Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU6

Enklare för mindre företag att redovisa (CU6)

De svenska redovisningsreglerna för företag anpassas till EU-regler. Det ska bland annat göra det enklare för mindre företag att redovisa. Till exempel begränsas kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas blir en generell regel.

Årsredovisningslagen gäller i stort sett samtliga företag som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Dessa företag kommer även i fortsättningen att delas in i kategorierna mindre och större.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag som i fråga om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen utgår från ambitionen att minska företagens regelbörda.

Datum för beslutet: 18 november 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:CU6 (pdf, 9 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin samt en motion som väckts med anledning av propositionen.
I propositionen föreslår regeringen ändringar i årsredovisningslagen m.fl. lagar som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa. I propositionen lämnas även förslag till en ny lag om rapportering av betalningar till myndigheter från större företag verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog. Den ökade öppenheten kring betalningarna ska bl.a. bidra till att motverka korruption. Förslagen bygger på ett
EU-direktiv.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-05
Trycklov: 2015-11-10
Betänkande 2015/16:CU6
3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation