Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Sveriges politik för global utveckling

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU12

Sveriges politik för global utveckling (UU12)

Regeringen har återrapporterat om genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken innebär en breddad syn på utveckling där biståndet bara är en del. Arbetet med politiken för global utveckling är fokuserat till sex globala utmaningar. Regeringen fokuserar denna gång på den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap.

Även utrikesutskottet fokuserar i sin behandling av regeringens skrivelse på ekonomiskt utanförskap. Utskottet tar till exempel upp frågor om kapital- och skatteflykt, handel med jordbruksprodukter, fiskeripolitik och utveckling, globalt tryggad livsmedelsförsörjning och svensk handel och investeringar.

När det gäller genomförandet av politiken bedömer regeringen att man under 2010-2012 har kommit längre på de flesta områden än perioden innan. Utrikesutskottet konstaterar att OECD är kritiskt till bristen på indikatorer och utgångspunkter för att bedöma den övergripande utvecklingen. Utskottet menar att det är svårt att avläsa vad som skiljer regeringens olika kriterier åt och pekar på betydelsen av resultatindikatorer.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 6 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2011/12:167 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:UU12 (pdf, 766 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i betänkandet regeringens skrivelse 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling. Tre följdmotioner har väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlar utskottet dessa och ett antal motioner från allmänna motionstiden hösten 2010, hösten 2011 och hösten 2012. Miljö- och jordbruksutskottet har yttrat sig över skrivelsen.

Arbetet med politiken för global utveckling är fokuserat till sex globala utmaningar. I likhet med regeringens skrivelse är fokus för betänkandet den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap. De ämnen som behandlas är politikens huvuddrag och genomförande, ekonomiskt utanförskap, finansiella marknader, handel med jordbruksprodukter, fiskeripolitik och utveckling, globalt tryggad livsmedelsförsörjning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

26 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-26
Trycklov: 2013-02-25
Reservationer 19
Betänkande 2012/13:UU12
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-06
4

Beslut

Beslut: 2013-03-06
15 förslagspunkter, 8 acklamationer, 7 voteringar