Tid för undervisning

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Lärare ska få mer tid för undervisning (UbU19)

Skollagen ändras för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare. Dessutom ska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation bli enklare.

Beslutet innebär bland annat:

  • Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning.
  • Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor. Om det finns särskilda skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom ordinarie undervisning ska en anmälan till rektor göras direkt.
  • Reglerna om åtgärdsprogram ändras. De behov som ska finnas med i programmet ska vara de behov av särskilt stöd som eleven har. Åtgärdsprogrammet behöver heller inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det ska vara tillräckligt att ha med när detta ska göras och vem som är ansvarig.
  • Om en lärare gör ett åtgärdsprogram för en elev behöver samma information inte tas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-29
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-27
Trycklov: 2014-05-27
Reservationer 3
Betänkande 2013/14:UbU19

Lärare ska få mer tid för undervisning (UbU19)

Regeringen föreslår några ändringar i skollagen. Detta för att reglerna om stöd och särskilt stöd för skolelever ska bli tydligare samt att lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation ska bli enklare.

Förslaget innebär bland annat:

  • Om det finns risk att en elev inte når upp till minimikunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning.
  • Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor. Om det finns särskilda skäl att anta att eleven inte kommer att nå kraven trots extra anpassningar inom ordinarie undervisning ska en anmälan till rektor göras direkt.
  • Reglerna om åtgärdsprogram ändras. De behov som ska finnas med i programmet ska vara de behov av särskilt stöd som eleven har. Åtgärdsprogrammet behöver heller inte längre innehålla hur uppföljning och utvärdering ska ske. Det ska vara tillräckligt att ha med när detta ska göras och vem som är ansvarig.
  • Om en lärare gör ett åtgärdsprogram för en elev behöver samma information inte tas med i den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-03
Debatt i kammaren: 1899-01-01
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) i de delar det avser 3 kap. 1 och 8 §§ och om att det i skollagen bör införas en ny paragraf 3 kap. 5 a § samt närmast före 5 a § en ny rubrik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:160 i denna del och avslår motion
2013/14:Ub9 av Rossana Dinamarca m.fl. (V).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M910016
MP18106
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD17002
Totalt27818053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800), i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan, med den ändring att ett "s" läggs till i ordet åtgärdsprogram i paragraferna 10 kap. 13 §, 11 kap. 16 och 16 a §§, 12 kap. 13 och 13 a §§ och 13 kap. 13 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:160 i denna del.

3. Ökade lärarbefogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkande 1.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M910016
MP01906
FP20004
C19004
SD18002
V17002
KD17002
Totalt27719053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Speciallärare och specialpedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (MP)

5. Rätten till särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub10 yrkande 4.

Reservation 3 (MP)