Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU30

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

EU-direktiv om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder (FiU30)

De svenska reglerna om värdepappersfonder anpassas till EU:s regler och terminologi. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv från 2007 om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder. Direktivet innebär förtydliganden av ett tidigare EU-direktiv på fondområdet, det så kallade UCITS-direktivet från 1985. Finansinspektionen får vidare samma möjligheter att utöva tillsyn och att ingripa när det gäller fondbolag som myndigheten redan har gentemot banker och värdepappersinstitut.

Beslutat: 7 maj 2008
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-08
Justering: 2008-04-22
Betänkande publicerat: 2008-04-24
Trycklov: 2008-04-24
Betänkande 2007/08:FiU30

EU-direktiv om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder (FiU30)

De svenska reglerna om värdepappersfonder anpassas till EU:s regler och terminologi. Lagändringarna syftar till att genomföra ett EU-direktiv från 2007 om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder. Direktivet innebär förtydliganden av ett tidigare EU-direktiv på fondområdet, det så kallade UCITS-direktivet från 1985. Finansinspektionen får vidare samma möjligheter att utöva tillsyn och att ingripa när det gäller fondbolag som myndigheten redan har gentemot banker och värdepappersinstitut. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-07
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
3. lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
4. lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
5. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
6. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
7. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:57.