Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2012/13:TU7

Riksdagen vill förbjuda användning av kommunikationsteknik vid bilkörning som kraftigt försämrar uppmärksamheten (TU7)

Det behövs lagstiftning som förbjuder användning av mobiler och annan kommunikationsteknik som tar betydande uppmärksamhet från bilkörningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Det menar riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen redovisat vad man tänker göra för att få en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Detta som ett svar på ett tidigare tillkännagivande (se 2010/11:TU18). Regeringen vill inte lagstifta om ett förbud mot användning av mobiler eller motsvarande vid bilkörning. I stället vill regeringen göra en översyn av kraven i trafikförordningen. Riksdagen menar att det är rimligt att införa ett förbud. Samtidigt understryker riksdagen att en lagstiftning måste utformas på ett sätt som stimulerar teknikutveckling och är teknikdrivande.

Riksdagen delar regeringens syn att bilförarna måste bli mer medvetna om hur mobiltelefonerande under körning försämrar körförmågan. Riksdagen påpekar därför att det är viktigt att de ansvariga myndigheterna redan inom kort börjar arbeta med att tydligt upplysa om riskerna för trafiksäkerheten.

Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Datum för beslutet: 27 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag till lagstiftning mot användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning som tar betydande uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Bifall på motioner 2012/13:T13, 2012/13:T14 yrkadena 1-3, 2012/13:T15, 2012/13:T224, 2012/13:T331 yrkadena 1-2 och 2012/13:T455. Delvis bifall på motioner 2012/13:T305 och 2012/13:T331. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:TU7 (pdf, 577 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet ett antal trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken med utgångspunkt från 68 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2011 och hösten 2012. I betänkandet behandlas även regeringens skrivelse 2012/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon och tre följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet anser att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten, nollvisionen, om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken ska bestå. Utskottet välkomnar det pågående arbetet med att bl.a. utveckla indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet fram till 2020. Utskottet noterar också med tillfredsställelse att antalet personer som omkom i vägtrafiken minskade 2012 jämfört med föregående år.

Utskottet betonar att barns trafiksäkerhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

55 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-19
Trycklov: 2013-03-18
Reservationer 13
Betänkande 2012/13:TU7
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-27
4

Beslut

Beslut: 2013-03-27
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar