Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU6

Enklare för mindre företag att redovisa (CU6)

De svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas blir en generell regel.

Årsredovisningslagen gäller i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Dessa företag kommer även i fortsättningen att delas in i kategorierna mindre och större.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Datum för beslutet: 18 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:CU6 (pdf, 9 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin samt en motion som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslår regeringen ändringar i årsredovisningslagen m.fl. lagar som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa. I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption. Förslagen bygger på ett
EU-direktiv.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-10
Betänkande 2015/16:CU6
3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation