Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU9

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag. Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö för att istället delta i en bestämd verksamhet. För att se till att personen befinner sig där den ska kan exempelvis elektronisk fotboja användas.

Riksdagen sa också ja till den proposition regeringen lagt fram kring ungas brottslighet. Det ska stå i lagen att kommuner och myndigheter som handlägger ärenden om ungas brottlighet måste samverka. Detta för att samarbetet kring unga som begår brott ska bli bättre. Ungdomstjänst ska påbörjas inom två månader efter att dom om ungdomstjänst har trätt i kraft. Det ska inte heller krävas något samtycke av den unge för att ungdomstjänst ska kunna utdömas.

Lagändringarna gäller från och med den 1 juli 2015.

Datum för beslutet: 18 februari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU9 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet samt 18 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rör unga lagöverträdare. Motionerna tar bl.a. upp frågor om brottsförebyggande arbete och påföljder.
Det har inte väckts några motioner med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
Inledningsvis föreslår regeringen en lagreglerad samverkan för kommuner och de myndigheter som handlägger ärenden om unga lagöverträdare i syfte att förbättra samarbetet kring dessa. Regeringen behandlar vidare hur en mer enhetlig tillämpning av påföljden ungdomsvård kan främjas, och föreslår förstärkningar av insatserna efter verkställigheten av sluten ungdomsvård.
Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-03
Trycklov: 2015-02-04
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:JuU9
3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar