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
3. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619),
4. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
5. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,
7. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
8. lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
9. lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet,
10. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
11. lag om ändring i revisionslagen (1999:1079),
12. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
13. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551),
14. lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,
15. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
b) ställer sig bakom det som utskottet anför om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen och tillkännager detta för regeringen.